Hwdi Blwyddyn 6 / Year 6 Hoodie

Mae plant Blwyddyn 6 yn wen o glust i glust bore ‘ma. Mi ddoth yr hwdi yr oeddent wedi ei archebu ac maent yn edrych yn wych.

Rhaid llongyfarch y plant am yr ymdrech y maent wedi ei wneud i drefnu’r hwdi. Rhai wythnosau yn ol cawsom Wythnos Byd Gwaith  i’r holl ysgol, a bu’r plant yn ymwelad a dau busnes leol. Her roddwyd i Blwyddyn 6 oedd creu busnes a penderfynwyd defnyddio’r arian a godwyd i archebu hwdi i bawb ym mlwyddyn 6. Dyma godwyd o dri busnes fach:

Gwerthu cacennau £150

Stondin Gwyl Haf £14

Cadglu ac ailgylchu metel £167

Mae’r plant wedi casglu mwy na chost yr hwdi ac felly wedi rhoi’r gweddill i’r Cyngor Ysgol iddyn nhw ei roi yn eu cyfrif banc a’i ddefnyddio ar gyfer brosiectau y flwyddyn nesaf.

Hoffai Blwyddyn 6 ddiolch i bawb oedd wedi helpu nhw i lwyddo yn eu menter busnes. Da iawn chi blwyddyn 6.

 

Our Year 6 pupils have broad smiles this morning. The hoodies they ordered arrived and they look fantastic.

The children need to be complimented for their success in organising the purchase of a hoodie. A few weeks ago we had a World of Work Week for everyone at the school and visits to two local companies. A challenge was given to Year 6 to set up a business, and they decided that they would purchase a hoodies with the money raised. This is what they raised:

Selling cakes £150

School Fair Stall £14

Collecting and re-cycling scrap metal £167

They raised more than the cost of the hoodies and have therefore given the difference to the School Council to put in their bank account and to use on projects next year.

Year 6 would like to thank everyone who helped them succeed in their business venture. Well done Year 6.