Cyngerdd Rhithiol Sir Ddinbych Ffurflen Caniadtad / Denbighshire’s Virtual Concert Consent Form

Dyma’r llythyr caniadtad sydd wedi cael ei yrru allan heddiw. Os fedrwch ei lenwi ai ddychwelyd yn ol ir ysgol cyn gynted a phosib. Diolch

Here is the letter that has been sent out today. Please can it be filled in and returned as soon as possible? Thank you

Llythyr Caniadtad

 

** Mae disgyblion blwyddyn 6 gyda llythyr ychwanegol ynglyn ar Eglwys.

** Year 6 pupils have an additional letter regarding the Church.

 

 

 

Cardiau Nadolig / Christmas Cards

Cardiau Nadolig

Er mwyn lleihau risg ond eto er mwyn cadw hwyl y Nadolig gofynnwn yn garedig i chi yrru cardiau Nadolig i’w rhannu a’r disgyblion erbyn Dydd Llun, Rhagfyr

 14eg. Mae yno flwch post tu mewn i’r ysgol. Byddwn wedyn yn cadw’r cyfan mewn lle saff ac yn eu rhannu ar y  dydd Gwener olaf

y tymor sef Rhagfyr 18, fel bod modd sicrhau fod 72 awr wedi pasio cyn i ni eu gyrru adref gyda’ch plentyn.

Diolch

 

Christmas Cards

In order for us to lessen the risk, but yet again to keep the excitement of Christmas we ask kindly that you send cards to be passed on to friends on by Monday, December 14th. There is a post box inside the school. We will then keep them in a safe place and share out on the last Friday, December 18th when we are happy that 72 hours has passed before we send them home with your children.

Thank you

 

* FFLOT NADOLIG SION CORN! * SANTA’S CHRISTMAS FLOAT! *

Gweler isod amserlen Fflôt Nadolig Siôn Corn a neges gan Gareth Powell, Cadeirydd y Bwrdd Crwn, Dinbych a’r Cyffiniau

Yn unol â’r traddodiad bydd Siôn Corn yn teithio ar ei fflôt Nadolig o amgylch Dinbych a’r cyffiniau dros yr wythnosau nesa.  Oherwydd Covid, rydan yn annog plant a theuluoedd i godi llaw a gweiddi ‘helo’ ar Siôn corn o bellter diogel wrth iddo basio. Amgaeaf gopi o’r amserlen yn dangos pa bryd bydd Siôn Corn yn teithio pob pentref. A byddwch cystal â phasio’r wybodaeth yma ymlaen i’r rhieni yn eich ysgol fel ei bod nhw’n gwybod pa bryd bydd Sion Corn yn ymweld. Mi rydan fel arfer yn hel arian parod wrth deithio, ond yn gorfod newid at fodd digidol i godi’r arian oherwydd Covid. Mae’r elw i gyd yn mynd tuag at achosion da lleol.

Llawer o ddiolch.

Round Table Christmas 2020 public Final (2)

Please see above the timetable for Santa’s Christmas Float and a message from Gareth Powell, Chairman of the Denbigh and District Round Table

As per the annual tradition, Father Christmas will be travelling around the Denbigh and the surrounding areas on his Christmas float. Due to Covid, we are encouraging children and adults to shout and wave from a safe distance as he passes. I attach a copy of the timetable showing when we intend to visit each area. I would be most grateful if it would be possible for you to circulate this to the parents of your school so they know when Santa will be passing near their homes. We usually carry cash collection pots but are moving towards digital fundraising methods due to Covid. All money raised is used to support good causes in the area.

Many thanks.

Pel Droed Sir Ddinbych Blwyddyn 5 a 6 / Denbighshire Football Years 5 and 6

Oes gan rhywyn ddiddordeb yn hwn? Os oes gyrrwch ebost i mi erbyn yfory os gwelwch yn dda? Diolch

Is there anyone interested in this? If so, could you please email me by tomorrow? Thank you

[email protected]

Sorry to disturb you but we have now received confirmation from the Welsh Schools FA that we can commence the 2020/2021 County football program again. 

It has been testing times over the past 6 months and we are hoping to run trials before and after Christmas in order to pick the strongest County team. 

Here in Denbighshire we have been really successful over the past few years. Denbighshire Primary Schools have a boys and girls team and we usually pick the best 25 children from across the County to represent each team. These then play against the other Counties across North Wales over the next few months usually on a Saturday morning. Once selected the boys and girls will work with the Denbighshire managers and coaches.