Aelodau staff / Staff Members

STAFF YR YSGOL / SCHOOL STAFF

PENNAETH / HEADTEACHER

Mr Gethin H. Jones B.A. (Anrh) M.A. (Rhag)

ATHRAWON / TEACHERS

Mrs. Elinor Wyn Ellis B.Add

Mrs. Clare Roberts B.Add.

Miss Lucy Edwards B.A.

Mrs. Rhian E. Jones B.Add.

GWEINYDDES FEITHRIN / NURSERY ASSISTANT

Mrs Delyth Potts

CYMORTHYDDION DYSGU  / LEARNING SUPPORT

Mrs. Delyth Potts

Mr Guto Jones

Mrs Iona Jones

Mr. Sam Pritchard

 YSGRIFENYDDES / SECRETARY

Mrs. Iona Hall

COGYDDES / COOK

Mrs. Christine Swift

GOFALWRAIG / CARETAKEER

Mrs. Christine Swift

Clwb Brecwast a Chlwb ar ôl Ysgol / Breakfast and Afterschool Club

Mrs. Iona Jones / Ms Kristie Ball

Ms Kristie Ball / Mr Guto Jones

Cyfrifoldebau Eraill / Additional Responsibilities

Diogelwch Plant / Safeguarding Children

Mr G H Jones / Mrs E Ellis / Mrs C Roberts

Staff gyda chyfrifoldeb Disgyblion Anghenion Arbennig / Staff with responsibility for pupils with Additional learning Needs

Mrs Clare Roberts / Mr G H Jones

Arweinydd Llythrennedd / Literacy leader

Mrs Elinor Ellis

Arweinydd Rhifedd / Numeracy Leader

Mrs Clare Roberts

Cymorth Cyntaf / First Aid

Mr G H Jones / Mrs D Potts