Diweddariad diwedd yr wythnos / End of the week update

Annwyl rieni,

Mae’r pythefnos diwethaf wedi bod yn heriol iawn i ni gyd, boed ni’n gweithio, yn rieni ac i’r disgyblion. Rwy’n gobeithio bod y trefniadau dysgu rhithiol sydd yn eu lle yn eich galluogi i gefnogi eich plant gyda’u haddysg.

Mi fydd y staff yn parhau i osod gwaith drwy HWB Cymru a dolen Google Classroom neu drwy SEESAW.

Er gwybodaeth, mae mwy nag un ffordd o fwengofnodi i Google Classroom: drwy eich porwr gwefan neu drwy HWB Cymru. Mae cyfarwyddiadau isod sut i wneud hyn. Mae gwerth nodi bod Google Classroom yn cael ei alw yn Google for Education os yn dilyn y ddolen o Hwb Cymru. Mantais defnyddio llwybr HWB Cymru yw ei fod yn agor y drws i apiau eraill o fewn HWB hefyd.

Rydym wedi bod yn mwynhau gweld gwaith eich plant yn Google Classroom, HWB Cymru ac ar SEESAW. Rydym yn deall nad yw pob darn o waith wedi ei  uwchlwytho yn enwedig os yw’r gwaith wedi ei gwblhau ar bapur neu mewn llyfr. Buaswn yn awgrymu i chi gymryd llun o’r gwaith sydd ar papur a’i lwytho i gyfrif eich plentyn. Mae rhai plant a rhieni yn barod wedi bod yn gwneud hyn. Mae cyfarwyddiadau isod sut i wneud hyn.

Cofiwch gysylltu gyda’r ysgol oes oes gennych ynrhyw broblemau gyda technegol neu gyda’r gwaith sydd ar lein. Mi wnan ein gorau i ateb mor gyflym a phosib.

Nid yw’r ysgol wedi derbyn unrhyw ddiweddariad pryd y byddwn yn gallu agor yr ysgol eto i bawb. Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu’r sefyllfa ar Ionawr 29 a bydd yr Awdurdod a’r ysgol yn ymateb i beth bynnag fydd yn cael ei gyhoeddi.

Rydym yn ddiolchgar iawn i rieni sy’n weithwyr allweddol sydd hefyd yn gwneud eu gorau i gadw eu plant adref pan mae posib gwneud hyn. Serch hynny, y gwir ydi y byddwn yn ddiolchgar, a bydd ochenaid o ryddhad, pan y byddwn yn gallu croesawu pawb yn ôl.

Mwynhwech eich penwythnos a cadwch yn ddiogel.

Defnyddio HWB CYMRU a Google Classroom

Defnyddio HWB CYMRU a Google Classroom

Uwchlwytho llyn i Google Classroom Upload picture

Dear parents,

The last fortnight has been quite challenging for us all, whether we are working, parents but also for the children. I hope that the arrangements that have been put in place for remote learning have supported you with the education of your children.

The staff will continue to put work on HWB Cymru and Google Classroom or on SEESAW.

For your information, there is more than one way of logging into Google Classroom: you can use your web browser or access through HWB Cymru itself. I’ve provided instructions on how to do this. It is however worth noting that Google Classroom is called Google for Education when using the link from HWB. An advantage of going through HWB Cymru is that you are also able to access other apps within HWB.

We have all enjoyed looking at the work your children have produced in Google Classroom and SEESAW. We understand that not all the work completed may not have been uploaded, especially if you have completed the work on paper or in a book. Can I suggest that you take a photograph of the work and load it into your child’s account. Many parents are already doing this. I’ve provided instructions how to do this.

Please get in touch if you are having technical problems or problems with the work that’s been set online. We will do our best to answer as soon as is possible.

We have not received and further updates as to when the school will reopen to everyone. Welsh Government will be reviewing the situation on 29 January and the Authority and the school will respond to whatever is in the announcement.

We are grateful to parents who are also keyworkers for keeping your child at home when it is possible to do this. However, the reality is that we will be thankful and relieved when we can welcome everyone back.

Enjoy your weekend and keep safe.

Defnyddio HWB CYMRU a Google Classroom

Uwchlwytho llyn i Google Classroom Upload picture