Gohirio canu’r plant 2.00yp dydd Mercher 15 Rhagfyr / Cancelling the children singing on Wednesday at 2.00pm15 December

Annwyl rieni,

Gohirio canu’r plant 2.00yp dydd Mercher 15 Rhagfyr

Yn dilyn y penderfyniad i gau ysgolion Sir ddinbych ar gyfer dysgu wyneb i wyneb dydd Gwener oherwydd COVID a’r straen newydd, rydym wedi dod i gasgliad i ohirio perfformiad y plant ar y buarth prynhawn dydd Mercher (fory). Gwnaed y penderfyniad gan nad ydym yn credu ei bod yn ddoeth i wahodd nifer o bobl i ymgynnull y tu allan i’r ysgol o dan yr amgylchiadau sydd ohoni ar hyn o bryd.  Byddaf hefyd yn hysbysu’r gymuned leol o’r penderfyniad gan fod y pnawn yn rhan o ddathliad goleuo ffenestri Adfent y pentref. Mi fydd ffenestr yn yr ysgol wedi ei oleuo nos Fercher.

Ymddiheurwn yn fawr am hyn ac rwy’n llawn deall eich siomedigaeth

 

Dear parents,

Cancelling the children singing on Wednesday 15 December at 2.00pm

Following the decision to close Denbighshire schools for face to face learning on Friday due to COVID and the new strain, we have concluded that we will have to cancel the children’s performance on the yard on Wednesday (tomorrow afternoon). We made the decision as we do not feel that it is wise to invite several people to congregate outside the school as things currently stand. I will also be informing the local community of our decision as the afternoon was part of the village celebration of lighting the Advent window. The window will be lit on Wednesday evening.

I really do apologise for this and fully understand your disappointment.

Gethin H Jones

Pennaeth