Wythnos Byd Gwaith / The World of Work Week

Wythnos Byd Gwaith yn Ysgol Tremeirchion 24-28 Mehefin 2019

Rydym yn cynnal wythnos o weithgareddau ac ymweliadau rhwng 24 a 28 Mehefin i ddisgyblion yr ysgol. Bwriad yr wythnos fydd i ddisgyblion gael blas ar wahanol agweddau o’r gweithle a byddwn yn trefnu tasgau hwyliog a diddorol ar eu cyfer.

Rydym eisioes wedi cadarnhau dau ymweliad i fusnesau lleol:

  • Plant Blwyddyn Meithrin i Blwyddyn 1- ymweliad â busnes newydd ei sefydlu yn Ffynnon Beuno, Tremeirchion. Diolch i Mr a Mrs Marsh am ein cefnogi.
  • Plant Blwyddyn 2 i flwyddyn 6 – ymweliad â Chwmni Fifth Wheel yn Rhuallt. Diolch i Mr a Mrs Whiteley.

Mae disgyblion Blwyddyn 6 eisioes wedi sefydlu menter busnes eu hunain er mwyn codi arian ar gyfer archebu ‘hwdi’ i gofio am Ysgol Tremeirchion. Bydd unrhyw arian sydd yn weddill yn mynd i Gronfa Banc Cyngor yr Ysgol. Dau fenter sydd ganddynt yw:

  • Gwerthu cacennau yn ystod yr wythnos byd gwaith
  • Casglu haearn a sgrap. Bydd trelar yn cael ei osod ar fuarth yr ysgol i rhieni sydd yn barod i roi eitemau o haearn a sgrap nad ydynt ei eisiau, ynddo. Byddant yna yn gwerthu’r sgrap i gwmni lleol

Mae disgyblion blwyddyn 6 yn gobeithio y byddwch yn eu cefnogi.

Bydd mwy o wybodaeth i ddilyn am yr holl weithgareddau ar ol hanner tymor.

‘World of Work Week’ at Ysgol Tremeirchion 24 – 28 July

We will be organising a week of different activities and visits during 24 and 28 June for the pupils at the school. The purpose of the week will be for pupils to experience different aspects of the workplace and we will organise enjoyable and interesting tasks.

We have already confirmed two visits to local businesses:

  • Pupils in Nursery to Year 1 will visit a new local business at Ffynnon Beuno. Thank you to Mr and Mrs Marsh for their support.
  • Pupils in Year 2 to year 6 will visit the Fifth Wheel Company in Rhuallt. Our thanks also to Mr and Mrs Whiteley.

Our year 6 pupils have already set up a business enterprise in order to raise funds to purchase ‘hoodies’ as a memento of Ysgol Tremeirchion. Any additional profit will be put in the School Councils’ Bank Account.  They have two enterprises which are:

  • Selling cakes during the world of work week
  • Collecting scrap metal. A trailer will be parked on the school yard and parents who are willing to donate their scrap, will be able to put it in the trailer. They will then sell the scrap to a local company.

Our year 6 pupils hope that you will support them.

There will be more information after half term.