Neges Cadeirydd ac Is-Gadeirydd Corff Llywodraethu / Message from Chair and Vice-Chair of Governing Body

Croeso i wefan yr Ysgol, a thudalen y Llywodreathwyr.

Neges y Cadeirydd

Hoffwn yn gyntaf gyflwyno fy hyn, sef John Piper, Cadeirydd y Llywodraethwyr yn ysgol Tremeirchion. Rwyf erbyn hyn yn fy nhrydedd flwyddyn yn Ysgol Tremeirchion a chefais fy ethol fel Cadeirydd yn ystod y cyfarfod cyntaf mis Medi. Rwyf yn un o dri rhiant lywodraethwr ac mae gennyf ddau o blant yn yr ysgol, Maisie ym mlwyddyn 3 a Harri yn y dosbarth Meithrin.

Mae’r Corff Llywodraethu yn cynnwys deuddeg aelod, tri aelod o staff yr ysgol, tri rhiant a dau gynrychiolydd o’r eglwys gydag un yn aelod o Gyngor y Gymuned a dau gynrychiolydd o’r Awdurdos Leol. mae pob aelod yn credu’n gryf mewn cefnogi’r ysgol a’r safonau y mae’n ei gyrraedd.

Rydym yn cwrdd o leiaf pedwar gwaith y flwyddyn fel Corff Llywodraethu Llawn, ac eto fel is-bwyllgorau amrywiol, Cyllid a Staff, Cwricwlwm, Iechyd a Diogelwch ayb. Rydym yn cydweithio gyda’r staff er mwyn sicrhau bod darpariaeth llwyddiannus yn ymwneud a dysgu ac addysgu ein plant ac iddynt ddatblygu’n ddysgwyr gweithgar gan dderbyn amrywiaeth o gyfleoedd dysgu.

Rwy’n gofyn i chi ddefnyddio gwefan yr ysgol yn rheolaidd gan fod gwybodaeth defnyddiol gan gynnwys dyddiadau o bwys yn yr ysgol yn cael eu cyhoeddi arno. Yn ogystal mae cymorth a chyngor i rieni os oes unrhyw bryderon. Mae hefyd restr aelodau’r llywodraethwyr a sut i gysylltu gyda ni, unai drwy’r ysgol neu drwy e-bost.

Cofion

John

John Piper John Piper  (Cadeirydd )    jpiper177@btinternet.com

Cadeirydd Llywodraethwyr

Ysgol Tremeirchion

Neges yr Is-Gadeirydd

Fy enw i yw Gwenan ac rwy’n Is- Cadeirydd y bwrdd Llywodreathwyr yma yn Ysgol Tremeirchion.  Dwi yn Lywodreathwraig ers dros 8 mlynedd yn nawr ac hefyd wedi bod yn Gadeirydd tan yn ddiweddar. , Mam i Huw , Blwyddyn 4 ac Elan a Sioned sydd bellach wedi  symud i Ysgol Glan Clwyd.

 

Os ydych angen cysylltu ar Llywodreathwyr, mae modd gwneud hyn unai drwy’r Ysgol, neu’r e-byst isod.

Cofion.

Gwenan   (Is -Gadeirydd)    gwen.williams08@btinternet.com

 

Welcome everybody to the School website, and the Governors page

A note from the Chair

Firstly let me introduce myself, John Piper, Chair of the Governors here at Ysgol Tremeirchion.
I am now in my third year at Ysgol Tremeirchion and I was elected as Chair in the first Governors meeting of this year in September. I am one of three parent Governors and I have two children at the school, Maisie in year three and Harri in Meithrin.
The Governing body is made up of  a mixture of twelve members, three members of school staff, three parents,  two Church representatives,  two Community representatives one of which is a Community Councillor and two Local Education representatives. All members are committed to supporting the school in how it works and the standards it achieves.

We meet at least four times a year as a full Governing Body, and the same again for all various committees, Finance and Staffing, Curriculum, Health and Safety etc.
We work closely with the staff to make sure our school provides a successful teaching and learning environment for our children to become active learners and ensure we provide each child with as many learning opportunities as possible.

I would ask that you use the school website as much as possible as it contains some really useful information on upcoming events and what’s happening in school.  It also contains help and advice to you as parents if there are any concerns you may have.  It also contains a list of members of the governing body and how to get in touch with us if you need to either via the school or via our e mail addresses.

Regards

John  ( Chair of Governors) jpiper177@btinetrnet.com

John Piper

Chair of School Governors

Ysgol Tremeirchio.

A note from the Vice-Chair

My name is Gwenan, and I am Vice -Chair of the Governors here at Ysgol Tremeirchion.

I have been a Governor now for over 8 years and until recently Chair of the Governing Body.

Parent of Huw, year 4 and Elan and Sioned who have now since, left Tremeirchion to Ysgol Glan Clwyd.

If you ever need to get in touch with any of the Governors, you can do so either via school or our e-mails below.

Kind regards

Gwenan ( Vice-Chair of Governors)

gwen.williams08@btinternet.com