Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd / Literacy and Numeracy Framework

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd

Yn ogystal rydym yn cyflwyno sgiliau’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd (FfLlRh) drwy brofiadau traws gwricwlaidd.  Mae’r FfLlRh yn pennu’r sgiliau rydym yn disgwyl i ddysgwyr eu datblygu.

Ym maes llythrennedd rydym yn disgwyl i ddysgwyr ddod yn fedrus yn y canlynol:

 • llafaredd ar draws y cwricwlwm
 • darllen ar draws y cwricwlwm
 • ysgrifennu ar draws y cwricwlwm.

Ym maes rhifedd rydym yn disgwyl i ddysgwyr ddod yn fedrus yn y canlynol:

 • datblygu sgiliau rhesymu rhifol
 • defnyddio sgiliau rhifau
 • defnyddio sgiliau mesur
 • defnyddio sgiliau data.

Literacy and Numeracy Framework

We also deliver skills from the Literacy and Numeracy Framework (LNF) through cross curricular experiences. The LNF sets the skills we expect learners to develop. Within literacy we expect learners to become accomplished in:

 • oracy across the curriculum
 • reading across the curriculum
 • writing across the curriculum.

Within numeracy we expect learners to become accomplished in:

 • developing numerical reasoning
 • using number skills
 • using measuring skills
 • using data skills.