Gweithredu Diwydiannol – 01/02/2023 – Industrial Action

Annwyl Rieni,

Yn dilyn fy llythyr diweddar ynglŷn â gweithredu diwydiannol gallaf gadarnhau na fydd y diwrnod o streic ar Chwefror 1af yn effeithio Ysgol Tremeirchion.  Bydd yr ysgol ar agor i bawb dydd Mercher nesaf.

Byddaf yn eich diweddaru maes o law am y diwrnodau streic arfaethedig eraill.

Yn gywir,

Geraint Jones.


Dear Parents,

Following my recent letter regarding industrial action I can confirm that the strike day on February 1st will not affect Ysgol Tremeirchion.  The school will be open to everyone next Wednesday.

I will update you in due course about the other proposed strike days.

Kind regards,

Geraint Jones.