Caerdydd, diwrnod dau / Cardiff, day two

Pwysig- Hawlio trafnidiaeth Medi 2018 (rhieni blwyddyn 6 sydd a plant yn symud i’r ysgol Uwchradd) / Important – School transport claim September 2018 (for parents with pupils in Year 6 moving to secondary school)

Neges gan adran drafnidiaeth ysgolion sir Ddinbych / A message from Denbighshire School Transport

 

Ydach chi’n ddisgybl uwchradd o’r newydd yn 2018?

A allwch chi hawlio cludiant Ysgol am ddim? I wneud cais cliciwch YMA

Mae llefydd ar gyfer addysg uwchradd yn Sir Ddinbych bellach wedi eu cadarnhau ac mi fydd angen i chi wneud cais am gludiant Ysgol am ddim.

Rydym wrthi’n prosesu ceisiadau ar gyfer Medi 2018 nawr – brysiwch i wneud cais!

Gellir cael mwy o wybodaeth am eich hawliau o ran cludiant am ddim AR LEIN

 

New to Secondary School from September 2018?

Eligible for Free School Transport? To apply online click HERE

Secondary school places in Denbighshire have now been allocated and you need to apply for free school transport.

Transport applications are now being processed for September 2018 – please get your application in A.S.A.P.

Further information on whether you are eligible for transport is available ONLINE

 

Newyddion Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 / Nursery, Reception and Year 1 News

Ein project ar gyfer y pythefnos nesaf fydd YGwanwyn a’r Pasg. Dewch a rhywbeth sy’n ymwneud ar Gwanwyn neu’r Pasg ir ysgol i arddangos ar ein bwrdd thema.

Llythyren yr wythnos fydd ‘ph’.

Dydd Gwener, bydd ein sesiwn dangos a dweud yn ymwneud a’r thema.

 

Our project for the next fortnight will be Spring and Easter. Bring something into school to show on our theme table.

Letter of the week will be ‘ph’.

Friday, the show and tell session will be something to do with the theme.

Ysgol ar gau / School Closed

Oherwydd rhesymau diogelwch mi fydd yr ysgol ar gau heddiw. Rwy’n ymwybodol y gall y tywydd wella hwyrach y bore ‘ma, ond nid oes sicrwydd pa staff fydd yma i  edrych ar ol y disgyblion. Ar hyn o bryd mae’r gornel tu allan ir ysgol yn llithrig oherwydd yr eira. Mae rhai staff eisioes wedi cysylltu gan nad oes sicrwydd pryd y byddant yn gallu cyrraedd yr ysgol. Rwy’n ymwybodol bod hyn yn gallu bod yn anghyfleus i bawb ac nid yw cau’r ysgol yn benderfyniad hawdd i’w wneud.

Due to safety we have had to close the school. I’m aware that the weather is expected to improve later this morning, but there is no certainty how many staff will be here to look after the pupils. At the moment the corner outside the school is very slippery due to the snow. Members of staff have contacted me to say they are uncertain when they would be able to arrive. I am aware that this can be inconvenient for everyone  closing the school is not an easy decision to make.