Gwasanaeth Diolchgarwch / Thanksgiving Service

Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein Gwasanaeth Diolchgarwch pnawn dydd Mercher. Roedd hi’n hyfryd gweld cymaint o bobl yn y gynulleidfa. Roedd perfformiadau’r plant yn wych.

Bu cyfle i ni hefyd ddiolch i’n Ficer Colin Mansley sydd ar fin ymddeol. Dywedodd rhai o’r plant wrthyf ar ol y gwasanaeth eu bod yn teimlo’n drist iawn ei fod yn ein gadael. Siwr bod y rhain yn ategu teimladau llawer. Hoffwn ddymuo pob hwyl iddo, ac hefyd diolch iddo am ei gefnogaeth fel aelod o’r corff llywodraethu.

I hope you enjoyed our Thanksgiving Service on Wednesday afternoon. It was wonderful seeing so many in the congregation. The children performed so well.

It was also an opportunity to thank our Vicar Colin Mansley who is soon to retire. Some children came up to me after the service and said that they felt sad. I’m sure they are expressing the feelings of many. I would like to wish him all the best, and also take this opportunity to thank him form his support as a governor of the school.