Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022

Annwyl rieni,

Bu’r Eisteddfod yn Ninbych dros yr hanner tymor yn llwyddiannus iawn. Roedd gan Clwstwr Glan Clwyd babell ar y maes. Gobeithio cawsoch gyfle i weld yr arddangosfa a’r fidio.

I’r rhai oedd wedi methu mynd i’r Eiateddfod, isod mae lluniau o’r babell a’r arddangosfa ac hefyd dolen i fidio am yr ysgol oedd yn rhan o’r cyflwyniad oedd gennym.

Diolch i bawb oedd wedi cystadlu yn ystod y flwyddyn. Diolch i’r staff, plant a rhieni am gefnogi’r ysgol a’r Urdd. Da iawn pawb yn Ysgol Tremeirchion.

Dear parents,

The Eisteddfod in Denbigh during half term was a great success. The Glan Clwyd Cluster had a marquee on the field. I hope you had an opportunity to see the display and the video.

For those who were not able to visit the Eisteddfod, below there are pictures of the marquee and the display and also a link to the video that was part of our presentation.

Thank you to everyone who competed during the year. Thank you to the staff, pupils and parents for supporting the school and the Urdd. Well done to everyone at Ysgol Tremeirchion.

Hysbysfwrdd Ysgol Tremeirchion Urdd