Llyfrau Gwaith Plant / Pupils work books

Bydd nifer o rieni yn cofio y gefnogaeth gwych gafwyd i godi’r caban sydd ar fuarth yr ysgol. Yn anffodus rydym wedi cael problem gyda glaw yn dod i mewn i’r stordy gefn lle mae llyfrau gwaith blaenorol y plant yn cael eu cadw. Gan fod rhai llyfrau wedi eu difrodi, penderfynwyd heddiw  ddosbarthu’r llyfrau oedd wedi osgoi’r dwr, i’r plant. Mae’n biti am y caban a’r gwaith gollwyd. Byddwn yn dod i benderfyniad am ein camau nesaf ynglyn ar caban.

Rwy’n gobeithio y byddwch yn mwynhau edrych ar waith eich plentyn. Nid yw llyfrau’r flwyddyn yma wedi eu heffeithio gan eu bod yn cael eu cadw yn yr ysgol ei hun.

Mwynhewch eich hanner tymor.

 

A number of parents will remember the fantastic support we had when the caban was put in its place on the school yard. Unfortunately we have had rain coming in to the storeroom at the back where pupils work from previous years was kept. Some books have been damaged, and therefore a decision was made today to give the pupils the books that avoided the water damage. It is a shame about the caban and the work that has been lost. We will need to come to a decision about the next steps regarding the caban itself.

I hope you enjoy looking at your child’s work. This years work has not been effected as we keep the books in the main school building.

Enjoy the half term.

Dathlu Dydd Gwyl Dewi a Chynllun ‘Ein Bro’ / St David’s Day Celebration and ‘Our Local Area’ Project

Dathlu

Ar Dydd Llun, Mawrth yr 2ail byddwn yn cynnal ein dathliad Gwyl Dewi a’i gyfuno gyda Eisteddfod, yn yr Eglwys o 9.30-1030yb. Bydd hefyd gwasanaeth Agor y Llyfr yn rhan o’n dathlu. Croeso cynnes i’r disgyblion wisgo gwisg Gymreig, dillad coch, gwyn a gwyrdd neu crys tim chwaraeon neu tim cenedlaethol Cymru.

Bydd cyfle ir disgyblion berfformio darnau Eisteddfod yr Urdd, ac i arddangos gwaith rydym yn annog y plant i greu dros yr hanner tymor.

Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Tynnu llun a chamera ar thema “Mor a Mynydd. Dyma yw’r thema ar gyfer yr Eisteddfod yr Urdd-
 • Mae’r ysgol yn cymryd rhan mewn project ‘Ein Bro’ ar gyfer Eisteddfod yr Urdd sy’n cael ei gynnal yn Sir Ddinbych, Mai 2020. Hoffwn i’r disgyblion greu project ‘Ein Bro’ dros yr hanner tymor, ee fel pwerbwynt yn cynnwys ffeithiau a storiau diddorol, darn o farddoniaeth, poster. Mae posib cyflwyno rhain drwy HWB, neu lyfryn/prosiect/darn o waith ar bapur. Cofiwch bod angen I bod darn o waith ddilyn y thema ‘Ein Bro’  a mi fydd hyn yn sbardun gwych i ddechrau ni ar ein project.

Dewch a nhw ir ysgol erbyn Dydd Gwener, Chwefror 29

Celebrate

On Monday 2nd March we will be holding our St David’s Day Celebration combined with our Eisteddfod, at the Church in Tremeirchion between 9.30am and 10.30am. We will also be holding our ‘Open the Book’ Service as part of our celebration. Pupils can wear their traditional Welsh costumes, red, white and green colours or Welsh team or Welsh national sports shirts.

Pupils will be given the opportunity to take part in Urdd performances and we will display some of the ‘offstage’ work that we have encouraged pupils to prepare over the half term.

These include:

 • Take o photograph with a camera on the theme ‘Sea and Mountain’. This is also the Urdd Photographic competition theme.
 • We are taking part in a project ‘Our Local Area’ (Ein Bro) as part of the Eisteddfod yr Urdd which Denbighshire will host in May 2020. We would like the pupils over half term to, for example; create a powerpoint by collecting interesting facts or stories, compose a piece of poetry, make a poster. These can be presented through HWB or as a booklet/project/piece of writing on paper. Just a reminder that all pieces of work are on the theme ‘Our Local Area’ and will give us an fantastic start for our project.

Please bring these to school by Friday 29th February

 

Cogurdd Rownd y Sir / Cogurdd County Round

Da iawn chdi am gystadlu yn rownd sirol Cogurdd dechrau’r wythnos a cynrychioli’r ysgol. Well done for competing in the county with Cogurdd at the start of the week and represent the school.

“Diwrnod gwych yng nghystadleuaeth CogUrdd Rhanbarth Dinbych yn Ysgol Uwchradd Y Rhyl heddiw! Cystadlu brŵd! Da iawn i bawb!

Great day in the Regional CogUrdd cookery competition in Rhyl High today! Well done everyone, fantastic work!”

Diolch i’r Urdd am gael defnyddio’r llun /Thank you to the Urdd for the photograph. 

 

 

Llongyfarchiadau hefyd ir disgyblion ddoth yn ail a trydydd yn y rownd cyntaf.

Congratulations also to the pupils who came second and third in the first round.

 

 

Eco-Sgolion / Eco Schools

Dyma ein grwp eco ar gyfer eleni. Dyma ein targedau –

 • Arbed Ynni
 • Lleihau sbwriel o gwmpas y safle
 • Ailgylchu
 • Edrych ar ol byd natur ar ein safle

Os ydych yn gallu ein helpu mewn unrhyw fodd, cysylltwch a ni yn yr ysgol. Buasem yn ddiolchgar iawn o unrhyw syniadau / cefnogaeth gyda’r project

 

This is our Eco group for this year. Our targets are –

 • Reduce energy
 • Reduce Litter
 • Recycling
 • Looking after nature around the school

If you can help us in any ways with our targets, please contact the school. We would be very grateful of any ideas/support with the project.