Neges Cadeirydd y Corff Llywodraethu / Message from Chair of Governing Body

Croeso i wefan yr Ysgol, a thudalen y Llywodreathwyr.

Neges gan gadeirydd y corff llywodraethu

Gair i gyflwyno fy hyn, Gwenan Williams Cadeirydd y Llywodraethwyr yma yn Ysgol Tremeirchion. ’ Rwyf newydd ddod i’r bwrdd Llywodraethwyr fel cynrychiolydd yr Awdurdod Lleol.

Rwyf wedi bod yn Riant Lywodraethwr am 12 mlynedd yn flaenorol  pan roedd Elan, Sioned a Huw yn arfer bod yn yr ysgol,ac ers hynnu mae’r ddiddordeb wedi parhau gennyf i gefnogi gwaith yr ysgol yn ein cymuned.

Mae’r Corff Llywodraethu yn cynnwys deuddeg aelod, tri aelod o staff yr ysgol, tri rhiant a dau gynrychiolydd o’r eglwys, dau or Gymuned ( gydag un yn aelod o Gyngor y Gymuned) a dau gynrychiolydd o’r Awdurdod Lleol, mae pob aelod yn credu’n gryf mewn cefnogi’r ysgol a’r safonau y mae’n ei gyrraedd.

Rydym yn cwrdd o leiaf pedwar gwaith y flwyddyn fel Corff Llywodraethu Llawn, ac eto fel is-bwyllgorau amrywiol, Cyllid a Staff, Cwricwlwm, Iechyd a Diogelwch ayb. Rydym yn cydweithio gyda’r staff er mwyn sicrhau bod darpariaeth llwyddiannus yn ymwneud a dysgu ac addysgu ein plant ac iddynt ddatblygu’n ddysgwyr gweithgar gan dderbyn amrywiaeth o gyfleoedd dysgu.

Rwy’n gofyn i chi ddefnyddio gwefan yr ysgol yn rheolaidd gan fod gwybodaeth defnyddiol gan gynnwys dyddiadau o bwys yn yr ysgol yn cael eu cyhoeddi arno. Yn ogystal mae cymorth a chyngor i rieni os oes unrhyw bryderon. Mae hefyd restr aelodau’r llywodraethwyr a sut i gysylltu gyda ni, unai drwy’r ysgol neu drwy e-bost.

Hwyl

Gwenan

[email protected]

Cadeirydd Llywodraethwyr

Ysgol Tremeirchion

 

A message from the chair of the governing body.

A short note to introduce myself, Gwenan Williams,Chair of the Governors here at Ysgol Tremeirchion.

I am newly elected as Local Education Authority representative, but have been a Parent Governor previously for 12 years when Elan, Sioned and Huw were at the school, which has led me to be still very much interested and supportive of the school’s work and part in our community.

The Governing body is made up of  a mixture of twelve members, three members of school staff, three parents,  two Church representatives,  two Community representatives (one of which is a Community Councillor) and two Local Education representatives. All members are committed to supporting the school in how it works and the standards it achieves.

We meet at least four times a year as a full Governing Body, and the same again for all various committees, Finance and Staffing, Curriculum, Health and Safety etc.
We work closely with the staff to make sure our school provides a successful teaching and learning environment for our children to become active learners and ensure we provide each child with as many learning opportunities as possible.

I would ask that you use the school website as much as possible as it contains some really useful information on upcoming events and what’s happening in school.  It also contains help and advice to you as parents if there are any concerns you may have.  It also contains a list of members of the governing body and how to get in touch with us if you need to either via the school or via our e mail addresses.

Thanks

Gwenan

[email protected]

Chair of School Governors

Ysgol Tremeirchion.