* Clwb ‘Kick-it’ Club *

Gweler isod ddyddiadau a gwybodaeth am y Clwb ‘Kick-It’ fydd yn cael ei gynnal yma ar Ddydd Llun o 3.15yp tan 4.30yp.

Please see below the dates and information for ‘Kick-It’ Club to be held here on a Monday from 3.15pm to 4.30pm.

24/10/22    7/11/22    14/11/22    21/11/22

4 sesiwn am * £18.00 * for 4 sessions

https://drive.google.com/file/d/1XVbM9GR2b9bZs6b0w87YeMgs24DUflpQ/view

Dyma’r ddolen os hoffech archebu lle i’ch plentyn/plant  /  Here’s the link if you wish to book a place for your child/ren.

https://bookwhen.com/kickitsports#focus=ev-sgxq-20221024151500

Diolch yn fawr / Thank you.

 

Ymweliad â Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas Yfory / Greenfield Valley Heritage Park Visit Tomorrow

Nodyn i’ch atgoffa ein bod yn ymweld â Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas yfory.  Gofynnom yn wreiddiol i’r disgyblion wisgo’r wisg ysgol.  Ers hynny, mae Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas wedi ein cynghori i bawb orchuddio coesau er mwyn atal cosi poenus danadl poethion; mae croeso i’r plant wisgo unrhyw drowsus addas gyda chrys polo a siwmper ysgol.  Bydd angen i’r plant wisgo esgidiau a chôt addas yn ogystal.  Bydd angen pecyn bwyd ar bawb, gan gynnwys plant y Meithrin sy’n aros i Meithrin Mwy.

A quick message to remind you that we’re visiting Greenfield Valley Heritage Park tomorrow.  We initially asked the children to wear the school uniform.  However, we’ve been advised by Greenfield Valley Heritage Park that legs should be covered to prevent nettle stings; the children are welcome to wear any suitable trousers along with a school polo shirt and jumper.  The children will also need suitable footwear and a waterproof coat.  Everyone will need a packed lunch, including Nursery children staying for Meithrin Mwy.

At Sylw Rhieni’r Meithrin / F.A.O. Nursery Parents

Gan fod yr ysgol yn ymweld â Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas dydd Iau nesaf, Hydref 6ed, ni fydd gegin yr ysgol ar agor. Os ydy eich plentyn yn aros i Meithrin Mwy a wnewch chi sicrhau fod ganddo/ganddi becyn bwyd os gwelwch yn dda.

As the school is visiting Greenfield Valley Heritage Park next Thursday, October 6th, the school kitchen  won’t be open. If your child is staying for Meithrin Mwy will you please make sure he/she has a packed lunch.

Diolch yn fawr.

Neges gan ein Cyngor Ysgol: Gofal Dydd y Waen / A Message from our School Council: Waen Day Care

Daeth aelodau newydd ein Cyngor Ysgol at ei gilydd heddiw i gyfarfod am y tro cyntaf.  Fel rhan o’n dathliadau Diolchgarwch, penderfynodd y Cyngor Ysgol helpu Gofal Dydd y Waen eleni, maent wedi cynhyrchu poster sydd i’w weld isod.  Os hoffech gefnogi eu hapêl, dewch â rhoddion i’r ysgol erbyn dydd Gwener, Hydref 7fed, os gwelwch yn dda.

Our new School Council met for the first time today.  As part of our Thanksgiving celebrations they have decided to help Waen Day Care this year, please see the poster they’ve produced.  If you would like to support their appeal, please bring donations to school by Friday, October 7th.

 

 

Gwasanaeth Diolchgarwch 07/10/2022 / Thanksgiving Service 07/10/2022

Bydd ein Gwasanaeth Diolchgarwch yn Egwlys Corpus Christi am 1:30pm ar ddydd Gwener, Hydref 7fed.  Ein thema eleni yw ‘crwydro’.  Bydd Parchedig Rebecca Sparey-Taylor yn ymuno â ni ac mae croeso cynnes i bawb

Our Thanksgiving Service will be at Corpus Christi Church at 1:30pm on Friday, October 7th.  Our theme this year is ‘wander’.  Reverend Rebecca Sparey-Taylor will be joining us and a warm welcome is extended to family and friends.

Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru / North Wales International Music Festival

Cawsom wledd yn yr Eglwys brynhawn ddoe yng nghwmni Billy Thompson Gypsy Style.  Daeth y tri cherddor draw i Ysgol Tremeirchion i’n diddanu fel rhan o Ŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru.

We had a fantastic afternoon at the Church yesterday in the company of Billy Thompson Gypsy Style.  The three musicians came over to Ysgol Tremeirchion to entertain us as part of the North Wales International Music Festival.

Diweddariad Ad-daliad Gelli Gyffwrdd / Greenwood Refund Update

Rydym wedi bod yn ceisio ad-dalu taliadau ymweliad Gelli Gyffwrdd ond nid yw’r system ParentPay yn ein caniatáu.  Os oeddech chi wedi defnyddio ParentPay i dalu £15 tuag at yr ymweliad, rydym bellach wedi trosglwyddo £7 fel cyfraniad tuag at yr ymweliad â Pharc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas (06/10/2022) ac £8 tuag at ginio ysgol neu Glwb ar ôl Ysgol.  Os nad yw eich plentyn yn cymryd cinio ysgol neu’n defnyddio’r Clwb ar ôl Ysgol, byddwn yn ad-dalu’r £8 ar ffurf siec.  Os hoffech drafod y trefniadau, cysylltwch â swyddfa’r ysgol, os gwelwch yn dda.

We’ve been trying to refund payments made for the cancelled visit to Greenwood but the ParentPay system won’t allow us.  If you paid £15 for the visit using ParentPay, we have now transferred £7 as a contribution for the visit to Greenfield Valley Heritage Park (06/10/2022) and £8 to either School Meals or After School Club.  If your child doesn’t have school meals or use After School Club, we will issue a cheque for £8.  If you would like to discuss the arrangements, please get in touch with the school office.

Diolch yn fawr.

Esgidiau Glaw / Wellingtons

Rydym yn annog bob plentyn i ddod ag esgidiau glaw, wedi eu labelu’n glir ag enw, i’r ysgol.  Mae hyn yn galluogi’r plant ddefnyddio’r cae yn ystod amser chwarae pan yn wlyb dan draed.

We encourage all children to bring wellingtons, clearly labelled with their name, to school.  This enables the children to use the field during playtime when the ground is wet.

Diolch yn fawr.