Gwasanaeth Diolchgarwch * 06.10.23 * Thanksgiving Service

Bydd ein Gwasanaeth Diolchgarwch yn cael ei gynnal yn Eglwys Corpus Christi, Tremeirchion ar Ddydd Gwener, 6ed o Hydref am 1:15yp dan ofal y Parch Rebecca Sparey-Taylor. Croeso cynnes i bawb.

Unwaith eto eleni byddwn yn casglu tuniau a pacedi o fwyd i Fanc Bwyd Dyffryn Clwyd yn Ninbych. (Dim bwyd ffres os gwelwch yn dda). Gofynnir yn garedig i’r plant ddod a’u cyfraniadau bwyd i mewn i’r Ysgol erbyn Dydd Mercher, 4ydd o Hydref.

Llawer o ddiolch.

Our Thanksgiving Service will be held at Corpus Christi Church, Tremeirchion on Friday, 6th October at 1:15pm led by Rev. Rebecca Sparey-Taylor. A warm welcome to all.

Once again this year we will be collecting tins and packets of food for the Vale of Clwyd Foodbank in Denbigh. (No fresh food please). We ask kindly that the children bring their food donations in to School by Wednesday, 4th October.

Many thanks.