Diwedd a dechrau tymor / End and beginning of term

Nodyn i’ch hatgoffa y bydd yr ysgol yn cau ar gyfer y Nadolig yfory, Rhagfyr 22ain. Byddwn yn ail agor ar ddydd Llun, Ionawr 9fed. 

A reminder that the school will close for Christmas tomorrow, December 22nd. We will reopen on Monday, January 9th.