CRhA / PTA

CRhA 

Mae CRhA Ysgol Tremeirchion yn elusen gofrestredig sydd yn cefnogi’r ysgol a disgyblion gyda adnoddau ychwanegol sydd ddim yn cael eu darparu gan yr awdurdod leol.  Mae’r CRhA yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod anghenion yr ysgol gyda chyngor y Cyngor Ysgol, staff, rhieni, ac yna’n penderfynu y ffordd orau i helpu.

Mae prosiectau yn cynnwys: talu trafnidiaeth ymeliadau addysgiadol diwedd tymor, gemau bwrdd amser chwarae gwlyb, adnoddau garddio, archebu llyfrau darllen, gwelliannau i gae yr ysgol ac offer chwarae, datblydu’r ardal dysgu ty allan, adnoddau TGCh ac archebu’r caban.

Mae y CRhA yn trefnu digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn i ddod a disgyblion y gorffennol a’r presennol, teulu a ffrindiau ynghyd a hefyd i godi arian.  Digwyddiadau rheolaidd yw barbeciw diwedd tymor haf  gyda cerddoriaeth byw a stondinau, helfa drysor, disgo a noson gemau.

Mae aelodau o CRhA yn cwrdd gyda Cyngor yr Ysgol i drefnu’r nosweithiau ac i drafod eu cynlluniau yn ystod y flwyddyn.

Cynhelir cyfarfodydd CRhA yn rheolaidd yn ystod y flwyddyn am 7.00yh. Mae’r grŵp yn dibynnu ar rieni i gefnogi’r ysgol a’r disgyblion ac yn awyddus i groesawu unrhyw aelodau newydd.

PTA

Ysgol Tremeirchion’s PTA is a registered charity which supports the school and pupils with additional resources which are not provided by the local authority. PTA meetings are held regularly to discuss the needs of the school with the School Council, staff, parents and to decide on the best way to help the school.

Projects have included: payments for end of year transport for educational visits, new board games for wet play days, gardening resources, purchase of reading books, improvements to the school field, and play equipment, developing outside learning areas, ICT resources and purchase of the caban.

The PTA arrange a number of activities during the year which bring together past and present pupils together and families, friends as well as raising funds. Regular events include the barbecue at the end of the summer term with music and stalls, treasure hunt, disco and a games night.

Members of the  PTA meet with the School Council to organise events and to discuss the plans for the year.

The PTA meets regularly during the year at 7.00pm. The group depends on parents to support the school and its pupils and will always welcome new members.

Swyddogion presennol yw / Current Officials are:

Mr Meilir Hulson-Jones: Cadeirydd / Chairperson

: Is-Gadeirydd / Vice Chairperson

: Ysgrifenyddes / Secretary

Mrs Lexie Phillips: Trysorydd / Treasurer