Gwisg Ysgol a Gwisg Addysg Gorfforol / School Uniform and Physical Education Kit

Dyma ein gwisg ysgol. Gellir ei archebu o siop ‘Threads’ yn Ninbych neu ar lein o www.schoolshopdirect.co.uk.

http://schoolshopdirect.co.uk/product-category/schools/schools-ysgol-tremeirchion/

O fis Medi 2018 ymlaen mae addasiad i fathodyn yr ysgol a dim ond gwisg gyda’r bathodyn newydd fydd ar gael i’w archebu.  Canieteir i ddisgyblion i barhau i wisgo’r hen fathodyn am y tro. Byddwn yn diweddaru’r lluniau ond gweler y bathodyn isod.

This is our school uniform. Uniform can be purchased from ‘Threads’ in Denbigh or online www.schoolshopdirect.co.ok.

http://schoolshopdirect.co.uk/product-category/schools/schools-ysgol-tremeirchion/

From September 2018 on wards we have revised the school logo and only the uniform with the new logo will be available to purchase. Pupils can continue to wear the old logo for the time being. We will be updating the pictures but the logo can be seen below.

Threads, Back Row, Dinbych/Denbigh Ll16 3TE (01745 813357)

IMG_2794   IMG_2791 IMG_2797

Gyda trowsus neu sgert llwyd ac esgidiau du

With grey trousers or skirt and black shoes

Gwisg yr haf/ Summer Uniform

IMG_2840 IMG_2842

Dylai’r llun ddangos crys polo glas  (llun i’w ddiweddaru)

The picture should show a blue polo shirt ( picture to be updated

 Addysg Gorfforol/Physical Education 

IMG_2795  img_3837

Gwisg Ysgol

Disgwylir i blant wisgo gwisg ysgol.  Mae’r wisg swyddogol gyda bathodyn yr ysgol ar y crys chwys a’r crys polo fel a ganlyn:

Y dewis o:   

Trowsus neu sgert llwyd

Crys/crys polo  glas efo bathodyn

Blows gwyn

Siwmper/cardigan neu grys chwys glas efo bathodyn os yn bosib -ar hyn o bryd nid oes posib archebu cardigan las gyda bathodyn

Esgidiau du

Gwisg Hâf:

Siorts llwyd

Crys llewys byr/crys polo las efo bathodynos yn bosib

Ffrog cotwm siec las ( nid oes bathodyn ar hwn)

Gwisg Addysg Gorfforol

Shorts neu sgert du neu las tywyll.

Caniateir gwisgo hwdi du gyda bathodyn yr ysgol.

Crys ‘T’ neu polo gwyn ar gyfer athletau, gymnasteg a gemau’r haf.

Rhaid i’r plant newid o’u gwisg ysgol ar gyfer addysg gorfforol. Caniateir gwisgo hwdi du yr ysgol ar ddiwrnodau lle mae’r tywydd yn anffafriol. Mae’r rhan fwyaf as nad pob un o’r gwersi allan ar y buarth neu ar y cae. Mae gwisgo dillad ac esgidiau priodol yn bwysig iawn. Byddwn yn cysylltu efo rhieni os nad yw disgybl yn dod a’u gwisg yn rheolaidd ar gyfer y wers.

Mae cyfle i ddisgyblion fynd i’r pwll nofio yn y Ganolfan yn Ninbych. Bydd angen shorts nofio neu wisg nofio priodol, llian a gogls. Byddwch yn cael eich hysbysu pan fydd eich plentyn yn cael gwers nofio. Bydd y staff a’r disgyblion yn cael eu cludo gan gwmni cludiant lleol.

Neges cyffredin

Mae crysau chwys, crysau polo, cotiau glaw a ‘fleece’, hetiau gwlân, ‘fleece’ a het ‘baseball’ gyda logo’r ysgol arnynt ar gael gan yr ysgol.  Byddwn yn gwerthfawrogi pe baech yn rhoi enw eich plentyn yn glir ar bob ddilledyn.  Mae bagiau darllen, bagiau cefn a bagiau pocedol gyda logo’r ysgol arnynt ar gael hefyd.  Ni fydd yr ysgol yn gallu cadw eitemau di-enw am gyfnod hir os nad ydynt yn cael eu hawlio.

School Uniform

Pupils are expected to wear a school uniform. The official uniform with has the school ‘logo’  on the sweat shirt and polo shirt is as follows:

The choice of:

Grey trousers or skirt

Blue polo shirt with logo if possible

Blue jumper, cardigan or sweat shirt with logo – there is currently no cardigan with a logo

Black shoes

Summer Uniform:

Grey shorts

Short sleeve shirt/polo shirt in blue with logo

Blue check cotton dress (there is no logo available)

Physical Education

Black or dark blue shorts or skirt.

Black hoodie with school logo

White ‘T’ Shirt or  polo shirt for athletics, gymnastics and summer games

Pupils must change from their school uniform for Physical Education.  A black hoodie with school logo is allowed when the weather is unfavourable.  Almost, if not all lessons are outside on the yard or field. It is important to wear appropriate clothes and shoes. Parents will be contacted if a pupil regularly does not bring their kit to school.

There are opportunities during the year to swim at the Leisure Centre in Denbigh. Pupils will need appropriate swimming shorts or costume, a towel and goggles. You will be informed when your child will have swimming lessons. Staff and Pupils will be transported by a local transport company.

General notice

Sweat shirts, polo shirts, coats with fleeces, woollen hats, fleece and baseball caps with school logo are available at the school. We would appreciate if parents would put the child’s name on every item of clothing. Reading bags, rucksacks and pocket bags with school logo are also available. The school cannot keep items with no name for long periods if they are not claimed.