Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 / Nursery, Reception and Year 1

Llythyren yr wythnos nesaf fydd ‘r’ a ‘h’.

 

Next weeks letters will be ‘r’ and ‘h’.

Hysbysu am Ffurflenni Pwysig / Notice of Important Documents

Yn ystod yr wythnos yma byddwn yn anfon gwybodaeth i rieni ei gwblhau. Byddwn hefyd yn uwchlwytho rhain ar wefan yr ysgol.  Bydd yr wybodaeth yn cynnwys:

  • Ffurflen blynyddol sy’n cadarnhau gwybodaeth am eich plentyn ee cyfeiriad cartref, rhifau cyswllt mewn argyfwng. unrhyw fanylion meddygol/iechyd.
  • Ffurflen caniatad defnydd diogel o’r rhyngwyd yn yr ysgol. Rydym yn trafod hyn gyda’r disgyblion ac yn gofyn iddynt arwyddo ffurflen yn yr ysgol.
  • Ffurflen caniatad defnydd o luniau eich plentyn ar wefan yr ysgol.

Yn ystod y flwyddyn gall yr wybodaeth yr ydych wedi ei rannu gyda ni newid. Mae’n bwysig eich bod yn gysylltu gyda’r ysgol i’n hysbysu. Os oes gwybodaeth meddygol mae posib y bydd yr ysgol yn gofyn i chi ddod i drafod sut y gallwn gefnogi eich plentyn.

A wnewch chi ddychwelyd y ffurflenni i’r ysgol. Mae angen cwblhau ffurflen unigol ar gyfer pob un plentyn.

During this week we will be distributing forms which parents will need to complete. These will also be posted on the school website. The information will include:

  • Annual forms confirming information about your child eg home address, emergency contact numbers, medical/health related information.
  • Consent form for safe use of the internet at the school. We do discuss safe use with the pupils and they are asked to sign a form in school.
  • Consent form for use of pictures of your child on the school website

Information can change during the year. It is important that the school is informed. If there is medical information we may ask parents to come into school to discuss how we can best support your child.

Could you please return the completed forms to the school.  Please complete one form for each child.

Cefnogi eich plentyn adref gyda darllen a mathemateg / Supporting your child at home with reading and maths

Darllen – a deall

Cofiwch ddarllen yn gyson gyda’ch plentyn. Mae gennyn syniadau i’ch helpu ar y wefan yma o dan y ddolen ‘Rhieni’ neu cliciwch y ddolen isod.

Mae gan pob plentyn gofnod darllen a llyfr darllen. Cofiwch nodi yn y cofnod pan rydych wedi darllen adref gyda’ch plentyn. Gall hyn gynnwys oedolion eraill yn eich teulu, brawd neu chwaer hyn, nain a taid. Mae’r drafodaeth  am yr hyn y mae eich plentyn wedi ei ddarllen mor bwysig ar  darllen ei hun. Ar ddiwedd y dydd y cyfle i ddarllen a mwynhau sydd yn bwysig.

Reading – and understanding

Please remember to read on a regular basis with your children. There are some ideas on this website to try and help you and can be accessed by following the link ‘Parents’. or click the link below.

Every pupil has a reading log and a reading book. Please remember to record in the log when you have read at home with your child. This could also include other members of your family, including older brothers and sisters, grandparents. The discussion with your child about what they have read is as important as the reading. However, the enjoyment of reading is the most important aspect to consider.

 

Cefnogi Darllen yn yr ysgol a’r cartref / Supporting reading in the school and at home

Mathemateg a rhifedd

Mae posib hefyd cefnogi eich plentyn gyda mathemateg yn y cartref. Dau o’r adnoddau rydym yn ei ddefnyddio i flwyddyn 1 i 6 yn yr ysgol yw TT Rockstars, ac RM Easimaths. Mae’r gan y disgyblion eu cyfrinair eu hunain. Mae’r staff yn gallu gweld yr wybodaeth a thracio cynnydd disgybl. Cliciwch isod ar y ddolen i fidio RM  Easimaths, neu ewch i’r  wefan drwy dudalen ‘Disgyblion’ ar y wefan yma. Mae nifer o ddolenni eraill yno hefyd.

Maths and numeracy

You can also support your child with maths at home. Two resources we use for year 1 to 6 are TT Rockstars and RM Easimaths. The pupils have their own login. Staff can also track pupils progress. Click on the link below to see a video, or go to the ‘Pupil’ page on this website. There are lots of other links there as well.