Wythnos Menter Busnes Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6 Business Venture Week

Llonygfarchiadau mawr i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 am gynnal wythnos menter busnes yr wythnos hon. Dyma’r hyn mae’r disgyblion yma wedi eu cyflawni yr wythnos hon allan o’r 4 diben ar gyfer Cwricwlwm i Gymru –

Congratulations to pupils in years 5 and 6 for having their business venture week. These are the things the pupils have achieved this year from the four purposes of the Curriculum of Wales –

yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sydd:

 • yn gosod safonau uchel iddyn nhw eu hunain ac yn chwilio am heriau ac yn eu mwynhau
 • yn gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn gwahanol ffurfiau a lleoliadau, drwy’r Gymraeg a’r Saesneg
 • yn gallu defnyddio rhif yn effeithiol mewn gwahanol gyd-destunau
 • yn ymchwilio ac yn gwerthuso eu canfyddiadau’n feirniadol

yn unigolion iach, hyderus sydd:

 • yn meithrin eu lles meddyliol ac emosiynol drwy ddatblygu hyder, cadernid ac empathi
 • yn wynebu heriau ac yn eu trechu
 • â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddelio â’u bywyd pob dydd mor annibynnol ag y gallant

yn gyfranwyr mentrus, creadigol sydd:

 • yn cysylltu ac yn cymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau i greu syniadau a chynhyrchion
 • yn meddwl yn greadigol er mwyn ail-lunio a datrys problemau
 • yn adnabod cyfleoedd ac yn manteisio arnynt
 • yn mentro’n bwyllog
 • yn arwain ac yn chwarae rolau gwahanol mewn timau’n effeithiol ac yn gyfrifol
 • yn rhoi o’u hegni a’u sgiliau fel y bydd pobl eraill yn elwa ac yn barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd

yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sydd:

 • yn parchu anghenion a hawliau pobl eraill, fel aelod o gymdeithas amrywiol
 • yn dangos eu hymrwymiad i sicrhau cynaliadwyedd y blaned

Diolch yn fawr iawn i bawb am gefnogi menter busnes blwyddyn 5 a 6 yr wythnos hon. Diolch am eich caredigrwydd. Casglwyd cyfanswm o £511.49c. Bydd disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn trefnu sut byddwn yn gwario yr arian yma ar gyfer gweithgareddau diwedd tymor i bob un disgybl ar draws yr ysgol.

Congratulations to pupils in years 5 and 6 for having their business venture week. These are the things the pupils have achieved this year from the four purposes of the Curriculum of Wales –

ambitious, capable learners who:

 • set themselves high standards and seek and enjoy challenge
 • can communicate effectively in different forms and settings, using both Welsh and English
 • can use number effectively in different contexts
 • undertake research and evaluate critically what they find

healthy, confident individuals who:

 • are building their mental and emotional well-being by developing confidence, resilience and empathy
 • face and overcome challenge
 • have the skills and knowledge to manage everyday life as independently as they can

enterprising, creative contributors who:

 • connect and apply their knowledge and skills to create ideas and products
 • think creatively to reframe and solve problems
 • identify and grasp opportunities
 • take measured risks
 • lead and play different roles in teams effectively and responsibly
 •  give of their energy and skills so that other people will benefit

ethical, informed citizens who:

 •  respect the needs and rights of others, as a member of a diverse society
 • show their commitment to the sustainability of the planet

Thank you to all for supporting year 5 and 6’s business venture week. The pupils raised an amazing amount of £511.49p. Thank you for your kindness. Year 5 and 6 pupils will discuss how they would like to spend the money on activities for the whole school at the end of term.