Wythnos brysur arall…. / Another busy week….

Ymweliad Dŵr Cymru

Diolch yn fawr iawn i Mrs Catrin Higgit o Dŵr Cymru am ddod atom i wneud gweithdy gyda disgyblion blynyddoedd 3 hyd at 6. Dysgodd y disgyblion gwybodaeth am siwrnai y dŵr.

Diwrnod môr ladron

Cawsom ddiwrnod môr ladron llwyddianus iawn yn y Cyfnod Sylfaen. Roedd pawb yn edrych yn wych yn eu gwisgoedd. Roedd yn ffordd gwych i ddathlu diwedd ein project môr ladron.

Gwasanaeth

Diolch yn fawr iawn i’r Parch Rebecca a Mrs Catherine Roberts am gynnal gwasanaeth yn yr Eglwys pnawn ‘ma. Cawsom glywed am ben-blwydd yr Eglwys a cafodd pob un disgybl bisged i ddathlu.

Mwynhewch gwyliau’r hanner tymor. Edrychwn i’ch croesawu chi nol yn yr ysgol ar Dydd Llun, Mehefin 5ed.

Welsh Water’s Visit

Thank you very much to Mrs Catrin Higgit from Welsh Water for visiting us to do a workshop with pupils from years 3 to 6. The pupils learnt about the water’s journey.

Pirate Day

We had a successful pirate day in the Foundation Phase. Everyone looked brilliant in their costumes. It was a brilliant way of finishing our pirate project.

Assembly

Thank you to Rev. Rebecca and Mrs Catherine Roberts for today’s assembly at the Church. We learnt about the Church’s birthday and every pupil received a biscuit to celebrate.

Enjoy the half term holidays. We look forwards to welcoming you all back in school on Monday, June 5th.