Dydd Gwener 7.7.23 / Friday 7.7.23

Dydd Gwener 7fed o Orffennaf bydd yno mabolgampau i’r ysgol gyfan. Bydd yno groeso cynnes i rhieni/gwarchodwyr a theuluoedd ymuno â ni am 1yp. Yn dilyn y mabolgampau bydd yno barbaciw. Mae yno nifer o weithgareddau amrywiol wedi eu trefnu er mwyn codi arian i’r ysgol. Diolch yn fawr iawn i’r PTA am drefnu’r digwyddiad.

Friday, 7th of July sports day will be held at the school for the whole school. There is a warm welcome for parents/guardians and families to join us from 1pm. Following the sports day there will be a barbeque. There are various activities planned for raising money for the school. Thank you very much to the PTA for organizing this event.

Raffl / Raffle

Pris pob tocyn yw £5 yr un, mae genym gwobarau anhygoel o gyfanswm dros £1000.

The tickets are priced £5 each, and we have some amazing prizes totalling over £1000.

🔵Berfa llawn cwrw – Wheelbarrow of Booze

🟣 Berfa o Arian parod – Wheelbarrow of cash (£100)

🔴 Berfa o Talebau- Wheelbarrow of Vouchers

🟠 Berfa o bwyd a diod moethus – wheelbarrow of Luxury food and drink

🟡 Berfa o cyflenwadau garddio a offer – Wheelbarrow of Gardening supplies and equipment

🟢Berfa o nwyddau Body Shop – Wheelbarrow of Body Shop goodies.

Allwch chi dychwelid yr arian ar tocynnau yn nol ir ysgol cyn gynted ag y bod modd.

Could you return money and ticket books to the school as soon as possible.

Kick It

CRhA Kick-it AM DDIM – FREE PTA Kick-it⚽️

Mi fydd sesiwn Kick-it AM DDIM (3:15 tan 4:15) yn cael ei gynnal ar ol mabolgampau (7fed o Orffennaf 2023)

Os hoffwch eich plentyn cael lle cliciwch y linc i cofrestru.

There will be a FREE Kick-it session (3:15 till 4:15) that will be held after sports day (7th of July)

If you would like your child to have a spot please click on the link to register.

Cyntaf i’r felin – First come first serve

Upcoming events – Booking by Bookwhenhttps://bookwhen.com/kickitsports?fbclid=IwAR33ZZcSCReJj7M0F0iXf9lsJNnzlugvhWjvHkrd0S3giKjthFUBuNwFeU0#focus=ev-slcq-20230707151500

Gwydrau / Glasses

Dewch a’ch gwydyr eich hun

Bring your own glass🥂

I leihau gwastraff plastig gofynnwn os allwch dod a gwydrau/cwpanau eich hun argyfer eich diodydd.

(Mi fydd cwpanau plastic ar gael)

To reduce plastic waste we ask if you could bring your own glasses/cups for your drinks.

(There will be plastic cups available)

Rhoddion / Donations

Gofynaf yn garedig os allwch dod ar rhoddion tuag at y barbeciw (7fed o Orffennaf) ir ysgol erbyn Dydd Mercher, 5ed o Orffennaf.

🔵 Cyfraniad bwyd

🔴 Cyfraniad Tombola

🟢Cyfraniad cwrw (ir Berfa)

We kindly ask for all donations for the BBQ (7th of July) to the school by Wednesday the 5th of July.

🔵 Food Donations

🔴 Tombola Donations

🟢 Beer Donations (for the wheelbarrow)