Pwy yw Pwy / Who’s Who

AELODAU LLYWODRAETHWYR YR YSGOL / SCHOOL GOVERNOR MEMBERS

 

Mr. John Piper                                                           Cadeirydd a Rhiant Lywodraethwr / Chair and Parent Governor

Mr Clwyd Williams                                                    Rhiant Lywodraethwr / Parent Governor

Mrs. Clare Roberts                                                     Cynrychiolydd Staff /Staff Representative

Mr Dewi Davies                                                          Cymuned /Community

Mr Aled Morris                                                         Cyngor Cymuned /Community Council

Mrs Elliw Jones                                                         Rhiant Lywodraethwr /Parent Governor

Ficer / Rev Rebecca Sparey-Taylor                       Apwyntiad gan yr Eglwys /Appointed by the Church

Mrs. Cathrin Roberts                                               Apwyntiad gan yr Eglwys /Appointed by the Church

Mr. Elfed Morris                                                      Is- Gadeirydd ac Awdurdod Lleol / Vice-chair and Local Authority

Mr. David Davies                                                      Awdurdod Lleol/Local Authority

Mrs Delyth Potts                                                     Staff Ategol / Non-teaching Staff

Mr. Gethin H. Jones                                                 Pennaeth /Headteacher

CLERC CORFF LLYWOBRAETHU/ CLARK TO GOVERNING BODY

Mrs. Llywela Barry

 Diogelwch Plant /Safeguarding Children

Mr John Piper