GWYBODAETH AM SESIYNAU KICK-IT / INFO ON KICK-IT SESSIONS

Yn anffodus overwydd gwaharddiadau Covid, nid ydym yn gallu cynnal sesiynau Kick-It yma yn yr Ysgol ar hyn o bryd.  Dyma’r wybodaeth ynglyn â sesiynau Kick-it sydd yn cael eu cynnal yn yr ardal hon o wythnos nesaf ymlaen.

Unfortunately because of Covid restricitons, we are currently unable to run Kick-It sessions here at the School.  Here is the information regarding Kick-it sessions running in this area from next week onwards.

Turn up & Play Sports Sessions (1) (2)

Football Turn up & Play (2)

Staff Clwb ar ol Ysgol / After School Club Staff

Croeso cynnes i Elan Williams atom i weithio yn y clwb ar ol ysgol. Bydd Elan yn gweithio bob Nos Lun a Nos Fawrth. Bydd Rhian yn parhau i weithio yn y clwb ar Nos Fercher, Nos Iau a Nos Wener.

Dymunwn pob llwyddiant i Annie yn y Brifysgol yng Nghaerdydd a diolchwn am ei gwaith gyda’r disgyblion yn y clwb dros y misoedd diwethaf.

 

A warm welcome to Elan Williams to work in the after school club. Elan will be working in the club every Monday and Tuesday evenings. Rhian will continue to work in the after school club on Wednesday’s, Thursday’s and Friday’s.

We would like to wish Annie all the best at Cardiff University and we would like to thank her for all her work with the pupils in the club during the past few months.

Cinio Ysgol Dydd Mercher, Medi 23 / School Dinners Wednesday, September 23rd

Annwyl rieni / gwarchodwyr,

Ymddiheuriadau nad yw’r disgyblion wedi cael cinio poeth heddiw. Cafodd pawb oedd wedi gofyn am ginio poeth becyn bwyd yn cynnwys brechdan, cacen, ffrwyth a diod. Bydd cinio poeth yn cael ei ddarparu yfory.

Dear parents/guardians,

Apologies that the pupils haven’t had a hot dinner today. Every pupil that asked for a hot dinner received a packed lunch with a sandwich, cake, fruit and a drink. Hot dinner will be provided tomorrow.

Cylchlythyr Ysgol Tremeirchion / Ysgol Tremeirchion’s Newsletter

Annwyl rieni / gwarchodwyr,

Dyma gylchlythyr newydd sbon yr ysgol. Bwriad y cylchlythyr ydi rhannu newyddion o bob dosbarth gyda chi bob pythefnos. Gobeithio y gwnewch fwynhau ei ddarllen.

Dear parents/guardians,

Here is a copy of our brand new newsletter. It’s intent is to share news from each classroom with yourselves every fortnight. We hope that you will enjoy reading the newsletter.

 

1 Cylchlythyr Ysgol Tremeirchion Newsletter

Gwersi Offerynnol/ Canu Cerdd / Music Instrumental / Singing Lessons

Pnawn da,

Dyma i chi fidio sy’n cyflwyno gwersi cerddoriaeth sydd ar gael yn yr ysgol drwy Sir Ddinbych. Os ydych yn dymuno i’ch plentyn dderbyn gwersi offerynnol neu gwersi canu drwy’r gwasanaeth cerdd a fedrwch gysylltu ar ysgol cyn gynted a phosib i dderbyn rhagor o fanylion? Diolch

Good afternoon,

Here is a video introducing music lessons which are available through Denbighshire Music Service. If you wish your child to receive instrumental lessons or singing lessons through the music service, please can you contact the school as soon as possible to receive further information? Thank you