Noson Rieni / Parents’ Evening – 09/11/2022

Noson Rieni – 09/11/2022

Byddwn yn cynnal Noson Rieni ar nos Fercher, Tachwedd 9fed; cyfle i drafod cynnydd yn ogystal â thargedau unigol eich plentyn.  Er mwyn cadw at amserlen, bydd pob cyfarfod yn para 10 munud ar y mwyaf.

Mae croeso i chi ddod i’r ysgol er mwyn cyfarfod wyneb i wyneb neu dderbyn galwad ffôn.  Er mwyn hwyluso trefniadau, a wnewch chi gwblhau holiadur trwy ddilyn y ddolen isod, os gwelwch yn dda:

https://forms.office.com/r/f5WGTLQtR7

Cwblhewch un holiadur ar gyfer un plentyn gan osgoi cynnwys brodyr a chwiorydd ar yr un holiadur, os gwelwch yn dda.  Gofynnaf yn garedig i chi gwblhau’r holiadur erbyn 10:00am, dydd Llun, Hydref 24ain.


We will be holding a Parents’ Evening on Wednesday, November 9th; an opportunity to discuss progress as well as your child’s individual targets.  In order to stick to a schedule, each meeting will last no more than 10 minutes.

You are welcome to come to school in order to meet face to face or receive a phone call.  To ease arrangements, please complete a questionnaire by following the link below:

https://forms.office.com/r/f5WGTLQtR7

Please complete one questionnaire per child, don’t include siblings on the same one.  I kindly ask you to complete the questionnaire by 10:00am, Monday, October 24th.

Diolch yn fawr.