TREFNIADAU YFORY / TOMORROW’S ARRANGEMENTS

Annwyl rieni/gwarchodwyr,

Os yw eich plentyn yn mynychu’r ysgol yfory, mae’n rhaid i’r 2 rhiant fod yn weithwyr allweddol. Rwyf wedi derbyn rhestr o enwau gan y Sir. Bydd angen i chi arwyddo cofrestr pan rydych yn cyrraedd yr adeilad gyda manylion o lle rydych yn gweithio, enw eich rheolwr, rhif cyswllt eich gwaith a manylion am eich rota gwaith yn ystod yr wythnos. Byddwn hefyd yn gofyn i chi arwyddo eich plentyn allan ar ddiwedd y prynhawn.

Diolch yn fawr.

Mrs Ellis

Dear parents/guardians,

If your child attends the school tomorrow, both parents have to be key workers. I have received a list of names from the County. Parents will have to sign a register when you arrive the building with details of where you work, name of your manager, work contact details and shift pattern for the week therefore please bring your child to the main entrance. Parents will also be required to sign their children out at the end of the afternoon.

Thank you

Mrs Ellis