Disgyblion Meithrin / Nursery Pupils

Disgyblion Meithrin

Disgyblion Meithrin – Bore – 8.55yb – 11.30yb.

Mae ymuno gyda’r dosbarth Meithrin yn gam cyntaf plentyn i ddechrau eu haddysg gyda ni yn Ysgol Tremeirchion. Gall hwn for yn gam eithaf mawr i rhai plant ac efallai yn fwy o gam i rhieni hefyd.  Rydym yn gwneud ein gorrau i sicrhau bod y cyfnod yma yn un sydd yn bositif  ac mae’r staff profiadol yno i gefnogi chi a’ch plentyn. Mae nifer o’r plant yn gyfarwydd ar ysgol a’r plant hyn gan eu bod wedi mynychu Ti a Fi a Cylch Meithrin. Mae rhai plant gyda brodyr neu chwiorydd eisioes yn yr ysgol.

Mae croeso i rieni plant Dosbarth Meithrin ddod at ddrws brif fynedfa’r ysgol. Bydd aelod o staff yno i’ch cwrdd yn y bore. Rydym yn gofyn i rieni adael yr ysgol yn y bore yn brydlon ar ol trosgwlwyddo eu plentyn i’n gofal.  Mi fydd eich plentyn yn cael ei gofrestru ac yna yn ymuno gyda gweithgareddau dosbarth y Cyfnod Sylfaen. Ar ddiwedd y bore (11.30yb) gofynnir yn barchus i chi aros tu allan i’r brif ddrws fynedfa. Mi fydd aelod o staff yna yn rhyddhau eich plant i’ch gofal chi. Mae croeso i rieni ddod i sgwrsio am gymorth, gwybodaeth neu arweiniad gyda unrhyw aelod o staff.

Gall disgyblion aros yn yr ysgol tan 12:00yp i gael cinio os ydynt yn mynd i’r Cylch Meithrin yn y pnawn. Mae staff Cylch Meithrin yn cyrraedd yr ysgol am 12.00yp ac yn helpu yn ystod yr awr ginio. Am 1.00yp mae’r plant a staff Cylch Meithrin unai yn aros i ddefnyddio ardal tu allan yr ysgol neu yn mynd i adeilad yr Hen Ysgol.

Mae’r Cylch Meithrin (geler hefyd tudalen ‘Cylch Meithrin a Ti a Fi’) yn cynnig addysg cyn-ysgol o ddwyflwydd oed ymlaen am gôst o £6.00 y sesiwn a £8.00 am y Meithrin Mwy.  Mae’r sesiwn yn rhedeg bob pnawn o 1.00 yp tan 3.00yp ac yn cynnwys amrywiaeth eang o weithgareddau yn seiliedig ar chwarae.

Cynhelir y sesiwn yn yr Hen Ysgol sydd gyferbyn ar Eglwys. Mae gan Cylch Meithrin gysylltiadau agos gyda’r Ysgol, ei staff a defnydd o’i chyfleusterau.

Am fwy o fanylion cysylltwch gyda Mrs Sylvia Edwards neu Mrs Emma Lightbown. Gellir hefyd gysylltu gyda’r ysgol

Nursery Pupils

Nursery Pupils – mornings -8.55am – 11.30am

Joining the Meithrin Class is the first step for a child who is starting their education at Ysgol Tremeirchion. This can be a really big step for some pupils and possibly a bigger leap for parents as well. We do our best to ensure that this is a positive experience and the experienced staff are there to help you and your child. Many children are already familiar with the school as they have attended Ti a Fi and Cylch Meithrin. Some have brothers or sisters who are pupils in the school.

Parents of children in the Meithrin Class are welcome to bring their child to the front door entrance. A member of staff will be there to meet you. We do ask parents to leave promptly once your child has been handed over into our care. Your child will be registered and then will join the activities with other children in the Foundation Phase. At the end of the morning (11.30am) we kindly ask you to wait outside the main entrance door. A member of staff will hand over your child back into your care. Please feel free to speak to any member of staff if you want any help, information or guidance.

The children can stay in school until 12.00pm to have dinner if they are going to Cylch Meithrin in the afternoon. The staff from Cylch Meithrin arrive at 12.00pm to help during lunchtime. At 1.00pm Cylch Meithrin staff and the children will either stay on the school grounds to use the facilities or go to the Old School.

Cylch Meithrin (see also the ‘Cylch Meithrin and Ti a Fi’ page) provides pre-school education from 2 years old onwards for a cost of £6.00 per session and £8.00 for Meithrin Mwy. The sessions run every afternoon from 1.00pm until 3.00pm. and included a variety of activities based on play.

Sessions are held in the Old School Building opposite the Church. Cylch meithrin has close links withthe school, itsstaff and use of its resources.

For more information contact Mrs Sylvia Edwards or Mrs Emma Lightbown. You can also contact the school.

IMG_2760

Adeilad Yr Hen Ysgol / The Old School Building