Podiau chwarae – difrod / Play Pods – damage

Mae’n drist gorfod eich hysbysu bod difrod, er yn ddifrod bychan,  wedi ei achosi i’n podiau cadw offer chwarae y disgyblion. Mae’r rhain ar y buarth, a bu’r difrod yn ystod yr hanner tymor. Rydym wedi cysylltu gyda’r heddlu. Mae’n glir bod rhywun wedi ceisio defnyddio grym a thorri i mewn i’r podiau.

Mae pawb yn siomedig iawn yma gan fod digwyddiadau fel y rhain i offer ac adeilad yr ysgol yn brin iawn, ac i ddweud y gwir nid oes achos tebyg yn dwyn i gof.

Hoffwn i chi gysylltu gyda’r ysgol os ydych yn gwybod am unrhyw wybodaeth y gall fod o gymorth i ni am y digwyddiad yma.


It is sad to have to inform you that damage, although small,  has been caused to the play pods that are used to store equipment used by pupils during lunchtime. These are stored on the yard, and the damage was caused during half term. We have reported the incident to the police. It is clear that somebody has tried through force to enter the pods.

We are all disappointed as incidents such as this to equipment and the school are very rare, and in all honesty it is difficult to remember any such incidents in the past.

Please contact the school if you are able to help with any information relating to this incident.