Neges bwysig gan Heddlu Gogledd Cymru

North Wales Community Alert Poster

North Wales Community Alert Card (b)

Hoffwn dynnu eich sylw at Rybudd Cymunedol Gogledd Cymru a lansiwyd yn ddiweddar gan Heddlu Gogledd Cymru a phartneriaid.

Ein nôd yw gweld holl ysgolion yng Ngogledd Cymru yn cofrestru ac yn ei rannu gyda rhieni hefyd!

Mae’n wasanaeth negeseuon cymunedol am ddim! Trwy gofrestru gallwch dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar drosedd, apeliadau am bob ar goll, cyngor atal trosedd, digwyddiadau ymgysylltu a gweithgarwch plismona cyffredinol yn eich ardal leol.

Gallwch ateb negeseuon a rhoi adborth i’ch tîm plismona cymdogaethau lleol ar y materion sy’n golygu cymaint i chi. Bydd hyn yn ein cynorthwyo ni i weithio gyda’n gilydd i wneud Gogledd Cymru’r lle mwyaf diogel yn y DU.

Mae cofrestru yn gyfan gwbl am ddim, yn sydyn ac yn syml.

Ewch ar www.rhybuddcymunedolgogleddcymru.co.uk a chofrestrwch heddiw.

Am fwy o wybodaeth holwch eich Swyddog Heddlu Ysgolion.

***Gwobr Nadolig

Os bydd pobl yn cofrestru ar gyfer Rhybudd Cymunedol Gogledd Cymru cyn dydd Mawrth 21ain Rhagfyr 2021 byddant yn cael eu cynnwys mewn raffl am ddim am eich cyfle i ennill arolwg atal troseddau a thaleb £ 100 i brynu offer atal troseddau.

Bydd yr arolwg atal troseddau am ddim yn cael ei gynnal gan un o Swyddogion Atal Trosedd Trwy Ddylunio Heddlu Gogledd Cymru. Byddant yn ymweld â’ch cartref ar amser sy’n gyfleus i chi ac yn darparu cyngor diogelwch ar y ffordd orau i amddiffyn eich cartref, eiddo a’ch teulu.

Darperir y cynnig hwn trwy garedigrwydd Ymddiriedolaeth Heddlu a Chymuned Gogledd Cymru (PACT), elusen gofrestredig sy’n cefnogi prosiectau sy’n lleihau trosedd ac anhrefn. I gael mwy o wybodaeth am PACT ewch i: https://www.pactnorthwales.co.uk/

Telerau ac Amodau:

I fod yn gymwys rhaid i chi arwyddo a gwirio (trwy ymateb i’ch e-bost dilysu) erbyn 21/12/2021

Bydd y raffl yn digwydd ar 22/12/2021 a bydd yr enillydd yn cael ei hysbysu trwy neges cyn 24/12/2021

Mae’r raffl Nadolig ar agor i unigolion yn unig ac nid cwmnïau, ond rydym yn croesawu busnesau i ymuno â’n Rhybudd Gogledd Cymru fel y gallant hwythau hefyd dderbyn cyngor a rhybuddion atal troseddau sy’n berthnasol i fusnesau.

Nid yw’r cynnig hwn yn agored i weithwyr Heddlu Gogledd Cymru, ond unwaith eto rydym yn croesawu cydweithwyr Heddlu Gogledd Cymru i ymuno â’r cynllun ac annog eu teuluoedd, ffrindiau, a chymdogion i ymuno hefyd.

Cwmni allanol nad yw’n aelod o Heddlu Gogledd Cymru sy’n cynorthwyo i reoli Rhybudd Cymunedol Gogledd Cymru fydd yn tynnu’r raffl, ond bydd unrhyw ddarpar enillwyr yn cael eu gwirio gan Heddlu Gogledd Cymru i sicrhau nad ydyn nhw’n weithwyr / busnesau. (Os bydd gweithiwr neu fusnes yn cael ei dynnu byddwn yn gofyn am dynnu arall)

Bydd yr arolwg yn cael ei gwblhau ym mis Ionawr gan un o’n Swyddogion Atal Trosedd Trwy Ddylunio Heddlu Gogledd Cymru sydd â chymwysterau llawn.

Bydd y daleb ar gael i’w gwario ar ôl yr arolwg gydag un o’n cyflenwyr offer atal troseddau. Mae’r enillydd yn rhydd i ddewis unrhyw offer y maen nhw ei eisiau ar yr amod ei fod yn cael ei ystyried yn gymorth atal troseddau a dim mwy na chyfanswm o £ 100 (mae’r pris yn cynnwys TAW)

Rhaid i chi gytuno i gysylltu â chi er mwyn eich hysbysu mai chi yw’r enillydd, mae gennych yr hawl i ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg os nad ydych chi am dderbyn unrhyw rybuddion pellach.

Mae Heddlu Gogledd Cymru / PACT yn cadw’r hawl i newid / newid neu dynnu’r gystadleuaeth yn ôl ar unrhyw adeg.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â: [email protected]

 I gael mwy o wybodaeth am PACT a’r mentrau y maent yn eu cefnogi ar hyn o bryd, ewch i: https://www.pactnorthwales.co.uk/