Ein Hysgol ni / Our School

Hanes yr Ysgol

IMG_2778 IMG_2779 IMG_2780

Ysgol cyfrwng Gymraeg, Gwirfoddol Reoledig yw Ysgol Tremeirchion, a chafodd ei sefydlu yn 1765 ar safle’r Hen Ysgol gyferbyn ar Eglwys. Cafodd yr adeilad presennol ei adeiladu yn 1865 a’r drysau yn agor i’r disgyblion ar Mehefin 24 1866. Bu estyniad newydd yn 2003.

Mae nifer o’r plant yn dod o aelwyd Gymraeg gyda’r gweddill o gartrefi dwyieithog neu uniaith Saesneg. Mae’r rhieni a’r plant yn gefnogol iawn o’r iaith a’r addysg Gyfrwng Gymraeg. Rydym hefyd yn ysgol Eglwys ac mae perthynas agos iawn rhwng yr ysgol a’r Eglwys.

Derbyniwn blant i’r dosbarth Meithrin yn y flwyddyn academaidd pan fyddant yn cyrraedd 3 oed.

Cymraeg yw iaith holl addysg y plant a chyflwynir Saesneg fel pwnc i’r plant ym mlwyddyn 3.

Adeilad yr Ysgol

Mae’r ysgol wedi ei rannu i 4 dosbarth. Yr hen adeilad gwreiddiol sy’n cynnal dosbarthiadau’r Cyfnod Sylfaen, sef ein dosbarth meithrin i blwyddyn 2. Adnabyddir yr ystafelloedd fel Ystafell yr Hafod a’r Hendre.  Mae yna hefyd ddosbarth /ardal tu allan i’r Cyfnod Sylfaen. Yn 2010 cawsom fynediad newydd sbon yn nosbarth meithrin a derbyn er mwyn hwyluso defnydd y disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen âr ardal tu allan.

Yn yr estyniad adeiladwyd yn 2003 mae dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 2 gyda blwyddyn 3 a 4 yn cofrestru yn Ystafell y Llan a blwyddyn 5 a 6 yn Ystafell y Graig. Y disgyblion ddewisodd enwau’r ystafelloedd drwy bori ar fapiau lleol a sylweddoli bod enwau fel hafod, hendre, llan a graig yn codi yn aml o fewn tafliad carreg o’r ysgol.

History of the School

Ysgol Tremeirchion is a Welsh Medium, Voluntary Controlled School which was established in 1765 on the site of the Old School opposite the Church. The current building was erected in 1865 with the doors opening for children on June 24th 1866. A new extension was build in 2003.

A number of pupils come from Welsh speaking households with the reminder from either bilingual or English speaking homes. Our parents and pupils are very supportive of the language and Welsh Medium Education. We are also a Church School and there is a very close relationship between the Church and the School.

We welcome children into Nursery class at the age of 3.

Welsh is the educational language of the school and English is introduced as a subject to the children in Year 3.

The School Building

The school consists of 4 classrooms. The original building is where we hold our Foundation Phase classes, that is, nursery, reception. years 1 and 2. The rooms are known as Ystafell Hafod ( Summer dwelling) and Hendre (Winter dwelling). There is also a classroom/outside area for the Foundation Phase. In 2010 a new entrance was build to enable pupils in the Foundation Phase to access the outside area.

In the extension built in 2003 we have our Key Stage 2 classrooms with years 3 and 4 registering in Ystafell y Llan (Llan being a Welsh word for Church) and Years 5 and 6 in Ystafell y Graig ( Welsh word for Rock). The pupils chose the names after browsing over local maps and realising that names such as hafod, hendre, llan and graig were all within a stones throw from the school.