Noson Rhieni / Parents Evening

Adroddiadau/Noson Golwg ar Gynnydd

Darperir adroddiad ar gynnydd addysgol eich plentyn ar ddiwedd blwyddyn ysgol, o gwmpas mis Mehefin neu Gorffennaf. Rydym hefyd yn adrodd ar ddiwedd Cam Allweddol, sef i ddisgyblion Blwyddyn 2 a Blwyddyn 6. Dilynir yr adroddiad gyda chyfle i drafod cynnydd yn fwy manwl.  Mae’n statudol hefyd i’r ysgol ddosbarthu, cyn diwedd tymor yr Haf, ganlyniadau’r profion cenedlaethol mewn darllen a rhifedd. Mi fydd amser pennodol yn cael ei drefnu rhwng i chi gyfarfod gyda’r athrawon.

Mae lle yn brin yn yr ysgol nid oes posib pob tro i roi cyfle i chi bori drwy lyfrau gwaith eich plentyn. Os oes rhywbeth pennodol i’w drafod, efallai y bydd yr athrawon yn dangos enghraifft o waith neu o lyfr. Os ydych angen mwy o amser i edrych ar y llyfrau, yna gellir gwneud hyn drwy drefniant gyda’r ysgol.

 

Os ydych yn teimlo’n hapus gyda’r adroddiad ac hefyd heb bryderon, nid oes rhaid mynychu’r cyfarfod rhieni. Os dyma eich penderfyniad buaswn yn ddiolchgar petaech yn cadarnhau hyn efo’r staff.

Cynhelir noson ‘Golwg ar Gynnydd’ yn ystod tymor yr Hydref  er mwyn gwerthuso, thrafod a chytuno ar dargedau addysgiadol. Mae croeso i riant wneud trefniant i drafod eu plentyn ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn. Gwneir hyn drwy gysylltu gyda’r athro neu athrawes dosbarth. Gall mwy nag un athro/athrawes fod yn bresennol gan fod dosbarthiadau dysgu yn cael eu rhannu.

Reports/Progress Evening (Golwg ar Gynnydd)

End of year reports relating to the progress of your child are provided around June or July. We also report on the end of Key Stage, that is pupils in Year 2 and Year 6. The report is followed with a parents evening when we are able to discuss the report in more detail. It is also statuary for the school to provide results of the reading and numeracy tests before the end of the summer term. A specific time will be arranged for you to meet with the staff.

As space in the school is limited, it is not always possible to display childrens work books for you to look at. If there is something specific to discuss, examples of work or a book may be shared with you by the teachers. If you need more time to look through the books, this can be done through an arrangement with the school.

If you feel happy with the report and have no other concerns, it is not expected that you attend the parents meeting. If this is your decision then please contact the school to inform us.

During Autumn Term we also hold a ‘Progress Evening’ in order to evaluate, discuss and agree on educational  targets. Parents are welcome to make arrangement s to discuss their child at any time of year. Please contact the teacher if you wish to do this. More than one teacher may be present as we often share classes.