Only Kids Aloud bl 5 a 6 – Gwybodaeth am glywediad / Only Kids Aloud yr 5 and 6 -Audition Information

 

Rydym wedi derbyn gwybodaeth am y fenter isod. Mae’r fenter yn cael ei gynnal gan ‘Aloud’ ac nid yn fenter ysgol.

WE have received information relating to the event below. This is organised by ‘Aloud’ and not a school event.

Ceisiadau Corws 2018 nawr ar agor!

Mae Aloud yn falch iawn o wahodd ceisiadau unwaith eto gan fechgyn a merched, ar hyn o bryd ym Mlynyddoedd 5 a 6, i glyweliad i fod yn rhan o fenter gorawl Cymru gyfan, Only Kids Aloud.

Cynhelir cyfres o ddiwrnodau clyweliad ledled Cymru yn ystod ail wythnos Gwyliau Pasg 2018 gyda slotiau clyweliad wedi’u dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin. Mae slotiau clyweliad yn costio £ 30 a byddant yn cynnwys gweithdy llais grŵp 1 awr a chlyweliad unigol gyda Chyfarwyddwr Celfyddydol Aloud, Tim Rhys-Evans MBE.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu hysbysu yng nghanol mis Ebrill ac yna bydd angen i bob aelod o’r Corws fod ar gael ar gyfer y dyddiadau canlynol:

Mai 12eg – 13eg Ymarfer preswyl

Wast 29ain – 31ain Ymarfer preswyl

Medi 8fed – 9fed Penwythnos Perfformiad Preswyl

Mae cyrsiau preswyl yn cynnwys yr holl fwyd, llety a gweithgareddau a gofynnir am gyfraniad o £ 395 tuag at y costau hyn. Os yw hwn yn broblem i chi, mae cymorth ariannol ar gael a gellir darparu rhagor o fanylion ar gais.

I wneud cais am glyweliad neu am fwy o wybodaeth, llenwch y ffurflen gais isod erbyn dydd Gwener 30ain Mawrth. Dylech ddisgwyl am gadarnhad o’ch slot clyweliad cyn ceisio trosglwyddo’r ffi clyweliad o £ 30.

Ffurflen Gais Ar-lein: https://goo.gl/forms/KbzwYqBlBdyzfIN53

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag oka@thealoudcharity.com neu ffoniwch ni ar 029 2044 4147.

____________________________________________

2018 Chorus Applications Now Open!

 

Aloud is delighted to once again invite applications from boys and girls, currently in Years 5 and 6, to audition to be part of its pan-Wales choral initiative, Only Kids Aloud.

A series of audition days will be held across Wales during the second week of the 2018 Easter Holidays with audition places allocated on a first come, first served basis. Audition slots cost £30 and will include a 1 hour group vocal workshop and an individual audition with OKA Musical Director, Tim Rhys-Evans MBE.

Successful applicants will be notified in mid-April and all Chorus members will then need to be available for the following dates:

May 12th– 13th Residential rehearsal

August 29th – 31st Residential rehearsal

September 8th– 9th Residential Performance Weekend

Residential courses include all food, accommodation and activities and a contribution of £395 towards these costs is requested. Should this be an issue for you, financial assistance is available, and more details can be provided upon request.

To apply for a place at one of our auditions and for more information please complete the application form below by Friday 30th March. Please await confirmation of your audition slot before attempting to transfer the £30 audition fee.

Online Application Form: https://goo.gl/forms/KbzwYqBlBdyzfIN53

If you have any questions, please contact oka@thealoudcharity.com or call us on 029 2044 4147.