Diweddariad Canllawiau COVID 4 Mai / Updated COVID Guidance May 4

Hunanynysu: canllawiau i bobl â COVID-19 a’u cysylltiadau

Dyma grynodeb o’r canllawiau. Mae’r canllawiau llawn ar gael drwy ddilyn y ddolen ar waelod y dudalen.


Nid yw COVID-19 wedi diflannu ac mae’n debygol o aros gyda ni yn fyd-eang.

Er bod cyfyngiadau wedi’u codi, dylech wneud popeth o fewn eich gallu i gadw eich hun ac eraill yn ddiogel.

Os byddwch yn profi’n bositif ar unrhyw brawf COVID-19 (PCR neu LFT)

 • Dylech hunanynysu am 5 diwrnod llawn – diwrnod 1 yw’r diwrnod ar ôl i’ch symptomau ddechrau neu’r diwrnod ar ôl ichi gael y prawf, os nad oes gennych symptomau (pa un bynnag sydd gynharaf)
 • Cymerwch brawf llif unffordd (LFT) ar ddiwrnod 5

Os yw’r prawf LFT yn negatif ar ddiwrnod 5

 • Rhowch wybod am ganlyniad eich prawf llif unffordd
 • Dylech gymryd LFT arall ar ddiwrnod 6
 • Os yw eich prawf hefyd yn negatif ar ddiwrnod 6 ac nad oes gennych dymheredd uchel, gallwch roi’r gorau i hunanynysu ar ddiwrnod 6 gan fod y risg eich bod yn dal yn heintus yn llawer is a gallwch ddychwelyd i’ch trefn arferol yn ddiogel
 • Os oes gennych dymheredd uchel o hyd, neu os ydych yn teimlo’n sâl, dylech barhau i hunanynysu nes ei fod yn dychwelyd i normal, neu nes rydych yn teimlo’n well

https://gov.wales/self-isolation#section-86588

https://llyw.cymru/ysgolion-canllawiau-coronafeirws

Self-isolation: guidance for people with COVID-19 and their contacts

Here is a summary of the guidance. The full document can be viewed by clicking the link at the bottom of the page.


Main points:

COVID-19 has not gone away and is likely to remain with us globally.

Even though restrictions have been lifted, you should do all you can to keep yourself and others safe.

If you test positive on any COVID-19 test (PCR or LFT)

 • You should self-isolate for 5 full days. Day 1 is the day after your symptoms started or the day after you had the test, if you do not have symptoms (whichever is earlier).
 • Take a lateral flow test (LFT) on day 5.

If the day 5 LFT is negative

 • Report your LFT result.
 • You should take another LFT on day 6.
 • If your day 6 is also negative and you do not have a high temperature, you can leave self-isolation on day 6 as the risk you are still infectious is much lower and you can safely return to your normal routine.
 • If you still have a high temperature or feel unwell, you should continue to self-isolate until it returns to normal, or you feel better.

https://gov.wales/self-isolation#section-86588

https://gov.wales/schools-coronavirus-guidance#section-78764