Cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd / Competing in the Urdd Eisteddfod

Cynhelir Eisteddfod yr Urdd Cylch Dinbych yn Ysgol Uwchradd Dinbych ar Dydd Sadwrn, Mawrth 4rydd. Mae’n bwysig fod holl aelodau’r cor ar partion, ar cystadleuwyr unigol ar gael ar y diwrnod yma.

The Urdd Eisteddfod for Denbigh area schools will be held in Denbigh High School on Saturday, March, 4th. It is important that all members of the choir, parties and individual competitors are available on this day.

Mae gennym cor, parti unsain, parti llefaru, parti dawnsio gwerin a dawnsio disgo yn cynrychioli’r ysgol yn ogystal a disgyblion sy’n cystadlu’n unigol.

This year we have a choir, unison party, reciting party, folk dancing, disco dancing representing the school, as well as pupils competing individually.

Mae yno rhai unigolion heb ymaelodi eto, felly os ydych yn dymuno parhau i gystadlu yn yr Eisteddfod bydd angen ymaelodi erbyn diwedd yr wythnos.

There are some pupils that haven’t join the Urdd, therefore if they wish to continue with competing in the Urdd it is important that they join before end of this week.

https://www.urdd.cymru/cy/ymuno/ymaelodi-ysgol-adran-aelwyd/

Mae cofrestru i gystadlu ar gyfer Cystadlaethau Llwyfan eleni’n cau ar Ddydd Llun, y 13eg o Chwefror. Byddwn ni yn cofrestru’r disgyblion yn yr ysgol, ond hoffwn i chi wirio’r Porth i wneud yn siwr fod popeth yn gywir gyda’r cystadleuthau unigol. Os nad yw’r disgyblion wedi cofrestru erbyn y dyddiad hwn, bydd yno gost.

If pupils are competing this year, they need to be registered by the 13th of February to compete in any stage competition at the Urdd Eisteddfod. We as a school will register the pupils, but I would encourage parents to check the ‘Porth’, especially the individual competitions. If the pupils haven’t registered by this date there will be a charge.

Mewngofnoda i’r PORTH (b2clogin.com)

Dyma i chi rhai dyddiadau pwysig i’ch dyddiadur / Here are some important dates for your diary –

Cofrestru i gystadlu / Register to compete- 13.2.23

Eisteddfod Cylch Dinbych – 4.3.23 yn Ysgol Uwchradd Dinbych

Cylch Eisteddfod Denbigh High School 4.3.23

Eisteddfod Dawns – 22.3.23 yn Ysgol Uwchradd, Y Rhyl am 4 o’r gloch

Dance Eisteddfod Rhyl High School at 4pm on 22.3.23

Eisteddfod Rhanbarth – 25.3.23 yn y Farchnad yn Rhuthun

County Eisteddfod – 25.3.23 – Rhuthun Market

Celf a Chrefft – 3.5.23 – Thema Celf a Chrefft eleni ydi Cynefin.

Art and craft – 3.5.23 – The theme this year is habitat.

Mae cystadleuaeth dawnsio disgo’r Urdd a dawnsio gwerin yr Urdd yn cael ei gynnal ar Ddydd Mercher, Mawrth 22 yn ysgol Uwchradd y Rhyl ar ôl ysgol. Mi fydd rhagor o wybodaeth am wisgoedd ac amseroedd i ddilyn. Diolch, Miss Edwards a Miss Barr

The Urdd disco and folk dancing competition is being held on Wednesday, March 22nd in Rhyl High School. Further information about costumes and times will follow. Thank you, Miss Edwards a Miss Barr

Llythyr gan Aelodau’r Pwyllgor Iechyd a Lles / A Letter from Members of our Health and Wellbeing Committe

Annwyl rhieni,

Wythnos yma yw Wythnos Iechyd Meddwl Plant ac rydym wedi trefnu gemau i’r ysgol gyfan ar fore dydd Gwener yma, Chwefror 10fed. Mae pawb yn yr ysgol angen dod mewn dillad Addysg Gorfforol os gwelwch yn dda.  Mae angen digon o ddŵr i’ch plant / plentyn a het achos bydd yn 9°C a byddwn tu allan. Bydd y Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 a 2 yn gwneud pêl droed, gemau buarth a chystadleuaeth dylunio crys t pêl droed. Bydd blwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn gwneud twrnament pêl droed a twrnament tenis.

