Menter Busnes Bl 5 a 6 / Yr 5 and 6 Business Venture

Annwyl rieni/warcheidwaid,

Wythnos yma bydd blwyddyn 5 a 6 yn dechrau ar y gwaith o greu a rhedeg busnes bach er mwyn codi arian. Bydd yr arian a godir wedyn yn cael ei ddefnyddio i gyfrannu at hwdis gadael blwyddyn 6, ac i gyfrannu at ddathliad diwedd blwyddyn i bawb. Cyn dechrau ar y gwaith, hoffem glywed gan unrhyw un sydd â phrofiad o redeg eu busnes eu hunain – gallai hyn fod yn rhiant, aelod o’r teulu, neu ffrind i’r teulu. Yn ddelfrydol hoffem i rywun ddod i mewn i’r ysgol i siarad â ni rhywbryd yn ystod yr wythnos yma (Mehefin 5 – 9) neu wythnos nesaf (Mehefin 12-16). Os byddech yn fodlon sbario rhyw awr o’ch amser i ddod i’r ysgol cysylltwch â mi drwy Seesaw, e-bost ([email protected]), neu drwy ffonio’r ysgol.

Diolch yn fawr,

Ms. Barr

*****************************************************************************************

Dear parents/guardians,

This half-term year 5 and 6 will be starting work on creating and running a small business in order to raise money. The money raised will then be used to contribute to the year 6 leavers’ hoodies, and to contribute to an end of year celebration for everyone. Before starting the work, we would like to hear from anyone with experience of running their own business – this could be a parent, family member, or family friend. Ideally we would like someone to come into school to talk to us sometime this week (June 5 – 9) or next (June 12-16). If you’d be willing to spare an hour or so of your time to come into school please get in touch with me via Seesaw, email ([email protected]), or by phoning the school.

Many thanks,

Ms. Barr