Eisteddfod Cylch Dinbych 04/03/2023

Eisteddfod Cylch Dinbych

Lleoliad: Ysgol Uwchradd Dinbych

Dyddiad: 04/03/2023

Rydym wedi derbyn amserlen a rhaglen (isod) Eisteddfod Cylch Dinbych.  Bydd y disgyblion sy’n cystadlu’n unigol yn derbyn amser a lleoliad cystadlu ar bapur o’r ysgol.  Mae angen cyrraedd yr Eisteddfod 15 munud cyn cystadlu.

Parti Unsain

Cynhelir rhagbrawf yn y bore gan fod 6 parti’n cystadlu.  Gofynnwn i’r disgyblion sy’n cystadlu gyfarfod am 11:15am yng nghyntedd y brif fynedfa.

Grŵp Llefaru

Gofynnwn i’r disgyblion sy’n rhan o’r grŵp gyrraedd erbyn 3:30pm a chyfarfod yng nghyntedd y brif fynedfa.

Côr

Gofynnwn i aelodau’r côr gyrraedd erbyn 3:30pm a chyfarfod yng nghyntedd y brif fynedfa.

Gofynnwn yn garedig i’r plant sy’n cystadlu wisgo’r wisg ysgol.  Cost mynediad yw £3 i oedolion, mae’r Urdd yn argymell i chi ddod ag arian parod i’r Eisteddfod.  Cyfrifoldeb rhieni yw’r plant ar y diwrnod, bydd disgwyl i rieni aros os gwelwch yn dda.  Bydd lluniaeth ysgafn ar gael.

Pob hwyl i bawb sy’n cystadlu!


Denbigh Cylch Eisteddfod

Location: Denbigh High School

Date: 04/03/2023

We have received the schedule and programme (below) of the Eisteddfod.  The pupils who are competing individually will receive a competing time and location on paper from the school.  The Urdd have asked children to arrive at the Eisteddfod 15 minutes before competing.

Parti Unsain

A prelim will be held in the morning as there are 6 parties competing.  Could the children competing please meet at 11:15am in the foyer of the main entrance.

Grŵp Llefaru (Recitation Group)

We kindly ask the pupils who are part of the Group to arrive by 3:30pm and meet in the foyer of the main entrance.

Choir

We kindly ask the choir members to arrive by 3:30pm and meet in the foyer of the main entrance.

We kindly ask that the children who are competing to wear the school uniform.  Entry cost is £3 for adults, the Urdd recommends anyone attending to bring cash to the Eisteddfod.  The children are the responsibility of parents on the day, parents will be expected to stay please.  Light refreshments will be available.

We wish everyone competing the very best!