Llywodraethwyr / Governors

BETH YW LLYWODRAETHWR?

Yn gryno dyma ddisgrifiad o rol aelodau o’r corff llywodraethu yn Ysgol Tremeirchion

Mae llywodraethwr yn rhywun sydd:-

yn wirfoddolwr;

yn poeni am addysgu, dysgu a phlant;

yn cynrychioli pobl gyda diddordeb allweddol yn yr ysgol, yn cynnwys rhieni, staff, y gymuned leol a’r ALl;

yn aelod o dîm sy’n derbyn cyfrifoldeb am bopeth y mae ysgol yn ei wneud;

ag amser i’w roi i gyfarfodydd a digwyddiadau eraill pan fo angen;

yn fodlon dysgu;

yn gallu gweithredu fel ffrind beirniadol sydd yn cefnogi’r ysgol ond sydd hefyd yn herio ac yn gofyn cwestiynau am sut y mae’r ysgol yn gweithio a’r safonau y mae’n eu cyflawni;

yn ddolen gyswllt rhwng rhieni, y gymuned leol, yr ALl a’r ysgol.

WHAT IS A GOVERNOR?

This is a brief account of the role of the members of the governing body at Ysgol Tremeirchion

A governor is someone who:-

is a volunteer;

cares about teaching, learning and children;

represents those people with a key interest in the school, including parents, staff, the local community and the LA;

is part of a team which accepts responsibility for everything a school does;

has time to commit to meetings and other occasions when needed;

is willing to learn;

is able to act as a critical friend who supports the school but also challenges and asks questions about how the school works and the standards it achieves;

acts as a link between parents, the local community, the LA and the school.