Gwybodaeth Bwysig / Important Information

Heddiw mae yno amlen yn dod adref gyda’r disgyblion. Yn yr amlen mae yno –

  1. Adroddiad blynyddol eich plentyn / plant
  2. Amseroedd noson rhieni
  3. Gwybodaeth am y trip ysgol
  4. Gwybodaeth am y timoedd ar gyfer diwrnod mabolgampau

Dyddiadau pwysig

26.6.23 – Diwrnod HMS – Bydd yr ysgol ar gau

27.6.23 – Noson rheini blynyddoedd meithrin, derbyn, blwyddyn 1 a 2 a blwyddyn 5 a 6

28.6.23 – Noson rhieni blwyddyn 3 a 4

3.7.23 – Wythnos asesiadau personol i ddisgyblion blwyddyn 2, 3, 4, 5 a 6

Mae ymwelaid Welsh Whisperer yn digwydd rwan 19.7.23 ac nid y 5.7.23.

Today, there is an envelope coming home with the pupils. In the envelope there is –

  1. Annual report for your child / children
  2. Allocated times for parents evenings
  3. Information about the school trip
  4. Information about the teams for sports day

Important dates

26.6.23 – Inset day – the school will be closed

27.6.23 – Parents evening for pupils in years nursery, reception, year 1 and 2 and years 5 and 6

28.6.23 – Parents evening for pupils in years 3 and 4

3.7.23 – Personalised assessments week for pupils in years 2, 3, 4, 5 and 6

Welsh Whisperer will now visit the school on 19.7.23 and not the 5.7.23.