Diweddariad rhiant llywodraethwr / Parent governor update

Annwyl rieni,

Yn dilyn y dyddiad cau 4.00yn dydd Gwener diwethaf cawson ddau gais hysbys o diddordeb i lenwi’r ddau le gwag. . Oherwydd hyn ni fyddwn yn cynnal etholiad.

Hoffwn felly groesawu Mrs Elliw Jones yn ol ar y corff llywodraethu a chroesawu Dr Tomos Watkin fel aelod newydd. Diolch i’r ddau am eu parodrwydd i gefnogi’r ysgol. Bydd cyfarfod llawn nesaf y corff llywodraethu ar nos Iau 18 o Dachwedd.

Dear parents,

Following the closing date of 4.00pm last Friday we received two declarations of interest for the two vacant roles. We will therefore not be holding an election.

I would like to once again welcome Mrs Elliw Jones as a member of the governing body and Dr Tomos Watkin as a new member. Thank you both for your willingness to support the school. The next full governing body meeting will be on Thursday 18 of November.