Cylch Meithrin a Ti a Fi

Cylch Meithrin

IMG_2760

Mae’r Cylch Meithrin yn cynnig addysg cyn-ysgol o ddwyflwydd oed ymlaen gyda’r Meithrin Mwy o Ddosbarth Meithrin yr ysgol am gôst o £6.00 y sesiwn a £8.00 am y Meithrin Mwy.  Mae’r sesiwn yn rhedeg bob dydd yn ystod tymor ysgol, o 1.00yb tan 3.00yp ac yn cynnwys amrywiaeth eang o weithgareddau yn seiliedig ar chwarae.  Mae’r Hawliad Blynyddoedd Cynnar (sef 10 awr o ofal plentyn a ariennir gan Gyngor Sir Ddinbych) ar gael i’r plant hynny sydd yn gymwys.

Cynhelir y sesiwn yn yr Hen Ysgol gyferbyn ar Eglwys yn y pentref. Gan fod yr ysgol ei hyn hefyd gyferbyn ar Hen Ysgol mae cysylltiadau agos gyda’r ysgol, ei staff a’i chyfleusterau. Mae prosiect ar y gweill tymor yr Haf 2016 rhwng yr ysgol a’r Cylch Meithrin i ddatblygu’r ardd a’r ardal tu allan sydd ar dir Ysgol Tremeirchion.

Ti a Fi

Mae cyfle i rieni a phlant hefyd gwrdd yn ystod tymor yr ysgol  yn yr Hen Ysgol ar fore dydd Llun yng nghlwb Ti a Fi. Cynhelir y clwb rhwng 9.00 ac 11.00yb. Mae’r ddarpariaeth yn rhad ac am ddim.

Am fwy o fanylion am Cylch Meithrin a Ti a Fi cysylltwch gyda Mrs Sylvia Edwards. Gellir hefyd gysylltu gyda’r ysgol.

Cylch Meithrin

Cylch Meithrin provides pre-school learning from two years old and onwards with Meithrin Mwy from the Meithrin Class in the school  for a cost of £6.00 a session and Meithrin Mwy £8.00. The session runs every day in term time, from 1.00pm until 3.00pm and includes a variety of activities based on learning through play. The Early Years Entitlement ( 10 hours of care for a child funded by Denbighshire County Council) is available for those who are eligible.

Sessions are held in the Old School opposite the Church in the village. As our school is also opposite the Church there are close links between the school, the staff and use of resources. A project is currently underway in summer 2016 with Cylch Meithrin to develop the garden and outside area which is on the Ysgol Tremeirchion Grounds.

Ti a Fi

There is also an opportunity for parents to meet during term time in the Old School on a Monday morning in Clwb Ti a Fi. The Club is held between 9.00am and 11.00am. The Club is free.

For more information about Cylch Meithrin and Ti Fi please contact Mrs Sylvia Edwards. You can also contact the school.