Band y Mis / Welsh Band of the Month

Mis yma, band y mis ydi Elin Fflur. Dyma ychydig o ffeithiau am Elin Fflur

 

Elin Fflur 

 

This months Welsh music band is Elin Fflur. Here is some facts about Elin Fflur.

 

Sioe Nadolig / Christmas Show

Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r sioe neithiwr yn Neuadd y Dref yn Ninbych. Diolch am yr adborth cawsom ar ddiwedd y perfformiadau. Hoffwn hefyd ddiolch i’r plant a’r staff i gyd am eu gwaith tra yn paratoi. Diolch hefyd i’r staff – y rhai ar flaen y llwyfan, Mrs Ellis a Mr S Pritchard ac hefyd pawb oedd yn cyfranu yn y cefndir, ac yn ogystal i nifer o rieni oedd wedi helpu cludo a chario offer, propiau a helpu’n gyffredinnol.

Diolch hefyd am y gwobrau raffl ac i CRHA yr ysgol. Codwyd 0 ddeutu £450. Mae posib hefyd archebu Calendr am £5 – diolch i bawb sydd eisioes wedi gwneud hyn. Gellir talu am galendr drwy Parent Pay. Rydym yn anelu i ddosbarthu’r calendr erbyn dydd Mercher nesaf.

Rwyf eisiau hefyd dioch i’n ficer Mr Mansley am ei fendith ar ddiwedd y perfformiad. Mae gwasanaeth i’r plant yn yr Egwlys am 9.30yb ar 18 Rhagfyr ac mae croeso i chi ddod i ymuno gyda ni. Mr Mansley fydd yn arwain y gwasanaeth.

Ac i orffen, rwy’n sicr eich bod wedi gweld y goeden hyfryd o flaen yr ysgol. Uwaith eto diolch i teulu Helen, Huw, Lisa and Elin, Pengwern Farm.

I hope you all enjoyed the show last night in the Town Hall in Denbigh. Thank you for the positive remarks we had at the end of the performances. I would also like to thank the pupils and staff for the work they put in preparing for the show. I would also like to thank the staff- those at the front of the stage, Mrs Ellis and Mr S Pritchard but also those who work in the background, and to the parents who helped carry equipment, props and just gave a helping hand.

There were very generous raffle prizes thanks to the PTA.  We raised about £450. It is also possible to purchase a calendar for £5- thank you to everyone who has put in an order. Payments can be made through Parent Pay. We are aiming to have the calendars distributed by Wednesday next week.

Our thanks are also extended to our Vicer Mr Mansley for his blessing at the end of the evening. We have a service for the pupils in the church at 9.30am on 18th December and you are welcome to join us. Mr Mansley will lead the service.

And to finish, I’m sure you have seen the lovely tree at the front of the school. Thank you once again to Helen, Huw, Lisa and Elin, Pengwern Farm

CALENDR YSGOL 2019 SCHOOL CALENDAR

Byddwch yn gallu gweld ac archebu ein Calendr heno yn y Panto.

Côst y Calendr fydd £5.00 yr un.

Bydd posib talu am y Calendr mewn arian parod neu siec yn daladwy i ‘Ysgol Tremeirchion’ neu drwy ‘Parentpay’.

Llawer o ddiolch.

You can view and order our Calendar tonight at the Panto.

The Calendar will cost £5.00 each.

You can pay for the Calendar in cash or by cheque payable to ‘Ysgol Tremeirchion’ or via ‘Parentpay’.

Many thanks.