Trefniadau wythnos nesaf tan hanner tymor / Arrangements for next week up to half term

Annwyl Rieni

Ymddiheurwn am beidio cysylltu yngynharach heddiw. Bu rhywdwaith yr ysgol i lawr ers amser cinio.

Yn dilyn datganiad LLywodraeth Cymru heddiw ni fydd yr ysgol yn agored i bob disgybl tan ar ôl hanner tymor Chwefror.

Prif bwyntiau’r datganiad

Bydd y cyfyngiadau symud yn cael eu cryfhau mewn rhai meysydd allweddol er mwyn atal y straen newydd, heintus iawn o’r feirws rhag lledaenu o berson i berson yn y siopau a’r gweithleoedd hynny sy’n parhau ar agor.

Ac oni bai fod gostyngiad sylweddol yn yr achosion o’r coronafeirws cyn 29 Ionawr – dyddiad yr adolygiad tair wythnos nesaf o’r rheoliadau – bydd myfyrwyr ysgol a choleg yn parhau i ddysgu ar-lein tan hanner tymor mis Chwefror.

Mae nifer yr achosion o’r coronafeirws yn parhau’n uchel iawn yng Nghymru ac mae’r straen newydd o amrywiolyn o’r feirws – a ganfuwyd gyntaf mewn rhannau o Gymru, Llundain a De Ddwyrain Lloegr cyn y Nadolig – wedi sefydlu’n gadarn yng Ngogledd Cymru erbyn hyn.

Mae’r Prif Weinidog yn atgoffa pobl bod rhaid i ni wneud y canlynol o dan y cyfyngiadau symud presennol:

 • Aros gartref.
 • Gweithio o gartref os yw hynny’n bosib.
 • Cadw pellter o 2m oddi wrth eraill.
 • Gwisgo gorchudd wyneb yn yr holl fannau cyhoeddus dan do.
 • Peidio â chwrdd ag unrhyw un y tu allan i’ch aelwyd eich hun neu eich swigen gefnogi.

O ganlyniad i’r datganiad byddwn yn Ysgol Tremeirchion yn parhau gyda’r trefniadau sydd eisioes yn eu lle.

 

 • Mae darpariaeth ar-lein i ddisgyblion sydd yn gweithio o adref
 • Mae darpariaeth wyneb yn wyneb i blant gweithwyr allweddol a dysgwyr sy’n agored i niwed
 • Rydym wedi diweddaru ein asesiadau risg er mwyn sicrhau bod yr ysgol yn gweithredu mor ddiogel a phosib. Cofiwch hefyd bod diogelu plentyn ac oedolion yn golygu cadw eich plentyn adref os yw hyn yn bosib.
 • Lle posib, byddwn yn dysgu’r plant sydd yn yr ysgol mewn dau grwp sef Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2
 • Er mwyn lleihau cyswllt rhwng unigolion bydd rhai staff yn gweithio o adref. Rydym wedi sicrhau bod nifer o staff priodol yn yr ysgol a hyn yn cynnwys athrawon a chymorthyddion dysgu.
 • Mi fydd y staff yn paratoi gwaith ar –lein ac yr un pryd yn dysgu wyneb i wyneb yn y dosbarth i’r plant sydd yn yr ysgol. Fe wnawn ein gorrau i ymateb i negeseuon a cefnogi disgyblion sydd yn gweithio o adref. Mae rhai staff yn gweithio rhan amser, ac yn y bore yn unig, felly efallai ni fyddwch yn derbyn ymateb i’ch cwestiwn mor brydlon ag arfer.
 • Diolch i rieni a phlant sydd wedi bod yn brysur yn cwblhau gwaith mae’r staff wedi ei baratoi ar-lein yr wythnos yma.
 • Bydd Iona Hall, ysgrifenyddes yr ysgol yn y swyddfa pob bore yn unig.Fe wnawn ein gorau i ymateb i unrhyw negeseuon yn y pnawn, ond gall fod ar ddiwed y dydd

Mae’r ysgol yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth, a’ch hyblygrwydd yn ystod y cyfnod yma. Cadwch yn ddiogel a mwynhewch eich penwythnos.

 

Dear parents,

Apologies for not contacting you sooner. The internet has been down since lunchtime.

Following the Welsh Government announcement today the school will not be open to all pupils until after the February Half Term.

Key points from the announcement:

The lockdown restrictions will be strengthened in some key areas to prevent the new, highly-infectious strain of the virus spreading from person to person in those shops and workplaces which remain open.

And unless there is a significant reduction in cases of coronavirus before 29 January – the date of the next three-week review of the regulations – school and college students will continue to learn online until the February half term.

Cases of coronavirus remain very high in Wales and the new variant strain of the virus – first identified in parts of Wales, London and South East England before Christmas – now has a firm foothold in North Wales.

The First Minister is reminding people that in the current lockdown people must:

 • Stay at home.
 • Work from home if you can.
 • Keep a 2m distance from others.
 • Wear a face covering in all indoor public places.
 • Not meet anyone outside your immediate household or support bubble

Due to the announcement Ysgol Tremeirchion will continue with the provision that is already in place

 • On-line learning is available for pupils working at home
 • Face to face learning is available for children whose parents are key workers or and vulnerable learners
 • We have updated our risk assessments in order that we are functioning as safely as is possible. Please remember that safeguarding children and adults also means keeping children at home if this is possible
 • Where possible, we will be teaching the children in two groups, Foundation Phase and Key Stage 2.
 • To reduce contact between individuals some staff will be working from home. We have ensured that there is an appropriate number of staff in the school including teachers and classroom learning support staff.
 • Staff will prepare work on-line and also be teaching face to face in the classroom for those pupils in school. We will do our best to respond to and support pupils who are working at home. Some staff work part time, and in the morning only, therefore, you may not get an immediate response to a question
 • Thank you to all parents and pupils who have been busy completing the work this week that has been set on-line
 • Iona Hall, our school secretary will be in the office every morning. We will do our best to respond to any messages that arrive in the afternoon but it may be at the end of the school day.

We all at the school appreciate your support and flexibility during this difficult period. Keep safe and have a lovely weekend.