COVID-19 Neges gan yr Awdurdod Leol / COVID-19 Message from the Local Authority

Annwyl Rieni a Gofalwyr

 Nodyn i atgoffa Rhieni a Gofalwyr i ddilyn canllawiau ac i atal lledaenu coronafeirws

 Hoffwn atgoffa rhieni a gofalwyr Sir Ddinbych i ddilyn canllawiau Covid-19 i helpu i atal lledaeniad pellach o’r feirws.   Gyda phryderon ynghylch lledaenu’r amrywiolyn Delta, mae Cyngor Sir Ddinbych yn gofyn i drigolion,  rhieni a gofalwyr i barhau i wneud eu rhan.

Mae hyn yn cynnwys dilyn canllawiau presennol Llywodraeth Cymru:

·         Dilyn rheolau cadw pellter cymdeithasol gyda phobl nad ydych yn byw â hwy neu nad ydynt yn eich aelwyd estynedig.

·         Gwisgo gorchudd wyneb (os ydych yn gallu) ym mhob man cyhoeddus dan do.

·         Ffurfio aelwyd estynedig gyda dim mwy na dwy aelwyd arall a dylent aros yr un fath.

·         Peidio â chyfarfod ag unrhyw un heblaw eich aelwyd estynedig dan do.

·         Peidio â chyfarfod gyda mwy na phump o bobl eraill mewn lleoliadau dan do a reoleiddir, megis caffis, bwytai a thafarndai.

·         Peidio â chyfarfod â mwy na 29 o bobl yn yr awyr agored gan gynnwys gerddi preifat, mannau cyhoeddus a safleoedd a reoleiddir, gan gadw pellter cymdeithasol.

·         Gweithio o gartref os ydych yn gallu.

·         Ceisio peidio â theithio i ardaloedd ble mae nifer uchel o achosion.

·         Rhaid i chi hunan-ynysu yn syth os oes gennych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, symptomau Covid-19 a mynd i gael prawf cyn gynted â phosib.

Dywedodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Aelod Arweiniol Cyngor Sir Ddinbych dros Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd: “Er bod achosion a gadarnhawyd yn Sir Ddinbych wedi bod yn isel, rhaid i ni beidio â bod yn ysgeulus a chofio i ddilyn y canllawiau cenedlaethol.    Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn cadw’r achosion a gadarnhawyd cyn lleied â phosib.”

“Rwy’n annog pawb i fod yn agored ac yn onest pan fydd TTP yn cysylltu â chi ac i rannu’r holl wybodaeth perthnasol gyda’r Tracwyr a Chynghorwyr TTP.    Os oes gennych unrhyw symptomau Covid, archebwch brawf cyn gynted â phosibl a dilynwch yr holl ganllawiau a dderbyniwyd.   Bydd hyn yn cadw pawb yn ddiogel.”

“Atgoffir rhieni a gofalwyr i gofio am, a dilyn y rheolau ar ymbellhau cymdeithasol, i olchi eu dwylo’n rheolaidd ac wrth gwrdd â phobl dan do cadwch ffenestri a drysau ar agor i helpu i ddod â’r awyr iach i mewn. Mae’r brechlyn yn parhau i’w gynnig a byddwn yn annog pawb i’w dderbyn. “

“Mae rhieni, gofalwyr, staff a myfyrwyr i gyd wedi aberthu llawer yn ystod y pandemig ac ar ran Cyngor Sir Ddinbych hoffwn ddiolch i chi i gyd.   Mae eich cefnogaeth a’ch ymrwymiad wedi bod yn allweddol i ddiogelu cymunedau’r ysgolion a’r gymuned ehangach yn gyffredinol.”

Gallwch bellach gael prawf Covid-19 am ddim os oes gennych ystod ehangach o symptomau sy’n cynnwys symptomau tebyg i’r ffliw, na achoswyd gan gyflyrau sy’n wybyddus megis clefyd y gwair, gan gynnwys poen cyhyr, blinder llethol, cur pen parhaus, trwyn yn rhedeg; tisian yn barhaus; dolur gwddf a/neu gryglyd, byr o anadl neu frest dynn; teimlo’n sâl yn gyffredinol.

