Rhieni / Parents

Neges i rieni am y wefan

Yr wefan yw ei’n prif ffordd ni o gysylltu gyda rhieni. Rydym yn ceisio lleihau anfon gwybodaeth ar papur os yw hyn yn bosib. Nid ydym yn defnyddio unrhyw blatform cymdeithasol arall i rannu gwybodaeth. Serch hynny, rydym yn defnyddio SeeSaw, Google Classroom a Hwb Cymru i rannu gwaith a gwybodaeth gyda rhiant am eu plentyn. Mae gennym hefyd gyfeiriad e-bost rydym yn ei ddefnyddio i gysylltu gyda rhieni’r ysgol mewn argyfwng, er enghraifft, lle mae angen cau’r ysgol oherwydd eira.

Y bwriad yw gwneud y wefan yn berthnasol i chi fel rhieni ac rydym yn godeithio y cewch ddigon o wybodaeth am yr ysgol drwy bori drwy’r tudalennau. Mae’n debyg na fydd llawer o ychwanegu yn benodol at dudalennau cyffredinnol y wefan.  Unwaith y byddwch yn gyfarwydd gyda’r wefan y prif ardaloedd y byddwn yn eu diweddaru’n rheolaidd yw’r  tudalennau:

Newyddion

Calendr

Llythyrau/ Cylchlythyrau

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau edrych ar y wefan a bod y wybodaeth arno hefyd yn ddefnyddiol. Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar sut i wella’r wefan i chi fel rhiant, neu yr hyn hyn yr hoffech ei gynnwys, byddwn yn ddiolchgar iawn i dderbyn y wybodaeth yma.

Mae posib derbyn negeseuon ar eich ebost pan fydd gwybodaeth newydd fel cylchlythyr neu llythyr yn cael ei gyhoeddi. Bydd angen i chi danysgrifo drwy gwblhau’r ffurflen sydd ar dudualen flaen y wefan. Gellir dad-danysgrifo ar unrhyw adeg.

 

A message to parents about the website

 

The website is our main source of communication with parents. We do try and reduce the amount of information on paper if this is possible. We do not use any other social media platforms to share information. However, we do use SeeSaw, Google Classroom and Hwb Cymru to share pupils work and information with the parent. We also have an e-mail address that we use in the event of an emergency to contact parents.

Our aim is to make the website relevant to you as parents and we hope you will find enough information whilst browsing through the pages. There probably won’t be many changes to general pages on the website. Once you are familiar with the content the main areas we will be updating regularly will be the following pages:

News

Calendar

Letters / Newsletters

We hope that you will enjoy looking at the website. If you have any suggestions on how we can improve the website for you as a parent or what you think we should include, then we would be very grateful to hear from you.

It is possible to receive messages on your e-mail when new information such as a newsletter or letter has been published. You will need to subscribe by completing  a form that is on the home page on the  website. You can unsubscribe at any time.