Diwrnod Prysur Arall / Another Busy Day

Maint Cymru / Size of Wales

Daeth Jodie o’r elusen Maint Cymru i gynnal gweithdy i blant hŷn yr ysgol y bore ‘ma. Roedd pawb wedi mwynhau dysgu am goedwigoedd trofannol cyn myfyrio am ein rhan ni wrth ymateb i datgoedwigo.

Jodie from the charity Size of Wales held a workshop for the older children of the school this morning. Everyone enjoyed learning about tropical forests before reflecting on our role as we respond to deforestation.


Twrnamaint Pêl-droed Cymysg yr Urdd / Urdd Mixed Football Tournament

Llongyfarchiadau i’r tîm am gyrraedd y rownd gogynderfynol yn y twrnamaint yng Nghlwb Pêl-droed Rhuthun heddiw. Roedd y cyd-chwarae’n wych! Da iawn bawb!

Congratulations to the team for reaching the quarter-finals of the tournament at Ruthin Football Club today. They played brilliantly as a team! Well done everyone!


Compost gan yr Heddlu / Compost from the Police

Diolch yn fawr iawn i’r Heddlu am eu rhodd o fagiau compost. Mae’r Eco-Bwyllgor am fod yn brysur yn plannu!

Thank you to the Police for their donation of compost. The Eco-Committee are going to be busy planting!