Dyddiad i’ch dyddiadur / A date for your diary

Annwyl rieni,

Yn dilyn ein cyfarfod CRHA neithiwr, rydym yn gallu cadarnhau y bydd mabolgampau a barbiciw yr ysgol ar ddydd Gwener 1af Gorffennaf. Yn gryno dyma’r trefniadau:

Bore- disgyblion a staff yn unig. Cystadlaethau maes.

Pnawn – gwahoddiad i rieni. Plant yn cystadlu ar y trac

Ar ol ysgol- gweithgareddau i’r plant a pharatoi ar gyfer y barbiciw.

Barbiciw- amser i’w gadarnhau (o ddeutu 5.30-6.00yp)

Mwy o fanylion i ddilyn.

Yn ogystal, byddwn yn cyhoeddi calendr o ddyddiadau pwysig ar gyfer y tymor nesaf.

Dear parents,

Following our PTA meeting last night we can confirm that sports day and the BBQ will take place on Friday 1st July. Briefly these are the arrangements:

Morning- pupils and staff only

Afternoon – initiation to parents and families. Pupils compete on the track

After school- BBQ- time to be confirmed (around 5.30-6.00pm)

More information to follow. Thanks to all parents who attended last nights meeting.

A calendar of other important dates for next term will also be published.

Holiadur cwricwlwm / Curriculum questionnaire

Diolch i rieni, staff a llywodraethwyr sydd wedi cwblhau’r holiadur anfonwyd i’ch ebost personnol. Mae cyfle yn parhau i chi ymateb a chynnig syniadau a sylwadau.

Thank you to parents, staff and members of the governing body for completing the questionnaire sent to your personal emails. There is still time to respond and suggest ideas and comments.

Clwb ‘Kick-it’ Club ~ 06.06.22 ~ Pel-droed yn unig/Football only

Newyddion da!  Good News!

Bydd Clwb ‘Kick-it’ (Pel-droed yn unig) yn dychwelyd bob Dydd Llun ar ôl hanner tymor.  Gweler isod y dyddiadau a’r dolenni ar sut i archebu lle ar-lein.

Kick-it Club (Football only) will be returning every Monday after half term.  Please see below the dates and the links on how to book a place online.

06.06.22   13.06.22   20.06.22   27.06.22

Dolen fideo/video link:-  https://drive.google.com/file/d/1XVbM9GR2b9bZs6b0w87YeMgs24DUflpQ/view

Ffurflen archebu lle ar-lein/online booking form:-  https://bookwhen.com/kickitsports#focus=ev-s5il-20220606151500

 

 

Cystadleuaeth Addurno Ysgolion Eisteddfod yr Urdd 2022 / Schools Decorating Competition Eisteddfod yr Urdd 2022

Mae bwrlwm a phrysurdeb Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych yn awr yn ei anterth ac dros y pythefnos diwethaf mae disgyblion yr ysgol wedi bod yn brysur yn addurno tu blaen yr ysgol er mwyn sicrhau croeso cynnes i holl ymwelwyr yr Eisteddfod i Sir Ddinbych yn ystod hanner tymor.

Dydd Mercher, 18 o Fai daeth beirniad o gwmpas yr ysgol i edrych ar gampwaith y disgyblion ac rydym yn aros yn  i glywed y canlyniad

Mae tu blaen yr ysgol werth ei weld ac yn fôr o liwiau coch, gwyn a gwyrdd. Diolch i’r holl ddisgyblion am gymryd rhan.

 

The Denbighshire Urdd Eisteddfod is fast approaching and over the past fortnight the pupils from the school have been busy decorating the front of the school to ensure a warm welcome to all the visitors who will visiting the Eisteddfod during May half term.

On Wednesday, 18th of May a judge visited the school to look at the pupils work and we are waiting for the result.

The front of the school looks amazing in colours of red, white and green. Thank you for all of the pupils for taking part.

Neges gan y CRhA ~ Message from the PTA

Cyfarfod CRhA

Ar ôl dwy flynedd o gyfyngiadau yr yden o’r diwedd yn gallu edrych i’r dyfodol gyda rhyddid, gyda’r CRhA fydden yn hoffi’ch cefnogaeth i drefnu digwyddiadau er budd yr ysgol a’n plant.

Mi fydd yna gyfarfod CRhA ar Nos Fawrth, 24ain o Fai am 7:30yh yn y White House, Rhuallt.

Croeso cynnes i bawb, gobeithio gweld chi yno.

Diolch.

PTA Meeting

After two years of restrictions, we are finally able to look forward to the future, with the PTA we would like your support to organise events for the benefit of the school and our children.

There will be a PTA meeting on Tuesday, 24th of May at 7:30pm at the White House, Rhuallt.

Warm welcome to all, hope to see you there.

Thank you.

 

Sesiynau ‘Clwb Cwtsh’ Sessions

Bydd cymal nesaf Clwb Cwtsh – y cwrs 6 wythnos blasu Cymraeg ar gyfer rhieni darpar rieni neu unrhyw un sydd yn dymuno dechrau siarad Cymraeg yn y cartref – yn dechrau yn ystod y mis yma. Mae’r sesiynau am ddim ac yn cael eu cynnal ar-lein. Bydd y sesiynau cyntaf yn dechrau Dydd Gwener, Mai 27.

