CINIO DYN EIRA * 17.1.18 * SNOWMAN’S LUNCH

CINIO DYN EIRA – 17.01.18

SNOWMAN’S LUNCH – 17.01.18

Holiadur Rhieni i Estyn / Estyn Parent Questionnaire

Nodyn atgoffa i wblhau holiadur rhieni ar gyfer Estyn

Copi papur- rhaid i’r copi papur fod yn Swydda Estyn yng Nhaerdydd erbyn dydd Llun 15 Ionawr.

Cwblhau ar-lein erbyn dydd Iau 18 Ionawr .

*Os ydych yn cael problem mynd ar y we adref mae croeso i ddod i’r ysgol ac mi wnawn sicrhau bod cyfrifiadur ar gael i chi ei ddefnyddio yn yr ysgol.

Reminder regarding Estyn’s parent Questionnaire

Paper copy – must be in the Estyn Office in Cardiff by Monday 15th January

On-line questionnaire completed by 18th January.

*If accessing the internet at home is a problem then contact the school and we will make a computer available for you to use on the school site.

 

 

PWYSIG – Gwybodaeth Arolwg Estyn i Rieni / IMPORTANT – Estyn Inspection Information for parents

Annwyl rieni

Gweler y dogfennau isod. Gai ofyn i chi eu darllen yn ofalus a chwblhau’r 2 brif  weithred –

  • cwblhau’r holiadur ar-lein
  • mynychu’r cyfarfod gydag Estyn

Dear parents

Please see the documents below. Can I ask that you read these carefully and complete the 2 main actions

  • complete the questionnaire on-line
  • attend the meeting with Estyn

Gyda diolch/ with thanks

Mr G H Jones

Llythyr Arolwg 2017 rhieni Parents Inspection Letter 2017

Parents leaflet cy 09630

Parents leaflet en 09630

NIA pre-inspection survey – parents cy (website version)

NIA pre-inspection survey – parents (website version)

 

 

 

Dyddiadau Arolwg Estyn / Estyn Inspection Dates

Annwyl rieni,

Rydym wedi derbyn cadarnhad heddiw y bydd tim arolygu Estyn yn ymweld ar ysgol Dydd Llun 29 Ionawr hyd at Dydd Iau 1af Chwefror. Byddaf yn rhannu mwy o wybodaeth gyda chi ond am y tro dyma rhai trefniadau ar eich cyfer:

Byddwn yn gofyn i rieni gwblhau holiadur Estyn ar lein cyn dydd Iau 18 Ionawr. Byddaf yn rhannu’r ddolen gyda chi yn y man. Mae posib cwblhau hwn ar bapur ond rhaid ei ddychwelyd i’r Ysgol neu at Estyn cyn dydd Llun 15 Ionawr. Mae’n bwysig cwblhau’r holiadur yma os gwelwch yn dda.

Mi fydd tim Estyn yn cyfarfod gyda rhieni nos Lun 29 Ionawr am 4.30-5.30. Mae hwn yn gyfle i rieni gwrdd efo’r tim cyn yr arolwg. Mi fydd y tim yn gofyn cwestiynnau i chi ac yn rhoi cyfle i chi ymateb. Byddwn yn ddiolchgar petai cymaint a sy’n gallu fynychu’r cyfarfod yma. Mae’n debyg mai yn yr Eglwys y byddwn yn cynnal y cyfarfod yma. Mae dau lywodraethwr yn cyfarfod gydag aelodau eraill o’r tim hefyd yn ystod yr amser uchod.

Mae croeso i chi gysylltu gyda’r ysgol os ydych eisiau mwy o wybodaeth.

Dear parents,

Today we have received notification that our Inspection by Estyn will take place on Monday 29th January until Thursday 1st February. I will share more information with you all but in the mean time here is an overview.

Parents will be asked to complete the Estyn Questionnaire on line before 18th January. I will share the link with you shortly. It is possible to complete this on paper but it must be returned to school or to Estyn before Monday 15th January. It is important that the questionnaire is competed.

The Estyn team will meet with parents on Monday 29th January at 4.30-5.30pm. It is an opportunity for you to meet the team before the inspection. The team will ask questions and give you an opportunity to answer. I would be grateful if as many as possible could attend. The meeting will probably take place in the church. Two members of the Governing Body will also be  meeting members of the team during the time above.

You are welcome to contact the school if you need more information.

Yn gywir/ Regards

Mr Gethin H Jones

Pennaeth

Llawer o ddiolch / A very big thank you

Mae caredigrwydd y plant a’r rhieni wir wedi cyffwrdd calonau ni’r staff yn ystod yr wythnos yma yn enwedig. Diolch yn fawr iawn am y cardiau a’r rhoddion rydym wedi eu derbyn. Rydym i gyd yn dymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn newydd dda i chi.

 

Pupils and parents generosity really has touched the hearts of the staff,  especially during this week. Thank you very much for the cards and gifts we have received. We would all like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Gwarchodwyr Natur / Nature Rangers

Yn ystod yr hanner tymor cawsom weithdy dau ddiwrnod gan Plas Derw. Daeth Pippa a Carolyn o Plas Derw i wneud sesiynau yn yr ardal tu allan gyda ni a dysgu ni sut i fod yn warchodwyr natur. Diolch yn fawr iawn iddynt am eu hamser. Heddiw dyma’r disgyblion yn derbyn tystysgrifau.

During the half term, Pippa and Carolyn from Plas Derw came to learn the pupils how to be nature rangers in our out door area. Thank you very much for their time. Today the pupils received certificates.

Dyledion Cinio- Pwysig / Outstanding Lunch payments- Important

A wnewch chi sicrhau bod taliadau am unrhyw ginio sy’n ddyledus i’r ysgol/sir yn cael ei glirio erbyn diwedd y dydd fory (dydd Mercher). Os oes dyled o £20.00 neu fwy y plentyn  – ac eich bod wedi derbyn llythyr yn eich hysbysu am hyn–  ni fydd eich plentyn yn derbyn cinio Nadolig dydd Iau os nad yw’r taliad wedi ei wneud. Mae’r adran Arlwyo Ysgolion wedi cysylltu gyda’r ysgolion heddiw yn gofyn i’r neges yma gael ei rannu gyda’r rhieni , a bod cyfle i dalu’r ddyled yfory. Nid ydym ni yn yr ysgol, staff, y cogydd yr ysgol na’r adran arlwyo eisiau siomi plant dydd Iau.

 

Please ensure that any outstanding payments for school dinners to the school/authority are cleared by the end of school day tomorrow (Wednesday). If there is a debt of £20.00 or more – and you have received a letter informing you of this– then your child will not be able to receive a Christmas Lunch on Thursday if the payment has not been made. The schools catering department have contacted schools today asking us to inform parents, giving enough time to clear the debt by tomorrow. The school, the staff, the school cook and the catering department do not want to disappoint children on Thursday.