Yn gywir,

Harri Piper, Riley Hoyles a Nansi Jones (Pwyllgor Iechyd a Lles).

Dear parents,

This week is Children’s Mental Health Week and we have organised some games for the whole school this Friday, February 10th.  Everyone will need to come to school in their PE kit.   Your child /children will need a lot of water and a hat as it will be 9°C .  Nursery, Reception, Years 1 and 2 will be playing a football match, some yard games and a football t-shirt designing competition. Years 3, 4, 5 and 6 will be playing in a football tournament and a tennis tournament.

Yours sincerely,

Harri Piper, Riley Hoyles a Nansi Jones (Health and Wellbeing Committee).

Llangrannog (Bl. 5 a 6 / Yrs. 5 & 6)

Mae’r bws newydd deithio trwy’r Bala ac yn debygol o gyrraedd Canolfan Hamdden Dinbych toc wedi 4:30pm.
Hoffem ddiolch o galon i ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 am eu hymddygiad, eu parodrwydd i gymryd rhan yn y gweithgareddau, parodrwydd i siarad Cymraeg, am fod yn garedig ac annwyl efo’i gilydd ac am beidio bod yn rhy hwyr yn mynd i gysgu! Roedd yn bleser clywed staff Llangrannog hefyd yn eu canmol.

The bus has travelled through Bala and likely to arrive at Denbigh Leisure Centre shortly after 4:30pm.
We’d like to thank our Year 5 and 6 pupils for their behaviour, willingness to participate in activities, for speaking Welsh, for being kind to each other and for not being too late going to sleep! It was a pleasure to hear Llangrannog staff praising them as well.

Ymweliad Doctor Kemp / Doctor Kemp’s Visit

Diolch yn fawr iawn i Doctor Kemp am ddod draw i Ysgol Tremeirchion i siarad a disgyblion derbyn, blwyddyn 1 a 2 am ei gwaith fel doctor yn Ysbyty Glan Clwyd. Cawsom brynhawn diddorol yn dysgu am gwaith doctor a gofyn cwestiynau diddorol. Diolch

Thank you Doctor Kemp for visiting reception, year 1 and 2 class and discussing your work as a doctor at Glan Clwyd Hospital. We had a wonderful afternoon learning about your work and asking questions. Many thanks

Gweithredu Diwydiannol – 01/02/2023 – Industrial Action

Annwyl Rieni,

Yn dilyn fy llythyr diweddar ynglŷn â gweithredu diwydiannol gallaf gadarnhau na fydd y diwrnod o streic ar Chwefror 1af yn effeithio Ysgol Tremeirchion.  Bydd yr ysgol ar agor i bawb dydd Mercher nesaf.

Byddaf yn eich diweddaru maes o law am y diwrnodau streic arfaethedig eraill.

Yn gywir,

Geraint Jones.


Dear Parents,

Following my recent letter regarding industrial action I can confirm that the strike day on February 1st will not affect Ysgol Tremeirchion.  The school will be open to everyone next Wednesday.

I will update you in due course about the other proposed strike days.

Kind regards,

Geraint Jones.

Dathlu Dydd Santes Dwynwen Heddiw / Celebrating St. Dwynwen’s Day Today

I ddathlu Dydd Santes Dwynwen (25/01/2023), mae croeso i’r disgyblion ddod i’r ysgol heddiw yn gwisgo pinc neu goch. Rydym yn edrych ymlaen at ddathlu’r diwrnod!

Cofiwch hefyd am y cinio arbennig!

To celebrate St Dwynwen’s Day (25/01/2023), pupils are welcome to come to school today wearing red or pink.  We are looking forward to celebrating the day!

Anti Chris will be preparing a special lunch too!