Llau Pen / Head Lice

Mae llau pen yn broblem gyffredin sy’n effeithio ar y rhan fwyaf o bobl ar ryw adeg neu’i gilydd. Oherwydd gweithgareddau chwarae plant a chyswllt uniongyrchol pen wrth ben, plant sydd fel arfer yn cael llau pen, ond gall oedolion eu cael hefyd. Caiff llau pen eu dal gan deulu a ffrindiau agos yn y cartref a’r gymuned, yn ogystal ag yn yr ysgol. A wnewch chi ddarllen a dilyn y cyngor sydd ar y daflen ffeithiau isod gan Lywodraeth Cymru os gwewlch yn dda.


Head lice is a common problem that affects most people at some time or other. Because of children’s play activity and direct head-to-head contact, head lice are usually found on children, but can also spread to adults. Head lice are caught from close family and friends in the home and community, as well as at school. Please read and follow the advice on the fact sheet below provided by Welsh Government.