Tywydd poeth wythnos nesaf / Hot weather next week

Mae rhagolygon y tywydd yr wythnos nesaf yn gaddo y bydd hi’n boeth iawn. Bore dydd Llun mae gennym daith gerdded a byddwn yn gwneud penderfyniad ar y diwrnod os byddwn yn parhau gyda hwn a chysidro pa weithredau diogelu ychwanegol gallwn eu rhoi yn eu lle. Rydym yn gofyn i rieni sicrhau bod gan eu plant ddigon o ddwr, het ac eli haul gyda nhw yn yr ysgol.

Gweler isod ddolen gan Iechyd Cyhoeddus Cymru am gyngor

Mae ein taith i Gelli Gyffwrdd yn parhau. Unwaith eto sicrhewch bod gan eich plentyn ddigon o ddwr, het ac eli haul. Mae digon o gysgod yn Gelli Gyffwrdd  a byddwn yn wyliadwrus o ba weithgareddau y byddwn yn eu gwneud ac yn wyliadwrus o’r plant a’r staff.

Tywydd Poeth – Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)


The forecast for next week is hot weather. On Monday morning we have a walk planned and will make a decision on the day to see if we will continue with this activity and what additional safeguards we can put in place. We are asking parents to ensure that your child has plenty of water, a hat and sun cream with them in school.

There is a link below from Public Health Wales which gives advice.

Our school trip to Greenwood will take place. Once again please ensure that your child has plenty of water, a hat and sun cream. Greenwood has lots of shade and we will consider what activities to take part in as well as being observant of pupils and staff.

https://phw.nhs.wales/ExtremeHotWeather