Diweddariad Facebook Rhieni / Parent Facebook Update

Mae’r ysgol yn annog rhieni i ddefnyddio gwefan yr ysgol er mwyn derbyn gwybodaeth. Bydd rhai rhieni a defnyddwyr erbyn hyn wedi sylweddoli nad oes posib postio nac ymateb ar Facebook Rhieni Ysgol Tremeirchion.

Mi fydd yr ysgol ei ddefnyddio yn achlysurol fel modd o rannu negeseuon brys gyda rhieni er enghraifft, cau yr ysgol mewn argyfwng neu gohurio gweithgaredd ar fyr rybudd.

Mae’n bwysig felly i rieni danysgrifio i wefan yr ysgol gan mai hwn fydd y prif ffordd o rannu gwybodaeth. Rydym hefyd yn parhau i wneud camau i leihau llythyrau ar papur a defnyddio mwy ar y wefan i rannu gwybodaeth, ac i wneud ein hymdrech bach ni i ddiogelu ein hamgylchfyd.

Mae Facebook CRhA yn parhau.

The school encourages parents to make use of the school website to receive information. Some parents and users of Facebook Parent Page may have noticed that it is not now possible to post or reply on the account.

The school will continue to use it as a means of sharing urgent messages with parents, for example, school closure due to emergencies, or when an activity is cancelled at short notice.

It is important that parents subscribe to the school website as this is our main form of communication. We are also continuing to move towards reducing letter on paper and relying on the website, whilst also doing our little bit for the environment.

The PTA Facebook will continue.