Gwybodaeth am Daliadau Prydau Ysgol Am Ddim / Free School Meal Payments Information

Gwybodaeth am Daliadau Prydau Ysgol Am Ddim i rieni a gwarcheidwaid

Mae Llywodraeth Cymru’n parhau i ddarparu cyllid ar gyfer taliadau prydau ysgol am ddim ar gyfer disgyblion cymwys yn ystod gwyliau ysgol, mewn ymateb i’r argyfwng costau byw ar gyfer y flwyddyn ariannol 2022/2023.

Mae’r Cyngor wedi gwneud trefniadau i’r taliadau hyn gael eu gwneud ar gyfer gwyliau’r hanner tymor (20 Chwefror – 24 Chwefror), a byddwn yn prosesu’r taliadau hyn ar ddydd Llun, 20 Chwefror.

Mae rhieni / gwarcheidwaid wedi cael gwybod bod taliadau’n cael eu gwneud yn seiliedig ar gymhwysedd am Brydau Ysgol Am Ddim.

Mae hyn yn gwbl ar wahân i gyflwyniad Prydau Ysgol am Ddim Cyffredinol i Ysgolion Cynradd, sydd wedi darparu prydau ysgol am ddim i blant oed Derbyn a ddisgyblion Blwyddyn 1 y tymor ysgol hwn.

Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.denbighshire.gov.uk/cy/addysg-ac-ysgolion/grantiau-ac-ariannu/cinio-ysgol-am-ddim.aspx

Free School Meal Payments information for parents and guardians

The Welsh Government are continuing to make funding available to make free school meal payments for eligible pupils during school holidays, in response to the cost of living crisis for the 2022 / 2023 financial year.

The Council have made arrangements for these payments to be made for the forthcoming half term holidays (20th February to 24th February), with the payment due to be made on Monday 20th February 2023.

Parents / guardians are being informed that the payments will be made based on eligibility for Free School Meals.

This is completely separate to the roll out of Universal Primary Free School Meals which has seen Reception age children and Year 1 pupils being able to access free meals this school term.

For more information go to: https://www.denbighshire.gov.uk/en/education-and-schools/grants-and-funding/free-school-meals.aspx