Taith Gerdded i Gapel y Graig / Walk to the Rock Chapel

 

Annwyl Rieni / Gofalwyr,

Braf oedd cyfarfod y plant heddiw a chlywed chwerthin o amgylch yr ysgol.

Thema’r Tymor

Yn hytrach na thema wahanol ym mhob dosbarth, rydym am gael thema ysgol gyfan fel sail i waith dosbarth.  Thema’r tymor hwn yw ‘Crwydro’.

Taith Gerdded i Gapel y Graig (09/09/2022)

Gan fod rhaid canslo’r daith gerdded i Gapel y Graig cyn yr haf, ac i gael ‘crwydro’ ychydig yn ein hardal leol, bydd disgyblion Blwyddyn 1 hyd at Flwyddyn 6 yn cerdded i Gapel y Graig dydd Gwener yma, Medi 9fed.  Mae’r disgyblion i wisgo’r wisg ysgol ond bydd angen esgidiau addas.  Bydd angen diod a byrbryd iach yn ogystal â chot law, het haul ac eli haul.

Diolch yn fawr,

Geraint Jones.

 

Dear Parents / Carers,

It was lovely meeting the children today and hearing their laughter around school.

The Theme of the Term

Rather than a different theme in each class, we will have a whole school theme as a basis for class work.  This term’s theme is ‘Crwydro’ (‘Wander’).

Walk to the Rock Chapel (09/09/2022)

As the walk to the Rock Chapel had to be cancelled before the summer, and to have a little ‘wander’ in our local area, pupils from Year 1 to Year 6 will be walking to the Rock Chapel this Friday, September 9th.  The pupils are to wear the school uniform but will need suitable footwear.  They’ll need a drink and a healthy snack as well as a raincoat, hat and sun cream.

Diolch yn fawr,

Geraint Jones.