Lluniau dathlu 150 / Pictures from our 150 Celebration

IMG_3187

Cawsom amser difyr iawn yn dathlu yr wythnos diwethaf. Mae cymaint o bobl wedi cefnogi’r ysgol mewn amrrhyw ffordd ac rydym yn ddiolchgar i chi gyd.

We had a fun week of celebrations last week. So many people supported the school in many ways and we are grateful to you all.

Yn fyr dyma ni’n dathlu drwy / This is how we celebrated:

Deuddydd yn gwisgo fel plant ac oedolion o’r Cyfnod Fictoria / Two days of dressing up as children and adults from the Victorian era

Cwblhau gwaith ymchwil a dysgu am hanes  yr ysgol a’r ardal leol / Competed research and learnt about the history of the school and the local area

Cynnal te parti i gyn ddisgyblion a gwestai o gymuned Tremeirchion a’r plwyf / A tea party for past pupils and guests from Tremeirchion and its parish.

Gwasanaeth o ddiolch a bendith yn yr Eglwys / A service of thanks and blessing in the Church

Sioe talent Tremeirchion i’r plant / Tremeirchion’s got talent show for the pupils

Barbeciw nos a parti dathlu / Evening barbecue and celebration party

Arddangosfa o luniau a hanes yr ysgol a pobl sy’n gysylltiedig a hi. / Photographs and history and the people associated with the school

Disgyblion wedi ysgrifennu 100 gair am eu profiad ac atgofion fel plant yr ysgol. Plant wedi creu ffilm yn cyflwyno’r rhain / Pupils wrote 100 words about their experiences and memories of being pupils at the school. Pupils made a film and presented their work.

A dyma rhai o’n diolchiadau / And here are some of our thanks

Diolch i aelodau o grwp CRhA yr ysgol am eu holl waith a’u cefnogaeth ac i grwp Tremeirchion 2000 am eu cyfraniad / Thank you to all the members of the PTA for their work in supporting the school and also members of Tremeirchion 2000 for their contribution

Diolch i Emma Lightbown am drefnu’r mygiau a photeli dwr dathlu- rhai dal ar gael os ydych eisiau eu prynu. Cysylltch gyda’r ysgol / Thank you Emma Lightbown for organising the celebration mugs and water bottles – they are still available to buy. Please contact the school.

Diolch i Kath a David Easton ac i Mair Dowell am siarad efo plant Cyfnod Sylfaen / Thank you Kath and David  Easton and Mair Dowell for speaking to the pupils in the Foundation Phase

Diolch i Martin ac  Anna o’r Salusbury am y sgons a’r bara brith / Thank you Martin and Anna for the scones and bara brith

Pawb oedd wedi rhoi rhodd i’r ysgol neu rhywbeth ar gyfer y raffl / Thank you to everyone who gave the school a gift or a prize for the raffle

Diolch i Gwyneth Littler Jones a Terry Bryer am eu gwaith yn paratoi’r arddangosfa / Thank you Gwyneth Littler Jones and Terry Bryer for preparing the exhibition

Diolch i Mr Ivor Hughes a thri o blant yr ysgol am siarad ar y radio / Thank you to Mr Ivor Hughes and three of our pupils for speaking on the radio

Dyma rhai o’r lluniau / Here are some photographs

image1 image1a image1b image2a IMG_3192IMG_3189 du a gwyn  IMG_3191IMG_3194 IMG_3196 IMG_3195 IMG_3208 IMG_3231 IMG_3241