Neges Cadeirydd CRhA / Message from PTA Chairperson

Croeso pawb i CRhA Ysgol Tremeirchion

Yn gyntaf hoffwn gyflwyno fy hyn fel Mr John Piper cadeirydd presennol CRhA. Rwyf wedi bod yn aelod weithgar o’r CRhA ers i fy merch Maisie, sydd ym mlwyddyn 2 ymuno gyda’r ysgol a mae fy mad Harri yn dechrau yn mis Medi 2016.

Mae’r CRhA yn trefnu nifer o weithgareddau are gyfer yr ysgol a’i disgyblion. Hyd yma rydym wedi trefnu disgo i’r plant ac mae rhai oedolion yn ymuno hefyd, BBQ yr Ysgol gyda adloniant byw, noson gemau i enw dim ond rhai. Nid yw pob gweithgaredd ar gyfer y disgyblion, mae rhai ar gyfer y rhieni gyda chinio a noson cymdeithasu yn y Salisbury Arms sy’n dda am gefnogi’r ysgol, a hyn yn dilyn ethos teuluol yr ysgol.

Cymerais drosodd fel Cadeirydd gan Pete Bullen, sydd nawr yn is-gadeirydd, a rhaid dweud ei fod wedi bod yn tipyn o her i gamu i mewn i’w ‘sgidiau. Lisa Harrison-Smith yw ein ysgrifenyddes presennol ac Emma Lightbown yn drysorydd.

Rydym yn cwrdd pob tymor fel rheol yn y Salisbury Arms. Hyd yma rydym wedi archebu offer TGCh, offer chwaraeon, a dwy flynnedd yn ol adeiladu caban newydd gan godi dros £5,000!!! Rydym newydd archebu pabell mawr ar gyfer yr ysgol ac rydym yn gobeithio ei logi er mwyn codi arian sydd wir ei angen gan yr ysgol.

Nid yw hyn yn bosib heb gefnogaeth yr ysgol, rhieni ac i’r plant eu hunain fod yn weithredol drwy’r Cyngor Ysgol.

Os gwelwch yn dewch a chefnogi cymaint a phosib ac rydym yn gwybod bod yr ysgol yn gwerthfawrogi’n fawr cefnogaeth y rhieni. Mae’r plant yn wir elwa o’r arian yr ydym yn ei godi a cael profiad o fod yn rhan o’r gweithgareddau sy’n cael eu creu.

John Piper

Cadeirydd CRhA Ysgol Tremeirchion 2016

Welcome everybody to Ysgol Tremeirchion PTA

Firstly let me introduce myself as the current chair of the PTA Mr John Piper.  I have been an active member of the PTA since my daughter Maisie, joined the school and she is currently in year 2 and my son Harri will starting in September 2016.

The PTA arrange a lot of fund raising events for the school and for the children.  To date we have arranged events such as School disco’s for the children although some adults join in, School BBQ’s with live entertainment, games nights to name but a few.  Not all the events we arrange are for the children some are for the parents only by way of a meal and social evening hosted at the Salisbury Arms who support the school a great deal, this I believe follows the family ethos of the school.

 

I took over in October as Chair from Pete Bullen, who is now the vice chair, and I have to say he is a very hard act to follow.  Lisa Harrison-Smith is our current secretary and Emma Lightbown is our treasurer.

We meet every term and most meetings are in the Salisbury Arms.  To date we have paid for I.T equipment, sports equipment, and two years ago we bought and build the school a new caban at a cost of over £5,000 !!!!  We have just purchased a brand new marquee for the school to use and we hope to hire this out in order to generate some further  much need income for the school.

This would not be possible without the support of both the school, parents and the children themselves who we like to get involved where we can via the school council.

Please get involved as much as you can I know the school really appreciates the support the parents give. The children really do benefit from the funds we raise and getting involved in the activities and experiences we create.

John Piper

Chairman Ysgol Tremeirchion PTA 2016