Neges gan y Sir ~ Cynnydd pris Prydau Ysgol / Message from the County ~ School Meal price increase

Diweddariad am brisiau prydau ysgol
Mae Gwasanaeth Arlwyo Ysgolion Sir Ddinbych wedi wynebu cynnydd yn y prisiau ar gyfer pob prif gynnyrch bwyd a gaffaelir yn fasnachol, y farchnad fwyd ddomestig ac ar draws holl gadwyni cyflenwi’r farchnad fwyd.
Mae’r Gwasanaeth wedi gweld cynnydd cyfartalog mewn prisiau o 8% ar draws cyflenwyr bwyd, ond mae’n gweithio gyda chyflenwyr i liniaru cynnydd.
Yn wyneb prisiau cytunwyd i gynyddu cost prydau Ysgol 20c. Dyma’r cynnydd cyntaf a gyflwynwyd gennym mewn tair blynedd.
Bydd y cynnydd hefyd yn ein helpu i gyflawni cyfraniadau at arbedion y cytunwyd arnynt ar gyfer cyllideb y cyngor y flwyddyn ariannol hon. Hyd yn oed ar ôl y cynnydd hwn, bydd prisiau’n dal yn gymharol isel o’u cymharu ag ardaloedd awdurdodau lleol eraill, ac mae’r gwasanaeth yn hyderus ei fod yn darparu gwerth am arian o ran ansawdd y bwyd a roddir i ddisgyblion ar draws ein hysgolion.
Mae’r Gwasanaeth Arlwyo Ysgolion hefyd newydd gael ei gydnabod fel un o’r chwe gwasanaeth sy’n perfformio orau yn y DU ar gyfer 2019/2020.
Mae’r gydnabyddiaeth hon, gan y Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau Cyhoeddus (APSE) yn seiliedig ar gymariaethau â gwasanaethau prydau ysgol eraill o bob rhan o’r DU.
Mae’n ystyried pethau fel y ffyrdd yr ydym yn mynd ati i brynu bwyd, nifer y disgyblion sy’n cael prydau ysgol, costau rheolaeth, hyfforddiant staff/lefelau absenoldeb, cyfathrebu â chwsmeriaid a mwy.
Bydd y cynnydd mewn prisiau yn cael ei weithredu ar 1 Medi.
Mae enghreifftiau o’r prydau bwyd a ddarperir i ddisgyblion gan y gwasanaeth i’w gweld yma https://denbighshireschoolmeals.co.uk/bwydlenni-cynradd/
 
Update on school meal prices
 The Denbighshire School Catering Service has faced an increase of prices for all major commercially procured food products, the domestic food market and across all food market supply chains.
The Service has seen an average price increase of 8% across food suppliers, but is working with suppliers to mitigate increases.
In the face of rising prices we have agreed to increase the cost of school meals by 20p. This is the first rise we have introduced in three years.
The increase will also help us deliver contributions to savings agreed for the set council budget for this financial year. Even after this increase, prices will still be relatively low compared to other local authority areas, and the service is confident that it is providing value for money in terms of the quality of food given to pupils across our schools.
The School Catering Service has also just been recognised as one of the top six best performing services in the UK for 2019/2020.
This recognition, from The Association for Public Service Excellence (APSE) is based upon comparisons with other school meals services from across the UK.
It takes into account things such as food purchasing initiatives, school meal uptake, management costs, staff training/absence levels, communication to customers and more.
The increase in price with be effective from 1 September.
Examples of the meals provided to pupils by the service can be found here https://denbighshireschoolmeals.co.uk/primary-menus/