Newyddion yr Wythnos / News of the week

Blwyddyn 5 a 6

Diolch yn fawr iawn i Andrew a Carol o’r Esgobaeth am ddod atom bore ddoe i gynnal sesiwn drymiau gyda’r disgyblion. Mae’r disgyblion yn cymryd rhan mewn digwyddiad yn y Gadeirlan yn Llanelwy ar Orffennaf 6ed o’r enw ‘Caru Creadigaeth’. Bydd mwy o fanylion i ddilyn yn fuan.

Menter Busnes Blwyddyn 5 a 6

Wythnos nesaf, bydd disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn cynnal wythnos menter busnes er mwyn codi arian tuag at gweithgareddau diwedd y tymor. Bydd yno amrywiaeth o stondinau gan gynnwys paentio gwynebau, sialc yn gwallt, tatŵs, golchi ceir y staff, stondin tegannau, cacennau, diodydd a llawer mwy.

Mae yno groeso cynnes i holl ddisgyblion yr ysgol brynu rhywbeth yn eu stondinau.

Os mae’r disgyblion yn dymuno prynu rhywbeth yn eu stondinau hoffwn iddynt ddod ag arian i’r ysgol mewn amlen gyda’u henw wedi ysgrifennu yn glir arno. Bydd yno stondinau bob amser cinio o Ddydd Llun tan Dydd Iau. Gwerthfawrogwn unrhyw gyfraniadau a diolch yn fawr iawn i chi am gefnogi’r disgyblion. Mae’r disgyblion yn hynod o gyffrous am y digwyddiad.

Os nad ydych yn dymuno i’ch plentyn gael rhywbeth sy’n cyffwrdd y croen yna ebostiwch. Diolch

Sioe Caerwys

Pob lwc i bawb sy’n cystadlu fory yn Sioe Caerwys.

HMS

Cofiwch fod Dydd Gwener 16.6.23 yn ddiwrnod hyfforddiant mewn swydd. Bydd yr ysgol ar gau.

Gwasanaeth

Tro disgyblion blwyddyn derbyn oedd cynnal ein gwasanaeth heddiw. Cawsom stori ‘Jona a’r morfil’ ganddynt a cwis ar y diwedd. Diolch yn fawr iawn i’r disgyblion am eu cyfraniad.

Years 5 and 6

Thank you very much to Andrew and Carol from the Diocese for attending the school yesterday morning with their drumming session with the pupils. The pupils are taking part in an event in the Cathedral of St Asaph on July 6th by the name of ‘Caru Creadigaeth’ (Love Creation) More information will follow soon.

Years 5 and 6 Business Venture

Next week, year 5 and 6 pupils will be having a business venture week to raise funds for end of term activities. There will be various stalls including face painting, hair chalk, tattoos, cleaning cars, toy stalls, cakes, drinks and much more.

Pupils from across the school are welcomed to buy anything.

If the pupils from the school wish to buy anything from the stalls I would encourage them to bring money in and envelop with their names written clearly on it. The stalls will be held every lunch hour from Monday to Thursday. We would appreciate any contributions towards their business venture and thank you for supporting the pupils. The pupils are very excited for this event.

If you don’t wish the pupils to have something on their skin, please email. Thank you

Caerwys Show

Good luck to everyone competing in the show tomorrow.

Inset Day

Next Friday, 16.6.23 is an inset day. The school will be closed.

Assembly

The reception pupils held an assembly today in church. The pupils presented the story of ‘Jonah and the Whale’ and we had a quiz at the end. Thank you very much to the pupils for their contribution.