Aelodau staff / Staff Members

STAFF YR YSGOL / SCHOOL STAFF

PENNAETH / HEADTEACHER

Mr Gethin H. Jones B.A. (Anrh) M.A. (Rhag) / B.A. (Hons), MA (Dist)

ATHRAWON / TEACHERS

Mrs. Elinor Wyn Ellis B.Add – Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 and 2

Mrs. Clare Roberts B.Add. – Blwyddyn 5 a 6 (rhan amser) / Year 5 and 6 (part time)

Miss Lucy Edwards B.A.- Blwyddyn 5 a 6 (rhan amser) / Year 5 and 6 (part time)

Mrs. Rhian E. Jones B.Add. Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception

Ms Bethan Barr  B.A.- Blwyddyn 3 a 4 / Year 3 and 4

Mr Gethin H Jones – dysgu ar draws y cwricwlwm CA2 / Teaching across the curriculum in KS2

CYMHORTHYDD DYSGU (UWCH) / CYMHORTHYDD DYSGU (HIGHER)

Mrs Delyth Potts – Meithrin a Derbyn ( bore) / Nursery and Reception (morning)

CYMORTHYDDION DYSGU  / LEARNING SUPPORT

Mrs. Delyth Potts – Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase

Mrs Iona Jones – Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase

Mrs Delyth Williams – CA2 / KS2

 YSGRIFENYDDES / SECRETARY

Mrs. Iona Hall – rhan amser / part time

COGYDDES / COOK

Mrs. Christine Swift

GLANHAWR / CLEANER

Mr Clive Youd-Hedges

Clwb Brecwast  / Breakfast 

Mrs Delyth Williams

Clwb ar ôl Ysgol /  Afterschool Club

Miss Rhian Edwards / Miss Elan Williams

Cyfrifoldebau Eraill / Additional Responsibilities

Diogelwch Plant / Safeguarding Children

Mr G H Jones / Mrs E Ellis / Mrs C Roberts

Staff gyda chyfrifoldeb Disgyblion Anghenion Arbennig / Staff with responsibility for pupils with Additional learning Needs

Mrs Clare Roberts / Mr G H Jones

Arweinydd Llythrennedd / Literacy leader

Mrs Elinor Ellis

Arweinydd Rhifedd / Numeracy Leader

Mrs Clare Roberts

Cymorth Cyntaf / First Aid

Mr G H Jones / Mrs D Potts / Mrs D Williams