TREMEIRCHION 150

Tremeirchion 150

Mae nifer ohonoch, yn cynnwys plant, staff, rhieni, ac aelodau o’r gymuned a’r Eglwys yn ymwybodol ein bod yn dathlu penblwydd 150 yr ysgol yr wythnos Mehefin 20 i 24, 2016. Ond nid yw’r stori mor syml a hyn. Yn 1865, y dyddiad ar dalcen yr ysgol ac ar ein logo ysgol, dechrewyd adeiladu’r ysgol. Nid tan Mehefin 24 1866 yr agorwyd y drws i’r disgyblion, ac wrth gwrs mae’r ysgol wedi parhau i ffynnu ers hynny. Ond eto, nid yw’r stori am hanes yr ysgol mor syml a hyn. Rydym i gyd yn ymwybodol o’r adeilad sydd wrth ochr mynedfa’r Eglwys, yr un yr ydym yn cyfeiro ato fel ‘Yr Hen Ysgol, yn wir heb feddwl efallai am ei hanes a’i chyswllt efo’r ysgol yr ydym ni mor gyfarwydd a hi. Darllenwch isod gofnod o wefan ‘British Listed Buildings’ ac mi sylweddolwch bod Ysgol Tremeirchion wedi bodoli ers 1765 – tipyn o gamp i ysgol pentref fechan.

Mae nifer o’n cymuned lleol ac yn wir ein cymuned ehangach yn llawer mwy adnabyddus na finnau am hanes Tremeirchion, yr Eglwys a’i hysgol. Mae hi wedi bod yn ddiddorol iawn sgwrsio gyda gwahanol bobl, ac mewn rhai achlysuron darllen ebyst sydd wedi ein cyrraedd o wledydd mor bell ar Unoldalaethau. Dros y misoedd diwethaf mae nifer wedi bod yn cymryd mantais hefyd a ‘sgwrsio’ ar Facebook a thrydar a rhannu profiadau ac atgofion. Rhaid i mi gyfaddef nad ydw i yn un sy’n cysylltu drwy Facebook na Thrydar ac yn dibynnu ar eraill i rannu gwybodaeth efo fi.

Yn ystod yr wythnos 20 i 24 Mehefin byddwn yn dathlu’r penblwydd drwy gynnal nifer o weithgareddau (gweler Rhaglen Dathlu 150 sydd ar y wefan yma). Mae grwp lleol hefyd wedi bod yn casglu lluniau a dogfennau a bydd arddangosfa yn y caban ar ddydd Gwener 24 Mehefin. Felly dewch i’n gweld – i weld yr arddangosfa ac hefyd beth am ymuno gyda ni yn y BBQ nos Wener 24 am 6.00yh. Rwyf am gymryd mantais o’r cyfle yma i ddiolch i Gyfeillion Rhieni ac Athrawon yr ysgol, a  phawb sydd wedi rhoi eu hamser i gefnogi ni fel ysgol ac yn enwedig i’r rhai sydd wedi cyfrannu drwy helpu gyda threfniadau ein dathliad.

Mr Gethin H Jones (Pennaeth)

Many of you are already aware, including children, staff, parents and members of the community and Church, that we are celebrating the schools 150th birthday during the week June 20-24th 2016. The story however is not as straightforward as this. In 1865, the date on the school building and on our logo, is the year when the school was built. It was not until June 24th 1866 that the doors opened for pupils, and it has flourished since then. However, the story again is not as simple as this. We all know of the building we often refer to as ‘The Old School’, possibly without giving it much thought or its connection with the school which is now so familiar to us. If you continue to read the extract below taken from the ‘British Listed Buildings’ website, you will realise that Ysgol Tremeirchion has existed since 1765- quite a feat for a small village school.

Many of our local community and also our extended community will know far more about the history of Tremeirchion, the Church and the school than I do. It has been very interesting speaking with people and in some cases reading emails from as far as United States of America. Many have also been ‘speaking’ on Facebook and on twitter, sharing your experiences and memories. I do have to admit that I’m not a user of Facebook or Trydar and have relied on others passing things on to me.

During the week 20 to 24th June we will be celebrating our birthday by holding a number of events (please see the Programme on this website). A group of local people have also been collecting photographs and documents which will be displayed in the caban on Friday the 24th. So why not come and join us – see the exhibition and why not come to the BBQ Friday 24th at 6.00pm.

I would like to take this opportunity to thank the Parent Teacher Association and everyone else who has supported the school, in particular whilst we have been preparing for the celebration.

Mr Gethin H Jones (Pennaeth)

Cofnod hanes yr ‘Hen Ysgol’ / Historical Record of the ‘Old School

History
An inscription on the added front porch gable states that the school was built in 1765, restored in 1835, and re-opened in 1988. This may overstate the age of the building, as Thomas refers to the school as built in 1835 ‘to replace an older school erected in 1765 which was inconveniently small’. Above the porch is the space of a missing former plaque.
The building has a small later extension encroaching into the churchyard.
It was superseded as a school when the existing church schools were opened in 1865. The building is now a village hall.

Exterior
Single storey building in roughly axe-dressed local limestone with a slate roof and tile ridge, on the boundary of Tremeirchion churchyard. The front has been extended with a brick porch (with end window and side door). The rear of the building has been altered and consists of larger uncoursed masonry.

At the side facing the forecourt of the Salusbury Arms are two square, three-light small-pane windows with cambered brick arched heads. On the other side, facing the churchyard, are a lean-to extension at the right, and two three-light casement windows in the original part also with cambered brick arches and a two-light reduced window in the altered rear part. The central window on this side has leaded quarries and a central small-pane casement.

Attached to the school is a three-step mounting block at the rear facing the forecourt of the public house.

Reason for Listing
An interesting example of a small village school of the late C18 or early C19, listed also for group value with the Parish Church.

References
NLW: SA/DR/37-44: D R Thomas, History of St Asaph (1906-13) I p.424;
Ordnance Survey County Series Flintshire VIII-1 (surveyed 1871).

This text is a legacy record and has not been updated since the building was originally listed. Details of the building may have changed in the intervening time. You should not rely on this listing as an accurate description of the building.

http://www.britishlistedbuildings.co.uk/wa-1411-old-school-now-village-hall-tremeirchion