Mae’r canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru yn https://llyw.cymru/coronafeirws a gallwch drefnu prawf yn http://www.gov.uk/get-coronavirus-test , ac i gael mwy o wybodaeth ar yr ystod ehangach o symptomau ewch i https://bipbc.gig.cymru/covid-19/profi-olrhain-diogelu/profi-symptomau-ehangach/

Diolch eto am eich cefnogaeth parhaus

Huw Hilditch-Roberts

Lead Member for Education, Children’s Services and Public Engagement

Geraint Davies

Pennaeth Addysg Dros Dro / Interim Head of Education

 

Dear Parents and Carers

 Reminder for Parents and Carers to follow guidance and stop coronavirus spread

 We are reminding Denbighshire parents and carers to follow Covid-19 guidance to help prevent further spread of the virus.   With concerns surrounding the spread of the Delta variant, Denbighshire County Council is asking residents, parents and carers to continue to do their part.

This includes following current Welsh Government guidance:

·         Follow social distancing rules with people you do not live with or who are not in your exclusive extended household.

·         Wear a face covering (if you are able to) in all indoor public places.

·         Only form an extended household with no more than two other households and they should stay the same.

·         Not meet with anyone other than your extended household indoors.

·         Not meet with more than five other people in indoor regulated settings, such as cafes, restaurants and pubs.

·         Meet no more than 29 other people outdoors, including in private gardens, public spaces and regulated premises, while maintaining social distancing.

·         Work from home if you can.

·         Minimise travel to areas of high prevalence.

·         You must self-isolate immediately if you, or anyone in your home, is showing any Covid-19 symptoms and go for a test as soon as possible.

Cllr Huw Hilditch-Roberts, Denbighshire County Council’s Lead Member for Education, Children’s Services and Public Engagement said: “Although confirmed cases in Denbighshire have recently been low we must not become complacent and remember to follow the published guidance.    This will ensure we keep confirmed cases to a minimum.”

“I urge everybody to be open and truthful when contacted by TTP and to share all the relevant information with the TTP Tracers and Advisors.    If you have any Covid symptoms please book a test as soon as possible and follow all guidance received.   This will keep everybody safe.”

“Parents and carers are reminded to follow and observe social distancing and wash hands regularly and when meeting people indoors keep windows and doors open to help bring in the fresh air. Rollout of the vaccine is continuing and I would encourage everybody offered the vaccine to accept it.

“Parents, carers, staff and students have all sacrificed a lot during the pandemic and on behalf of Denbighshire County Council I would like to thank you all.   Your support and commitment has been key in protecting our school communities and the wider community in general.”

You can now go for a free Covid-19 test if you have a wider range of symptoms which include flu-like symptoms, not caused by a known conditions such as hay fever, including muscle ache or pain, excessive tiredness, persistent headache, runny nose or blocked nose; persistent sneezing; sore throat and/or hoarseness, shortness of breath or wheezing and generally feeling unwell.

You can find the latest guidance from Welsh Government at https://gov.wales/coronavirus and you can book a test at http://www.gov.uk/get-coronavirus-test, and for further information on the wider range of symptoms visit https://bcuhb.nhs.wales/covid-19/test-trace-protect/testing-broader-covid-19-symptoms/

Many thanks for your continued support

Huw Hilditch-Roberts

Lead Member for Education, Children’s Services and Public Engagement

Geraint Davies

Pennaeth Addysg Dros Dro / Interim Head of Education

 

Ewro 2020 (Haf 2021) / Euro 2020 (Summer 2021)

Gyda gemau pêldroed Ewro 2020 yn cychwyn heno, roedd plant Blwyddyn 3 a 4 wedi cynllunio ‘kit’ newydd i dîm Cymru ar gyfer y dyfodol. Gobeithio eich bod yn hoff o’u cynlluniau. Siwr y buasai’r chwaraewyr a’r cefnogwyr wrth eu bodd yn gwisgo’r rhain.

With the Euro 2020 football starting this evening, the children in Year 3 and 4 designed a new kit for the Welsh team to use in the future. I hope you enjoy their designs. I’m sure the players and supporters would be proud to wear these.

New Microsoft Publisher Document

 

Diwrnod #MoveAMarathonforEthan a Gwisgo GLAS! * 18.06.21 * #MoveAMarathonforEthan Day and wearing BLUE!

