Syniadau Iechyd a Lles i’r Disgyblion / Health and Wellbeing Ideas for the Pupils

 

Syniadau gweithgareddau ar gyfer yr ysgol a / neu’r cartrefActivity ideas for school and / or the home
Go Noodle

 

www.gonoodle.com

 

Adnodd ar-lein am ddim ar gyfer rhieni / gofalwyr, athrawon a phlant. Mae’n cynnig fideos am ddim: symudiad, ioga, a ‘mindfulness’; gweithgareddau cwricwlaidd, a gweithgareddau cartref oddi ar y sgrin. Mae adrannau wedi’u creu ar gyfer y cartref ac ar gyfer yr ysgol.

 

Go Noodle

 

www.gonoodle.com

 

Free online resource for parents/carers, teachers, and children. It offers free videos: movement, yoga, and mindfulness; curricular activities, and off-screen home activities. Sections have been created for home and for school.

 

e-Bug

 

www.e-Bug.eu

 

Mae e-Bug yn cynnwys nifer o wersi da iawn am ficrobau, hylendid resbiradol, golchi dwylo ayyb ar gyfer CA2 a CA3/4.  Mae o’n addas ar gyfer y cyfnod sylfaen hefyd.  Mae adran ar gael i blant ac i athrawon.

e-Bug

 

www.e-Bug.eu

 

e-Bug contains a number of very good lessons on microbes, respiratory hygiene, hand washing etc for KS2 and KS3/4.  It is also suitable for foundation phase.  There is a section for children and for teachers.

 

Cosmic Yoga

 

www.cosmickids.com

 

Ioga a ‘mindfulness’ i blant.

 

Fideos am ddim ar You Tube.  Nodwch fod cost am rai adnoddau.

Cosmic Yoga

 

www.cosmickids.com

 

Yoga and mindfulness for children.

 

Free videos on You Tube.  Please note that there is a charge for some resources.

 

Gwefan – Food a Fact of Life

 

www.foodafactoflife.org.uk

 

Adnoddau cynhwysfawr a rhyngweithiol am ddim ar gyfer dysgu pobl ifanc 3-16 oed am fwyd.

 

Website – Food a Fact of Life

 

www.foodafactoflife.org.uk

 

Comprehensive and interactive free resources for teaching young people aged 3-16 years about food.

 

Addysg Gorfforol gyda Joe Wicks

 

www.thebodycoach.com/blog/pe-with-joe-1254.html

 

Gweithgareddau dyddiol hwyliog am 9am sy’n addas ar gyfer pob oedran gan gynnwys oedolion. Nid oes angen unrhyw offer.

 

PE with Joe Wicks

 

www.thebodycoach.com/blog/pe-with-joe-1254.html

 

Fun daily workouts at 9am suitable for all ages including adults.  No equipment needed.

 

Think U Know

 

www.thinkuknow.co.uk

 

Gweithgareddau diogelwch ar-lein ar gyfer pob oedran, adran ar gyfer plant, athrawon a rhieni.

Think U Know

 

www.thinkuknow.co.uk

 

Online safety activities for all ages, section for child, teachers and parents.