Gwisg Ysgol a Gwisg Addysg Gorfforol / School Uniform and Physical Education Kit

Dyma’r wisg ysgol sydd wedi ei gytuno gan y corff llywodraethu /

This is the school uniform agreed by the governing body

   Dyma fathodyn yr ysgol / This is the school logo

IMG_2794   IMG_2791 IMG_2797

Gyda trowsus neu sgert llwyd ac esgidiau du

With grey trousers or skirt and black shoes

Gwisg yr haf/ Summer Uniform

IMG_2840 IMG_2842

Dylai’r llun ddangos crys polo glas  (llun i’w ddiweddaru)

The picture should show a blue polo shirt ( picture to be updated)

 Addysg Gorfforol/Physical Education 

IMG_2795  img_3837

Gwisg Ysgol Tremeirchion – yn gryno

Disgwylir i bod disgybl wisgo’r wisg ysgol priodol. Mae gwybodaeth wedi ei gyhoeddi ar wefan yr ysgol ac y nein Llawlyfr.

Gellir ei archebu o siop ‘Threads’ yn Ninbych neu ar lein o www.schoolshopdirect.co.uk. O fis Medi 2018 ymlaen mae addasiad i fathodyn yr ysgol a dim ond gwisg gyda’r bathodyn newydd fydd ar gael i’w archebu. Gweler y llun o’r bathodyn.

Gwisg Ysgol

Disgwylir i blant wisgo gwisg ysgol.  Mae’r wisg swyddogol gyda bathodyn yr ysgol ar y crys chwys a’r crys polo fel a ganlyn:

Y dewis o:   

Trowsus neu sgert llwyd

Crys/crys polo glas efo bathodyn (bathodyn os yn bosib)

Blows gwyn

Siwmper/cardigan neu grys chwys glas efo bathodyn.

Esgidiau du

Gwisg Hâf:

Siorts llwyd

Crys llewys byr/crys polo las efo bathodyn (bathodyn os yn bosib)

Ffrog cotwm siec las (nid oes bathodyn ar hwn)

Gwisg Addysg Gorfforol

Shorts neu sgert du neu las tywyll.

Caniateir gwisgo hwdi du gyda bathodyn yr ysgol, neu hwdi du plaen.

Crys ‘T’ neu polo gwyn ar gyfer athletau, gymnasteg a gemau’r haf.

Caniateir i ddisgyblion Cyfnod Sylfaen a Cyfnod Allweddol 2 ddod i’r ysgol yn eu gwisg Addysg Gorfforol ar ddiwrnod eu gwers ymarferol. Mae hwdi du yn rhan o’r wisg Addysg Gorffrol. Caniateir hwdi du gyda bathodyn swyddogol yr ysgol neu hwdi du plaen. Os nad oes gan eich plentyn hwdi du rhaid dod i’r ysgol yn gwisgo crys chwys glas yr ysgol. Ni chaniateir hwdi na crys chwys o unrhyw liw arall.

Mae’r rhan fwyaf o’r gwersi allan ar y buarth neu ar y cae. Mae gwisgo dillad ac esgidiau ymarfer priodol yn bwysig iawn yn ogystal a chymryd rhan mewn gweithgaredd corffrol. Byddwn yn cysylltu efo rhieni os nad yw disgybl yn dod a’u gwisg yn rheolaidd ar gyfer y wers.

Mae cyfle i ddisgyblion fynd i’r pwll nofio yn y Ganolfan yn Ninbych fel enghraifft. Bydd angen shorts nofio neu wisg nofio priodol, llian a gogls. Byddwch yn cael eich hysbysu pan fydd eich plentyn yn cael gwers nofio. Bydd y staff a’r disgyblion yn cael eu cludo gan gwmni cludiant lleol.

Neges cyffredin

Mae crysau chwys, crysau polo, cotiau glaw a ‘fleece’, hetiau gwlân, ‘fleece’ a het ‘baseball’ gyda logo’r ysgol ar gael.  Byddwn yn gwerthfawrogi pe baech yn rhoi enw eich plentyn yn glir ar bob ddilledyn.  Mae bagiau darllen, bagiau cefn a bagiau pocedol gyda logo’r ysgol arnynt ar gael hefyd.  Ni fydd yr ysgol yn gallu cadw eitemau di-enw am gyfnod hir os nad ydynt yn cael eu hawlio.

Ysgol Tremeirchion School Uniform – summary

Every pupil is expected to wear the appropriate school uniform. Information is also published on the school website and in the Prospectus.

Our school uniform can be purchased from ‘Threads’ in Denbigh or online www.schoolshopdirect.co.ok.  From September 2018 onwards we have revised the school logo and only the uniform with the new logo will be available to purchase. Please see the picture of the logo.

School Uniform

Pupils are expected to wear a school uniform. The official uniform has the school ‘logo’ on the sweatshirt and polo shirt and is as follows:

The choice of:

Grey trousers or skirt

Blue polo shirt with logo (logo if possible)

Blue jumper, cardigan or sweatshirt with logo.

Black shoes

Summer Uniform:

Grey shorts

Short sleeve shirt/polo shirt in blue with logo (logo if possible)

Blue check cotton dress (there is no logo available)

Physical Education

Black or dark blue shorts or skirt.

Black hoodie with school logo, or a plain black hoody.

White ‘T’ Shirt or polo shirt for athletics, gymnastics and summer games.

Pupils in the Foundation Phase and Key Stage 2 are permitted to come to school in their Physical Education kit on the days they have their practical lessons. A black hoodie is part of the Physical Education kit. A black hoodie with the school logo or a plain black hoodie is permitted. If your child does not have a black hoodie the blue school sweatshirt must be worn to attend school. We do not allow a hoodie or sweatshirt in any other colour.

Most of the lessons are outside on the yard or field. Wearing appropriate kit and training shoes is very important as is taking part in a physical activity. Parents will be contacted if a pupil regularly does not bring their kit to school.

There are opportunities during the year to swim at the Leisure Centre in Denbigh as an example. Pupils will need appropriate swimming shorts or costume, a towel and goggles. You will be informed when your child will have swimming lessons. Staff and Pupils will be transported by a local transport company.

 

General notice

Sweatshirts, polo shirts, coats with fleeces, woollen hats, fleece and baseball caps with school logo are available. We would appreciate if parents would put the child’s name on every item of clothing. Reading bags, rucksacks and pocket bags with school logo are also available. The school cannot keep items with no name for long periods if they are not claimed.