Ar Ddydd Gwener, 18fed o Fehefin byddwn yn cefnogi elusen lleol #MoveAMarathonforEthan – yn anffodus bu farw Ethan Ross yn dilyn damwain ar yr A55 ger Llanelwy ym mis Medi.

Byddwn yn cynnal ‘Marathon’ ein hunain yn yr Ysgol a gofynnwn i bawb wisgo GLAS.  Pan fydd pawb wedi rhedeg neu gerdded mor bell a maent yn gallu byddwn yn adio pellter pawb i weld y cyfanswm.  Gweler rhagor o wybodaeth a ffurflen noddi isod:-

Poster Template

Sponsor form Cymraeg

Sponsor form English

On Friday, 18th June we will be supporting a local charity #MoveAMarathonforEthan – Ethan Ross lost his life following a collision on the A55 near St. Asaph in September.

We will be holding our own ‘Marathon’ at School and asking everyone to wear BLUE.  When everyone has ran or walked as far as they can we will add up the miles and see what was our total.

Please find further information and sponsor form above.

 

Dyddiadur Tymor yr Ysgol 2021- 2022 School Term Dates

Gweler isod ddolen i Ddyddiadur Tymor yr Ysgol ar gyfer Medi 2021 – Gorffennaf 2022. Mae hefyd yn cynnwys diwrnodau Hyfforddiant Mewn Swydd i’r staff. Mae Ysgol Tremeirchion yn rhan o Glwstwr Ysgolion Glan Clwyd ac mae’r diwrnodau hyfforddiant yn gallu bod yn wahanol i glwstwr arall.

Nodwch bod Dydd Mercher 1 Medi a Dydd Iau 2 Medi yn ddiwrnodau hyfforddiant i’r staff. Bydd yr ysgol yn agor i ddisgyblion dydd Gwener Medi 3.

School Term Dates 2021-2022 Cymraeg v4 (1)

There is a link below to the School Term dates for September 2021 – July 2022. It also includes the Staff Training Days. Ysgol Tremeirchion is a member of the Ysgol Glan Clwyd Cluster and training days can differ to other clusters.

Please note that Wednesday September 1 and Thursday September 2 are staff training days. The school will open for pupils on Friday 3rd.

School Term Dates 2021-2022 English v4 (1)

Urdd – Dimau Dinbych

Rydym wedi derbyn yr wybodaeth yn y ddolen isod gan Swyddfa’r Urdd. Rwyf wedi cadarnhau y bydd yr ysgol yn cefnogi’r fenter yma ac yn gobeithio y byddwch yn gallu casglu ‘dimau’ er mwyn i ni eu rhoi i Gronfa Apel yr Urdd.

We have received information that can be seen in the link below from the Urdd Office. I have confirmed that the school would like to support this venture and I hope you will be able to collect small change in order that we can contribute to the Urdd Appeal Fund.

Dimau Dinbych

 

Neges gan y Bwrdd Iechyd / Message from the Health Board

Bu cais i ni rannu’r neges gyda rhieni. Ymddiheuraf nad ydym wedi derbyn neges dwyieithog.

We have been asked to share this information with parents.

——————————————————————————————————————————————————

Have you had your vaccination?

Thank you to everyone across North Wales who have already attended an appointment to have their COVID-19 vaccination.

A safe and effective vaccine will offer individual protection from COVID-19. It will also offer greater protection for our loved ones and communities.

Vaccinating the population with a safe and effective vaccine will:

  • Protect people from COVID-19 and help prevent a third wave Lockdown.
  • Help us all to return to a more normal life
  • Allow people to access vaccination passports for travel

If you have not yet had a vaccination, or it has been more than 12 weeks since your first vaccination and you are still waiting to be invited for your second please go to the links below:

 

Tuesday 8th18 – 39 yrsLlandudnohttps://cutt.ly/Llandudno2—C19

 

Tuesday 8th18 – 39 yrs

 

Corwenhttps://cutt.ly/Corwen—C19

 

Wednesday 9th40 yrs & over

 

Llandudnohttps://cutt.ly/Llandudno—C19
Wednesday 9th

 

18 – 39 yrsEirianfa Denbighhttps://cutt.ly/Eirianfa—C19

 

Thursday 10th18 – 39 yrsLlandudnohttps://cutt.ly/Llandudno2—C19

 

Friday 11th18 – 39 yrsLlandudno

 

https://cutt.ly/Llandudno2—C19