Llangrannog (Bl. 5 a 6 / Yrs. 5 & 6)

Mae’r bws newydd deithio trwy’r Bala ac yn debygol o gyrraedd Canolfan Hamdden Dinbych toc wedi 4:30pm.
Hoffem ddiolch o galon i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 am eu hymddygiad, eu parodrwydd i gymryd rhan yn y gweithgareddau, parodrwydd i siarad Cymraeg, am fod yn garedig ac annwyl efo’i gilydd ac am beidio bod yn rhy hwyr yn mynd i gysgu! Roedd yn bleser clywed staff Llangrannog hefyd yn eu canmol.

The bus has travelled through Bala and likely to arrive at Denbigh Leisure Centre shortly after 4:30pm.
We’d like to thank our Year 5 and 6 pupils for their behaviour, willingness to participate in activities, for speaking Welsh, for being kind to each other and for not being too late going to sleep! It was a pleasure to hear Llangrannog staff praising them as well.