Am ragor o wybodaeth gweler –

https://meithrin.cymru/clwbcwtsh/

The next Clwb Cwtsh sessions are starting soon! The 6 week Welsh taster course for parents/prospective parents or anyone wishing to start speaking Welsh at home will start again this month. The sessions are free and will be online. The first sessions will be starting on Friday, May 27.

For further information see

https://meithrin.cymru/clwb-cwtsh-give-welsh-a-go/?lang=en

 

 

Newyddion o’r Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase News

Dros yr wythnosau diwethaf, rydym wedi bod yn dysgu am bethau sydd yn tyfu on cwmpas yn Ysgol Tremeirchion gan gynnwys blodau gwyllt a llysiau. Yr wythnos nesaf, byddwn yn dysgu am drychfilod sydd yn byw ar dir yr ysgol ac hefyd yn ein gerddi adref.

Over the past few weeks, we have been learning about things that grow around us at Ysgol Tremeirchion including wild flowers and vegetables. Next week, we will be learning about minibeasts that live on the school grounds and also in our gardens at home.

16 diwrnoad tan Eisteddfod yr Urdd / 16 days until the Urdd Eisteddfod

Dyma neges i  atgoffa ysgolion a rhieni, gan Sir Ddinbych bod mynediad am ddim  i’r maes ond rhaid archebu tocyn o flaen llaw drwy’r ddolen isod

https://urdd.ticketsolve.com/shows

Annwyl bawb

Ymhen 16 diwrnod bydd Eisteddfod yr Urdd yn dechrau yn Ninbych ac rydym yn ymwybodol y bydd nifer fawr o ysgolion yn cystadlu eleni.  Mae nifer y cystadleuwyr yn Sir Ddinbych eleni yn wych ac i’w ddathlu.

Er mwyn sicrhau nad oes unrhyw un yn siomedig, cofiwch, er bod tocynnau mynediad AM DDIM, bod yn rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw.  Mae pryder cenedlaethol y bydd rhai ysgolion, teuluoedd a chystadleuwyr yn cyrraedd heb docynnau a bydd hyn yn achosi problem.     Er bod mynediad am ddim mae’n rhaid i’r Urdd reoli a gwybod pwy sydd wedi cael mynediad i faes yr Eisteddfod am resymau Iechyd a Diogelwch.

Mae tocynnau ar gael drwy ddilyn y ddolen hon

https://urdd.ticketsolve.com/shows

Sicrhewch bod eich teuluoedd yn ymwybodol o hyn er mwyn osgoi dryswch a phroblemau.

Llawer o ddiolch

Gweler y ddolen isod am wybodaeth am yr Eisteddfod a lleoliad y maes yn nhref Dinbych

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/hamdden-a-thwristiaeth/digwyddiadau-be-symlaen/urdd/eisteddfod-yr-urdd.aspx


Here is a message from Denbighshire reminding schools and parents that entrance to the field is free but tickets must be booked in advance  from the link below

https://urdd.ticketsolve.com/shows

Dear all

In 16 days the Urdd Eisteddfod will start in Denbigh and we are aware that a large number of schools will be competing this year.  The number of competitors in Denbighshire this year is fantastic and to be celebrated.

To ensure no one is disappointed please be aware that although entrance tickets are FREE, tickets must be booked in advance.    There is a national concern that some schools, families and competitors will just turn up without tickets and this will cause a problem.     Although entrance is Free the Urdd must control and know who has gained access to the Eisteddfod field for Health and Safety reasons.

Tickets are available by following this link

https://urdd.ticketsolve.com/shows

Please ensure your families are aware of this to avoid confusion and problems.

Many thanks

Please also see the link below for information about the Eisteddfod and its location in the town of Denbigh.

https://www.denbighshire.gov.uk/en/leisure-and-tourism/events-whats-on/urdd/urdd-eisteddfod.aspx

Neges gan yr Urdd ~ A message from the Urdd

‘Rydym yn chwilio am grwpiau ac unigolion i berfformio yn Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022, rhwng Dydd Llun 30 Mai a dydd Iau 2 Mehefin ar lwyfannau perfformio o amgylch y maes!

Dyma gyfle gwych i berfformio yn yr Eisteddfod mewn awyrgylch anffurfiol heb unrhyw feirniaid.

Os oes gennych ensemble, ymgomau, partïon, unigolion fyddai’n hoff o ganu set acwstig, gomedi neu unrhyw fath o berfformiad celfyddydol ar y maes, mae croeso i chi ddod i arddangos eich gwaith o flaen cynulleidfa anffurfiol!

Cysylltwch am fwy o wybodaeth:
[email protected]

We’re looking for groups and individuals to perform at the Denbighshire Urdd Eisteddfod from Monday 30 May to Thursday 2 June on our informal performance platforms.

This is a great opportunity to perform at the eisteddfod in an informal manner without any adjudicators.

So, if you’re part of an ensemble, dialog, want to sing individually or any other sort of creative performance, here’s your chance to show off your hard work!

Contact us for more information:
[email protected]