Dyddiadau Arolwg Estyn / Estyn Inspection Dates

Annwyl rieni,

Rydym wedi derbyn cadarnhad heddiw y bydd tim arolygu Estyn yn ymweld ar ysgol Dydd Llun 29 Ionawr hyd at Dydd Iau 1af Chwefror. Byddaf yn rhannu mwy o wybodaeth gyda chi ond am y tro dyma rhai trefniadau ar eich cyfer:

Byddwn yn gofyn i rieni gwblhau holiadur Estyn ar lein cyn dydd Iau 18 Ionawr. Byddaf yn rhannu’r ddolen gyda chi yn y man. Mae posib cwblhau hwn ar bapur ond rhaid ei ddychwelyd i’r Ysgol neu at Estyn cyn dydd Llun 15 Ionawr. Mae’n bwysig cwblhau’r holiadur yma os gwelwch yn dda.

Mi fydd tim Estyn yn cyfarfod gyda rhieni nos Lun 29 Ionawr am 4.30-5.30. Mae hwn yn gyfle i rieni gwrdd efo’r tim cyn yr arolwg. Mi fydd y tim yn gofyn cwestiynnau i chi ac yn rhoi cyfle i chi ymateb. Byddwn yn ddiolchgar petai cymaint a sy’n gallu fynychu’r cyfarfod yma. Mae’n debyg mai yn yr Eglwys y byddwn yn cynnal y cyfarfod yma. Mae dau lywodraethwr yn cyfarfod gydag aelodau eraill o’r tim hefyd yn ystod yr amser uchod.

Mae croeso i chi gysylltu gyda’r ysgol os ydych eisiau mwy o wybodaeth.

Dear parents,

Today we have received notification that our Inspection by Estyn will take place on Monday 29th January until Thursday 1st February. I will share more information with you all but in the mean time here is an overview.

Parents will be asked to complete the Estyn Questionnaire on line before 18th January. I will share the link with you shortly. It is possible to complete this on paper but it must be returned to school or to Estyn before Monday 15th January. It is important that the questionnaire is competed.

The Estyn team will meet with parents on Monday 29th January at 4.30-5.30pm. It is an opportunity for you to meet the team before the inspection. The team will ask questions and give you an opportunity to answer. I would be grateful if as many as possible could attend. The meeting will probably take place in the church. Two members of the Governing Body will also be  meeting members of the team during the time above.

You are welcome to contact the school if you need more information.

Yn gywir/ Regards

Mr Gethin H Jones

Pennaeth