CINIO YSGOL YFORY / SCHOOL LUNCH TOMORROW

Bob Dydd Mercher yn Wythnos 1 bydd Sglodion yn lle Tatws Stwnsh hyd nes y clywir yn wahanol.

Diolch yn fawr.

Every Wednesday in Week 1 Chips will replace Mashed Potato until further notice.

Thank you.

PWYSIG NODYN ATGOFFA PRESENOLDEB

Gwyliau – Os ydych yn dymuno mynd ar wyliau yn ystod tymor yr ysgol mae’n bwysig eich bod yn ein hysbysu pythefnos o flaen llaw ac yn llenwi ffurflen wyliau os gwelwch yn dda.

Absenoldeb salwch/apwyntiadau – a wnewch ein hysbysu drwy ebost yr ysgol [email protected] neu alwad ffon cyn 9 – 9:30 y bore; (ddim drwy neges bersonol i staff, dreifars bysiau mini a brodyr a chwiorydd) os gwelwch yn dda.

Diolch am eich cydweithrediad.

IMPORTANT INFORMATION REMINDER FOR ATTENDANCE

Holidays during term time – if you wish to go on a family holiday during term time please inform us two weeks before you wish to go and request a holiday form, thank you.

Sickness or appointment absence – please inform the school via email or phone before 9 -9:30 (not through personal messages to staff, mini bus drivers or siblings)

Thank you for your cooperation.

Gwasanaeth Diolchgarwch * 06.10.23 * Thanksgiving Service

Bydd ein Gwasanaeth Diolchgarwch yn cael ei gynnal yn Eglwys Corpus Christi, Tremeirchion ar Ddydd Gwener, 6ed o Hydref am 1:15yp dan ofal y Parch Rebecca Sparey-Taylor. Croeso cynnes i bawb.

Unwaith eto eleni byddwn yn casglu tuniau a pacedi o fwyd i Fanc Bwyd Dyffryn Clwyd yn Ninbych. (Dim bwyd ffres os gwelwch yn dda). Gofynnir yn garedig i’r plant ddod a’u cyfraniadau bwyd i mewn i’r Ysgol erbyn Dydd Mercher, 4ydd o Hydref.

Llawer o ddiolch.

Our Thanksgiving Service will be held at Corpus Christi Church, Tremeirchion on Friday, 6th October at 1:15pm led by Rev. Rebecca Sparey-Taylor. A warm welcome to all.

Once again this year we will be collecting tins and packets of food for the Vale of Clwyd Foodbank in Denbigh. (No fresh food please). We ask kindly that the children bring their food donations in to School by Wednesday, 4th October.

Many thanks.

PWYSIG/IMPORTANT – LLAU PEN/HEAD LICE

Yn anffodus mae ein ffrindiau bach wedi dychwelyd i’r ysgol.

A wneith pawb sicrhau eu bod yn archwilio gwallt eu plentyn/plant ac os bydd llau bydd angen trin y gwallt ar unwaith (gweler cyfarwyddiadau isod).

Diolch yn fawr

Unfortunately our little friends have returned to school.

Please could you all ensure that you inspect your child/ren’s hair thoroughly and if there are lice please treat the hair immediately (see instructions below).

Thank you.